686/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av 10 § lagen om betalning av fronttillägg utomlands

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 november 1988 om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) 10 §, sådan den lyder i lag 728/2001, som följer:

10 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas i tillämpliga delar 35 § 1 och 2 mom. samt 37, 40, 46 b, 46 f, 46 j, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 79, 81, 82, 84―86, 88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex (456/2001).

För ansökan om fronttillägg skall sökanden lämna in ett ämbetsbevis eller motsvarande utredning till Folkpensionsanstalten.

För att utreda rätten till fronttillägg har Folkpensionsanstalten rätt att av militärmyndigheterna, veteranteckensnämnden och Krigsarkivet få uppgifter om i 1 § avsedda tecken och intyg. Samma rätt har även besvärsinstanserna enligt denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs i förordningen den 10 mars 1989 om betalning av fronttillägg utomlands (241/1989) 3, 6 och 7 §, av dessa lagrum 6 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1217/1996.

RP 9/2002
ShUB 16/2002
RSv 96/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.