685/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av 17 § lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/1977) 17 §, sådan den lyder i lagarna 829/1996 och 727/2001, som följer:

17 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 37―39, 39 a, 39 b, 40―42, 43, 44―46, 46 b, 46 c, 46 f, 46 j, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 79―82, 84―86, 88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex (456/2001). Vid bestämmande av extra fronttillägg iakttas dessutom i tillämpliga delar 26 § 7 mom. folkpensionslagen.

För att utreda rätten till fronttillägg har Folkpensionsanstalten rätt att av militärmyndigheterna, veteranteckensnämnden och Krigsarkivet avgiftsfritt få uppgifter om i 9 § avsedda tecken och intyg. Samma rätt har även besvärsinstanserna enligt denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs i förordningen den 18 mars 1977 om frontmannapension (271/1977) 6 § och 7 § 2 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 6 § i förordning 681/1986 och 7 § 2 mom. i förordning 495/1988.

RP 9/2002
ShUB 16/2002
RSv 96/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.