679/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av polisförvaltningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/1992) 16 § 2 mom., sådant det lyder i lag 778/1997,

ändras 1 §, 6 § 2 mom., 6 a § 2 mom., 8 § 3 mom., 9 § 1 mom., 12 § 3 mom. och 12 b § 5 mom.,

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 156/1996 och i nämnda lag 778/1997, 6 § 2 mom., 8 § 3 mom., 12 § 3 mom. och 12 b § 5 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag och 6 a § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 156/1996, samt

fogas till lagen en ny 14 § i stället för den 14 § som upphävts genom lag 156/1996 och en ny mellanrubrik före 14 § som följer:

1 §
Polisförvaltningen och polisenheterna

Polisväsendet leds av inrikesministeriet. Regional förvaltningsmyndighet under ministeriet är länsstyrelsen.

Länsstyrelsen underställd lokal förvaltningsmyndighet är polisinrättningen som är en avdelning vid häradsämbetet eller ett fristående ämbetsverk i häradet, med undantag av polisinrättningen i Helsingfors härad.

Riksomfattande enheter under ministeriet är centralkriminalpolisen, skyddspolisen och rörliga polisen. Polisyrkeshögskolan, Polisskolan, Polisens teknikcentral och Polisens datacentral är enheter under ministeriet. Polisinrättningen i Helsingfors härad är lokal förvaltningsmyndighet under ministeriet.

Polisenheter är polisens högsta ledning, polisens länsledning samt de enheter som avses i 2 och 3 mom.

Om polisväsendet i landskapet Åland bestäms särskilt.

6 §
Den lokala polisen

Behörighetsvillkor för tjänsten som häradets polischef är juris kandidatexamen eller utöver polisbefälsexamen en vid universitet avlagd annan lämplig högre högskoleexamen samt erfarenhet av uppgiftsområdet och i praktiken visad ledarförmåga.

6 a §
Länsman

Länsstyrelsen utnämner länsmannen. Behörighetsvillkor för tjänsten är juris kandidatexamen, erfarenhet av uppgiftsområdet och i praktiken visad ledarförmåga.

8 §
Samarbete

Vid bildandet av ett samarbetsområde som omfattar härad som hör till olika län eller som omfattar polisinrättningen i Helsingfors härad bestämmer ministeriet också om de uppgifter som skall skötas i samarbete, chefen för samarbetet och övriga ledningsförhållanden inom samarbetsområdet.

9 §
Centralkriminalpolisen

Centralkriminalpolisen skall bekämpa internationell, organiserad, yrkesmässig, ekonomisk och annan allvarlig brottslighet, utföra undersökningar samt utveckla brottsbekämpningen och brottsundersökningsmetoderna.


12 §
Polisyrkeshögskolan

Beträffande annan lämplig högre högskoleexamen och däri ingående studier utöver den polisbefälsexamen som krävs för en polischefstjänst och beträffande disciplinärt förfarande mot studerande vid polisläroinrättningar bestäms genom förordning av statsrådet.

12 b §
Ändringssökande

I förvaltningsdomstolens beslut som gäller antagning av studerande får ändring inte sökas genom besvär.

Polisens datacentral
14 §
Polisens datacentral

Polisens datacentral skall tillhandahålla de datatekniska tjänster som polisen behöver samt ansvara för de uppgifter som föreskrivits för centralen i fråga om polisens datasystem och register. Polisens datacentral kan åta sig att sköta också andra dataadministrationsuppgifter inom den offentliga förvaltningen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

När denna lag träder i kraft övergår personalen och överförs tjänsterna vid polisens datacentral vid centralkriminalpolisen samt personalen och tjänsterna vid datateknikcentralerna under polisens länsledning i länen till Polisens datacentral som avses i 1 § 3 mom. För överföringen av en tjänst behövs inte tjänstemannens samtycke.

Inrikesministeriet kan besluta om överföring av tjänster till Polisens datacentral redan innan denna lag träder i kraft. Före ikraftträdandet får också vidtas övriga åtgärder som är nödvändiga för att verksamheten vid Polisens datacentral skall kunna inledas när lagen träder i kraft.

RP 19/2002
FvUB 5/2002
RSv 69/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.