669/2002

Given i Helsingfors den 8 augusti 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lantmäteriverket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

upphävs i förordningen den 30 december 1993 om lantmäteriverket (1631/1993) 5―7 § och mellanrubriken före dem, av dessa lagrum 6 § sådan den lyder i förordning 1034/1994, samt

ändras 9 och 10 §, av dessa lagrum 9 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1034/1994, som följer:

9 §

Generaldirektören skall

1) besluta om de allmänna riktlinjerna för lantmäteriverkets verksamhet och om utvecklingsprojekt som är betydelsefulla för verket,

2) besluta om lantmäteriverkets budgetförslag samt förslaget till verksamhets- och ekonomiplan,

3) besluta om lantmäteriverkets funktionella mål,

4) besluta om utfärdande av lantmäteriverkets rättsnormer, samt

5) avgöra ärenden där centralförvaltningen är besvärsmyndighet.

Ärenden som ankommer på lantmäteriverkets centralförvaltning och som inte avses i 1 mom. avgörs av generaldirektören eller överdirektören, ett lantmäteriråd eller av någon annan tjänsteman som enligt arbetsordningen eller andra föreskrifter har denna befogenhet.

Ärenden som hör till en lantmäteribyrå eller en riksomfattande produktions- och serviceenhet avgörs av chefen för verksamhetsenheten eller någon annan tjänsteman som enligt arbetsordningen eller andra föreskrifter har denna befogenhet.

Generaldirektören, överdirektören, ett lant-mäteriråd, en direktör, en lantmäteridirektör eller någon annan i förmansställning kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars skall avgöras av en underlydande.

10 §

Ärenden som ankommer på centralförvaltningen i dess egenskap av besvärsmyndighet avgörs på föredragning av en sådan tjänsteman inom centralförvaltningen som har avlagt juris kandidatexamen.

I arbetsordningen för en verksamhetsenhet bestäms vilka andra ärenden än de som avses i 1 mom. som skall avgöras på föredragning.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2002.

Helsingfors den 8 augusti 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lantmäteriråd
Raimo Vajavaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.