667/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av lagen om organisering av konstens främjande

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 14 juli 1967 om organisering av konstens främjande (328/1967) en ny 5 b § som följer:

5 b §

På stipendier och understöd som avses i denna lag tillämpas i övrigt vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001). På ett sådant beslut av centralkommissionen för konst och statens konstkommission som gäller beviljande av stipendier och understöd tillämpas dock inte lagens 34 §.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

I fråga om användning och granskning av användningen, återbetalning och återkrav av statsunderstöd som beviljats innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som var i kraft när statsunderstödet beviljades.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 21/2002
KuUB 3/2002
RSv 81/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Kaarina Dromberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.