663/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av lagen om ungdomsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 februari 1995 om ungdomsarbete (235/1995) 8 och 9 § samt

fogas till lagen nya 8 a och 12 a § som följer:

8 §
Statsunderstöd

I statsbudgeten kan årligen tas in anslag som skall beviljas riksomfattande ungdomsorganisationer i allmänt understöd utgående från resultatet. Vid bedömning av den genomförda och den planerade verksamheten är verksamhetens kvalitet, omfattning och lönsamhet gemensamma resultatkriterier. Resultatet för varje organisation bedöms utgående från hur dess verksamhetsidé har förverkligats. Vid beviljandet av allmänt understöd beaktas dessutom den aktualitet och samhälleliga betydelse sökandens verksamhet eller åtgärd har samt de undersökningar och utredningar om ungdomen som undervisningsministeriet har skaffat. Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om resultatkriterierna.

Undervisningsministeriet beslutar om beviljande av statsunderstöd.

Som godtagbara utgifter när statsunderstöd beviljas betraktas inte utgifter för förmedlingsverksamhet, inkomstens förvärvande och affärsverksamhet, inte heller utgifter som täcks med inkomster som organisationen fått vid försäljning av varor eller tjänster till andra sådana organisationer som avses i denna paragraf.

Sådana organisationer, i fråga om vilka verksamheten eller erhållandet av understöd regleras särskilt eller för vars statsunderstöd statsbudgeten upptar ett särskilt anslag beviljas inte statsunderstöd med stöd av denna lag.

Undervisningsministeriet godkänner de organisationer som erhåller understöd med stöd av denna lag. Ministeriet skall pröva godkännandet av en organisation med hänsyn till den ungdomsverksamhet som organisationen bedriver, organisationens verksamhetsområde och medlemsantal. Avvikelse från dessa grunder för godkännande kan göras i fråga om en organisation som bedriver ungdomsverksamhet inom en språklig eller annan minoritet eller som inom sitt verksamhetsområde bör anses representativ på riksplanet. Närmare bestämmelser om förfarandet vid godkännande kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 a §
Kommission

En kommission som tillsätts särskilt skall för undervisningsministeriet lägga fram förslag till fördelning av statsunderstöd som avses i 8 §. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om tillsättningen av kommissionen och om dess uppgifter.

9 §
Riksomfattande ungdomscentraler

I statsbudgeten kan årligen tas in anslag för byggande av riksomfattande ungdomscentraler och för deras verksamhet.

Verksamhetsunderstöden beviljas i huvudsak utgående från resultatet på basis av användningen för ungdom och ungdomscentralernas verksamhetsidé. Centraler som inleder sin verksamhet kan dock beviljas understöd enligt uppskattning.

Undervisningsministeriet godkänner på ansökan de centraler som erhåller understöd på basis av denna lag. Centralerna skall till sin karaktär vara allmännyttiga och deras eventuella överskott skall användas för utveckling av centralen och dess tjänster.

Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om grunderna för godkännande av understöd.

12 a §
Hänvisningsbestämmelse

På statsunderstöd som avses i 8, 9 och 10 § tillämpas i övrigt vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

I fråga om användning och granskning av användningen, återbetalning och återkrav av statsunderstöd som beviljats innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som var i kraft när statsunderstödet beviljades.

Den före ikraftträdandet av denna lag tillsatta kommission som bereder statsbidrag till ungdomsorganisationerna fortsätter som i denna lag avsedd kommission mandattiden ut.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 21/2002
KuUB 3/2002
RSv 81/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Kaarina Dromberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.