662/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av idrottslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i idrottslagen av den 18 december 1998 (1054/1998) 5, 7 och 12 § som följer:

5 §
Statsandel till det kommunala idrottsväsendet

Kommunerna beviljas statsandel för driftskostnader inom idrottsväsendet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998). Statsandelen skall användas för verksamhet enligt 2 § 3 mom.

7 §
Statsunderstöd till riksomfattande och regionala idrottsorganisationer

I statsbudgeten tas årligen in ett anslag för stödjande av verksamheten i riksomfattande och regionala idrottsorganisationer. Då statsunderstödets belopp prövas skall det beaktas hur organisationen verkar för att syftet med denna lag skall nås. När de sökande jämförs sinsemellan skall kvaliteten och omfattningen av organisationernas verksamhet beaktas. Dessutom beaktas verksamhetens samhälleliga betydelse. Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om resultatkriterierna.

Som godtagbara verksamhetsutgifter anses inte utgifter för affärsverksamhet.

Nya organisationer beviljas inte statsunderstöd utan särskilda skäl innan de har varit verksamma under en räkenskapsperiod om minst ett år.

Undervisningsministeriet godkänner de organisationer som erhåller understöd med stöd av denna lag. Ministeriet skall pröva godkännandet av en organisation med hänsyn till organiationens verksamhet i syfte att ordna idrott och dess övriga idrottsfrämjande verksamhet samt hur organisationen i sin verksamhet beaktar idrottens etiska principer. Av särskilda skäl kan även en annan riksomfattande organisation som är verksam på idrottens område godkännas som en sådan organisation som omfattas av understödet. Närmare bestämmelser om förfarandet vid godkännande kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

Statens idrottsråd gör en framställning till ministeriet om beviljande av understöden.

12 §
Hänvisningsbestämmelse

På statsunderstöd enligt 7 och 9 § tillämpas i övrigt vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001).


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

I fråga om användning och granskning av användningen, återbetalning och återkrav av statsunderstöd som beviljats innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som var i kraft när statsunderstödet beviljades.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 21/2002
KuUB 3/2002
RSv 81/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Kaarina Dromberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.