652/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om temporär ändring av 43 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990) 43 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1337/1999, som följer:

43 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller för generationsväxlingspension dessutom i tillämpliga delar 8 g, 9, 9 a och 10 c §, 12 § 1 mom. 5 punkten, 16 §, 17 § 2 och 3 mom., 17 a § 1 mom., 17 b―17 d §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 mom., 17 k § 2―4 mom., 19 b § 1―4 mom., 19 c § 2―4 mom. samt 19 d, 20, 21 och 21 a―21 e § lagen om pension för arbetstagare samt 16, 17 och 19 b § och 19 c § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002 och gäller till och med den 31 december 2003.

RP 8/2002
ShUB 10/2002
RSv 86/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.