651/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om temporär ändring av 24 § lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/1974) 24 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1336/1999, som följer:

24 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller för avträdelsepension dessutom i tillämpliga delar 9, 9 a, 10 c och 16 §, 17 a § 1 mom., 17 b―17 d §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1, 3 och 4 mom., 17 k § 2―4 mom., 18, 19, 19 b―19 d, 20, 21, 21 a―21 e § lagen om pension för arbetstagare samt 16―18 och 19 b § samt 19 c § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002 och gäller till och med den 31 december 2003.

Under den tid denna lag är i kraft tillämpas inte 24 § 2 mom.

RP 8/2002
ShUB 10/2002
RSv 86/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.