647/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om temporär ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) 10 § 1 och 4 mom. samt 13 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 10 § 1 mom. i lag 691/1968 och 10 § 4 mom. i lag 314/1995 samt 13 a § i lag 1332/1999, och

fogas temporärt till 10 c §, sådan den lyder i lag 560/1993, ett nytt 4 mom. som följer:

10 §

Arbetsgivaren är skyldig att betala en försäkringspremie som social- och hälsovårdsministeriet på framställning av arbetspensionskassan eller en i 2 § avsedd annan pensionsanstalt fastställer för alla arbetsgivare på samma område till samma procenttal av de löner som arbetsgivaren utbetalat till sina anställda i arbetsförhållande på ett arbetsområde som hör till denna lags tillämpningsområde. Härvid beaktas likväl inte löner som utbetalats till funktionärer eller till andra arbetstagare som avses i 1 § 2 mom. eller i 3 §. Om tidpunkten och sättet för betalning av försäkringspremien bestäms genom förordning av statsrådet.


Har arbetsgivaren försummat att betala en försäkringspremie som avses i denna lag och rättar han inte, sedan han uppmanats därtill, sin försummelse inom en av arbetspensionskassan föreskriven skälig tid, kan kassan på basis av inhämtad utredning eller, om sådan saknas, enligt uppskattning påföra arbetsgivaren en skälig försäkringspremie som förhöjts till högst det dubbla beloppet. Försäkringspremie får dock inte påföras för annan tid än för det löpande kalenderåret och de fem föregående kalenderåren. Arbetspensionskassan har även rätt att för den tid som försäkringspremien försenats uppbära en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen (633/1982). En försäkringspremie som påförts av arbetspensionskassan jämte en på premien för betalningsdröjsmålet beräknad årlig dröjsmålsränta får utsökas utan dom eller beslut på det sätt som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).


10 c §

Pensionsskyddscentralen skall på begäran av arbetstagaren skriftligen delge denne det enligt första meningen i 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare ändrade sammanlagda lönebelopp för vilket försäkringspremier på grund av arbetsförhållandet har betalats till arbetspensionskassan.

13 a §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar 1 § 6 och 7 mom., 3 § 2 och 3 mom., 3 a §, 4 § 1 och 5 mom., 4 a § 2―6 mom., 4 b―4 d, 4 f―4 h och 4 j―4 n §, 5 § 4 och 6 mom., 5 c, 7 f―7 h, 8, 8 a―8 g, 9, 9 a, 10, 10 a―10 c och 12 §, 12 a § 4 och 5 mom., 13 a, 13 b och 14 §, 15 § 2 mom., 15 a, 15 b, 16 och 17 §, 17 a § 1 mom., 17 b―17 e §, 17 f § 1, 2 och 4 mom., 17 h §, 17 i § 1 och 3―5 mom. samt 17 j, 17 k, 18, 19 b―19 d, 20, 21, 21 a―21 e, 22 och 23 § lagen om pension för arbetstagare.

Till den del arbetspensionskassans verksamhet inte gäller verkställighet av pensionsskyddet iakttas i fråga om arbetspensionskassans verksamhet i tillämpliga delar 165 och 165 a―165 c § lagen om försäkringskassor (1164/1992).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002 och gäller till och med den 31 december 2003.

Genom denna lag upphävs 4, 7, 8 och 14 a § förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (184/1962), dessa lagrum sådana de lyder, 4 § i förordning 1084/1997, 7 § i förordning 1131/1985, 8 § i förordning 543/1990 och 14 a § i nämnda förordning 543/1990 och i förordningarna 940/1972, 1658/1993 och 1507/1995.

RP 8/2002
ShUB 10/2002
RSv 86/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.