621/2002

Given i Helsingfors den 18 juli 2002

Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i miljöskyddsförordningen av den 18 februari 2000 (169/2000) 1 § 1 mom. 10 punktens underpunkter b och c, 7 § 1 mom. 10 punktens underpunkter b och c, 9 § 1 mom. 3 punkten och 3 mom. och 42 § 8 punkten samt

fogas till 1 § 1 mom. 8 punkten en ny underpunkt i, till dess 10 punkt en ny underpunkt n, till 6 § 1 mom. 7 punkten en ny underpunkt f, och till momentets 9 punkt en ny underpunkt i som följer:

1 §
Tillståndsplikt

Miljötillstånd krävs för följande verksamheter som avses i 28 § 1 mom. miljöskyddslagen (86/2000):


8) tillverkning av mineralprodukter:


i) andra än i underpunkterna a―h avsedda anläggningar för smältning av mineraler, inklusive anläggningar för tillverkning av mineralull, med en smältningskapacitet som överstiger 20 ton per dygn,


10) tillverkning av livsmedel eller foder:


b) köttförädlingsfabriker, eller andra anläggningar som behandlar kött eller köttprodukter, och vars produktionskapacitet är minst 200 ton per år,

c) anläggningar som behandlar fiskeriprodukter och som har en produktionskapacitet på minst 50 ton per år,


n) andra än i underpunkterna a―m avsedda anläggningar för framställning av livsmedel genom beredning och behandling av vegetabiliska råvaror, vars produktion av färdiga produkter är större än 300 ton per dygn på basis av ett kvartalsmedelvärde,


6 §
Tillståndsärenden som den regionala miljöcentralen behandlar

Om inte något annat följer av 31 § 1 mom. miljöskyddslagen eller av 5 § i denna förordning avgör den regionala miljöcentralen miljötillståndsärenden som gäller följande verksamheter som avses i 28 § 2 mom. miljöskyddslagen samt i 1 § i denna förordning:


7) tillverkning av mineralprodukter:


f) andra än i underpunkterna a―e avsedda anläggningar för smältning av mineraler, inklusive anläggningar för tillverkning av mineralull, med en smältningskapacitet som överstiger 20 ton per dygn,


9) tillverkning av livsmedel eller foder:


i) andra än i underpunkterna a―h avsedda anläggningar för framställning av livsmedel genom beredning och behandling av vegetabiliska råvaror, vars produktion av färdiga produkter är större än 300 ton per dygn på basis av ett kvartalsmedelvärde,


7 §
Tillståndsärenden som den kommunala miljövårdsmyndigheten behandlar

Om inte något annat följer av 31 § 1 eller 2 mom. miljöskyddslagen eller av 5 och 6 § i denna förordning avgör den kommunala miljövårdsmyndigheten miljötillståndsärenden som gäller de verksamheter som avses i 28 § 2 mom. 2―4 punkten miljöskyddslagen samt följande verksamheter om vilka föreskrivs i 1 § i denna förordning:


10) tillverkning av livsmedel eller foder:


b) köttförädlingsfabriker, eller andra anläggningar som behandlar kött eller köttprodukter, vars produktionskapacitet är minst 200 ton per år,

c) anläggningar som behandlar fiskeriprodukter och som har en produktionskapacitet på minst 50 ton per år,


9 §
Innehållet i tillståndsansökan

Tillståndsansökan skall innehålla


3) en allmän beskrivning av verksamheten samt ett för allmänheten avsett sammandrag av de uppgifter som ingår i tillståndsansökan,


De uppgifter som anges i 2 mom. skall alltid ingå i tillståndsansökan, om ansökan gäller verksamhet som är tillståndspliktig enligt rådets direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. Tillståndsmyndigheten kan dessutom vid behov kräva andra uppgifter och handlingar som behövs för behandling av ansökan.


42 §
Ansökan om tillstånd senast den 31 december 2003

För följande verksamhet som avses i 1 § i denna förordning och 5 § lagen om införande av miljöskyddslagstiftningen skall miljötillstånd sökas senast den 31 december 2003, om tillstånd enligt miljöskyddslagen inte har sökts för verksamheten därförinnan:


8) glasfabriker och andra anläggningar för smältning av mineraler, inklusive anläggningar för tillverkning av mineralull, med en smältningskapacitet som överstiger 20 ton per dygn,Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002.

Rådets direktiv 96/61/EG, EGT nr L 257, 10.10.1996, s. 26

Helsingfors den 18 juli 2002

Miljöminister
Jouni Backman

Regeringssekreterare
Mika Seppälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.