620/2002

Given i Helsingfors den 18 juli 2002

Statsrådets förordning om ändring av mönsterrättsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

upphävs i mönsterrättsförordningen av den 2 april 1971 (252/1971) 2 § 4 mom. och 8 §, av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1703/1995,

ändras 2 § 2 mom. 3―5 punkten och 3 mom., 4 § 1 och 3 mom., 5 §, 6 § 2 mom. 1–3, 8 och 11 punkten, 9 § 1 mom., 12 § 2 mom., 13 § 2 och 3 mom., 14 §, 15 § 2, 5, 7 och 9 punkten, 21 § 2 mom. 4, 5, 7 och 8 punkten, 22 §, 24 § 1 mom., 28 § 2 mom. och 33 § samt

fogas till 21 § 2 mom. en ny 9 och 10 punkt som följer:

2 §

Ansökningshandlingen skall vara undertecknad av sökanden eller hans ombud och innehålla:


3) uppgift om de produkter för vilka mönstret söks registrerat;

4) uppgift om huruvida prioritet enligt 8 § mönsterrättslagen (221/1971) begärs;

5) uppgift om huruvida sökanden begär anstånd med kungörelsen i enlighet med 18 § mönsterrättslagen;


Till ansökningshandlingen skall fogas

1) bildmaterial som visar mönstret;

2) om sökanden företräds av ett ombud, fullmakt för ombudet;

3) om mönstret skapats av någon annan än sökanden, en handling som styrker sökandens rätt.

4 §

Det bildmaterial som visar mönstret skall ges in i tre exemplar. De bilder som ingår i bildmaterialet skall vara i ett format som inte överstiger formatet A 4 (21 cm x 29,7 cm). Bilderna skall vara lämpade för reproduktion i svart-vitt i en annan storlek.


Omfattar en ansökan flera mönster, skall för varje mönster ges in särskilt bildmaterial. De bilder som ingår i bildmaterialet och möjligen ingivna modeller skall vara tydligt märkta med fortlöpande nummer.

5 §

På registreringsansökan antecknar registreringsmyndigheten ansökans nummer och den dag då ansökan gjordes.

6 §

I diariet antecknas för varje ansökan:

1) den dag då ansökan gjordes samt ansökans nummer;

2) den dag då bildmaterialet eller modellen gavs in, om denna inte sammanfaller med den dag då ansökan gjordes;

3) de produkter för vilka mönstret söks registrerat och de klasser till vilka mönstret hänförs;


8) huruvida sökanden i enlighet med 18 § mönsterrättslagen har bett om anstånd med kungörelsen;


11) avbrytande av handläggningen av ansökan på grund av nedan i 14 § avsedd kollision med äldre ansökan. Motsvarande anteckning görs även för den äldre ansökan i diariet.

9 §

Registreringsmyndigheten kan genom ett interimistiskt beslut förelägga sökanden att styrka den prioritet som avses i 8 § mönsterrättslagen genom att inom en viss tid tillställa myndigheten ett bevis som utfärdats av den myndighet som mottagit den för prioritet åberopade ansökan och som anger den dag då ansökan gjordes och sökandens namn samt en av den sistnämnda myndigheten bestyrkt kopia av ansökningshandlingen och av det bildmaterial som har fogats till den och som visar mönstret. Det får inte bestämmas att den förelagda tiden skall löpa ut tidigare än tre månader från ingivandet av ansökan här i landet.


12 §

För sådana ansökningar skall betalas ny ansökningsavgift samt övriga i 47 § mönsterrättslagen avsedda avgifter, om de inte har betalts redan tidigare.

13 §

Registreringsmyndighetens nyhetsgranskning skall omfatta anhängiga, före ansökningsdagen gjorda ansökningar om registrering av mönster som avser Finland samt mönster som är intagna i eller har avförts ur registret.

Mönstrets registrerbarhet enligt bestämmelserna i 4, 4 a och 4 b § mönsterrättslagen skall undersökas i den omfattning som föranleds av mönstrets art och så att behandlingen av ansökan inte fördröjs väsentligt.

14 §

Vid kollision med en tidigare ansökan om registrering av ett mönster kan registreringsmyndigheten avbryta behandlingen av den senare ansökan till dess den tidigare ansökan avgjorts eller blivit offentlig eller till dess kollisionen upphört genom ändring av ansökan.

15 §

En kungörelse om en registreringsansökan som avses i 18 § mönsterrättslagen skall innehålla:


2) uppgift om den dag då ansökan har gjorts eller om den dag då ansökan enligt 10 a § mönsterrättslagen skall anses gjord;


5) uppgift om de produkter för vilka mönstret söks registrerat, samt om de klasser till vilka det hänförts;


7) bildmaterial som visar mönstret;


9) uppgift om huruvida bildmaterialet är utfört i färg.

21 §

Registret skall innehålla:


4) uppgift om de produkter för vilka mönstret registrerats, samt om de klasser till vilka det hänförts;

5) uppgift om den dag

a) då ansökan om registrering av ett mönster enligt 10 a § mönsterrättslagen skall anses gjord;

b) då ansökningshandlingarna blev offentliga;

c) då registreringsansökningen kungjordes;

d) då mönstret infördes i registret;


7) bildmaterial som visar mönstret;

8) uppgift om huruvida en modell har getts in;

9) uppgift om huruvida mönstret har ändrats med stöd av 25 a § mönsterrättslagen;

10) uppgift om att mönstret delvis har upphävts med stöd av 31 § mönsterrättslagen.

22 §

Har en eller flera sökande samma dag ansökt om registrering av två eller flera sådana mönster som i fråga om helhetsintrycket inte skiljer sig från varandra, görs vid registrering av mönstren en anteckning om detta genom att i mönsterregistret och på registreringsbeviset för varje sådant mönster antecknas ansöknings- och registernumret för varje annat sådant mönster.

24 §

Har någon till registreringsmyndigheten anmält att han väckt talan om hävande av en registrering helt eller delvis, om överföring av en registrering eller om erhållande av tvångslicens, skall anteckning om detta göras i registret.


28 §

Har ett mönster avförts ur registret eller ändrats eller har mönsterrätt överförts på någon annan eller delvis upphävts genom lagakraftvunnen dom, skall registreringsmyndigheten utfärda kungörelse om detta.

33 §

Mönster registreras i en eller flera klasser. Mönstrens klassificering fastställs av patent- och registerstyrelsen.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002.

Helsingfors den 18 juli 2002

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsrådet
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.