617/2002

Given i Helsingfors den 18 juli 2002

Statsrådets förordning om studiepenning för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 15 § 3 mom. lagen den 28 december 2001 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Studiepenning för lantbruksföretagare

Som sådant annat nationellt stöd som avses i 6 § lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan studiepenning för lantbruksföretagare beviljas så som bestäms i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) läsår en period på ett år, som börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli,

2) studievecka en studerandes genomsnittliga arbetsinsats under 40 timmar för att uppnå målen för studierna,

3) lektion en tidsperiod som omfattar minst 45 minuter som används för undervisning.

3 §
Förutsättningar för beviljande av studiepenning

Studiepenning kan beviljas lantbruksföretagare som är skyldig att teckna och som har tecknat en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969).

Förutsättning för beviljande av studiepenning är att den sökande kalenderårets sista dag det år som föregår utbildningen är minst 18 och högst 60 år gammal.

Med avvikelse från 1 och 2 mom. kan studiepenning beviljas den som är under 18 år, om han eller hon uppfyller kravet i 3 § 3 mom. lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen.

Med avvikelse från 1 mom. kan studiepenning dessutom beviljas den som

1) har befriats från försäkringsplikten på grund av att han eller hon erhåller delpension eller

2) håller på att förvärva sådan yrkesskicklighet som anges i 22 § statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (609/2000), men har befriats från försäkringsplikten på grund av att han eller hon inte ännu har börjat idka jordbruk och trädgårdsodling på det sätt som avses i 35 § 1 mom. i nämnda förordning.

4 §
Begränsningar i fråga om studiepenningen

Studiepenning beviljas inte den som

1) får ålderspension, förtida ålderspension eller individuell förtidspension enligt någon lag, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/1961) eller motsvarande pension enligt folkpensionslagen (347/1956),

2) får pension som betalas på grund av full arbetsoförmåga eller invaliditetspension enligt folkpensionslagen,

3) får arbetslöshetspension enligt någon lag, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller motsvarande pension enligt folkpensionslagen eller pension enligt lagen om förtidspension för frontveteraner (13/1982),

4) får generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994),

5) för samma utbildning får rehabiliteringspenning enligt lagen om rehabiliteringspenning (611/1991) eller enligt någon lag som gäller arbetspension eller full ersättning för inkomstbortfall med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991) eller lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) eller med stöd av bestämmelserna om rehabilitering enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) eller lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990),

6) får dagpenning enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981),

7) får arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984),

8) får arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993),

9) deltar i utbildning enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990),

10) fullgör beväringstjänst eller civiltjänst,

11) avtjänar fängelsestraff och studerar i straffanstalten,

12) får studiestöd som i en främmande stat beviljas den som bor där stadigvarande,

13) får alterneringsersättning enligt lagen om försök med alterneringsledighet (1663/1995),

14) får utbildningsdagpenning enligt lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (1402/1997),

15) får studiepenning, vuxenstudiepenning eller bostadstillägg enligt lagen om studiestöd (65/1994),

16) får dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (364/1963),

17) får deltidstillägg enligt sysselsättningsförordningen (1363/1997),

18) får periodisk ersättning enligt 76 § statstjänstemannalagen (750/1994), eller

19) enligt 75 § statstjänstemannalagen och 15 § 3 mom. lagen om införande av statstjänstemannalagen (756/1986) erhåller sådan lön på indragningsstat som avses i 3 § 5 eller 6 punkten i sistnämnda lag.

2 kap.

Stödberättigande utbildning och stödets belopp

5 §
Stödberättigande utbildning

Stödberättigande utbildning är sådan yrkesutbildning som bildar en studiehelhet, omfattar minst fem utbildningsdagar under ett kalenderår eller läsår och är underställd offentlig tillsyn, enligt vad som bestäms i detta kapitel.

6 §
Yrkesutbildning

Stödberättigande yrkesutbildning är

1) sådan utbildning inom jordbruket och trädgårdsodlingen som syftar till att utveckla sökandens yrkesskicklighet,

2) sådan utbildning som syftar till att göra den jordbruks- eller trädgårdsproduktion som sökanden idkar mångsidigare eller annars utveckla den,

3) utbildning som ansluter till sådan annan företagsverksamhet som sökanden bedriver eller har planer på att börja bedriva i samband med gårdsbruket.

Sådan yrkesutbildning som ansluter till förvärvsverksamhet som bedrivs utanför gårdsbruksenheten anses berättiga till stöd om utbildningen stöder jordbruket eller trädgårdsodlingen som den som ansöker om studiepenning idkar eller sådan annan företagsverksamhet som bedrivs i samband med jordbruket eller trädgårdsodlingen.

Stödberättigande yrkesutbildning är inte

1) studier för avläggande av examen vid universitet eller yrkeshögskola,

2) allmänbildande studier,

3) sådan utbildning som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet (646/2000),

4) sådan utbildning som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om specialstöd i samband med miljöstödet för jordbruk (647/2000).

7 §
Utbildning som är underställd offentlig tillsyn

Som utbildning som är underställd offentlig tillsyn anses utbildning som står under undervisningsmyndigheternas tillsyn eller under tillsyn av myndigheter inom den egna branschen eller vars anordnande staten stöder. Som utbildning som är underställd offentlig tillsyn anses även utbildning som anordnas av en sammanslutning som erhåller sådant allmänt understöd som avses i 5 § 2 mom. statsunderstödslagen (688/2001).

8 §
Studiehelheter

Utbildningen skall utgöra en eller flera studiehelheter. En studiehelhet kan innehålla ett eller flera undervisningsavsnitt som arrangeras av samma anordnare.

Utbildning som erbjuds av flera olika anordnare kan anses utgöra en studiehelhet om utbildningen på basis av ämnesområdena bildar en helhet. Om en studiehelhet har flera anordnare skall en av dessa vara ansvarig utbildningsanordnare.

9 §
Den tid som används för utbildning

I studiehelheten skall under ett kalender- eller läsår ingå minst fem utbildningsdagar som omfattar sex lektioner per dag. Kravet på sex lektioner anses vara uppfyllt om en kalendervecka omfattar minst 30 lektioner under fem utbildningsdagar.

Studiehelheten skall pågå en kortare tid än åtta månader. I de åtta månaderna innefattas sådana tidsperioder inom vilka den arbetsmängd som studierna kräver uppgår till minst tre studieveckor per månad eller 25 timmar per vecka.

10 §
Stödberättigande distansstudier och studieresor

Distansstudiedagar och studieresdagar berättigar till stöd om de ingår i kursprogrammet och tillsammans eller separat utgör mindre än 50 procent av studiehelheten och om inte något annat följer av 2 eller 3 mom.

Distansstudiedagar som avses i 1 mom. berättigar till stöd om de förutsätter heltidsstudier och sökanden förorsakas kostnader eller inkomstbortfall.

Studieresdagar som avses i 1 mom. berättigar till stöd om deltagarna sammanlagt minst sex timmar under dagen bekantar sig med resmålet eller får undervisning som ges i en utbildningslokal som är belägen på den ort som är mål för resan. Dessutom krävs det att studieresan är en fast del av studiehelheten och att en representant för utbildningsanordnaren är med på resan som reseledare eller motsvarande.

11 §
Studiepenningens belopp

Studiepenningen är 26 euro för varje stödberättigande utbildningsdag.

Om den som deltar i utbildning på grund av studierna övernattar på främmande ort eller om hans eller hennes dagliga resa till utbildningstillfället överstiger 51 kilometer, kan i studiepenning beviljas 35 euro per utbildningsdag. Om den som deltar i utbildning ersätts för kostnader orsakade av utbildningsplatsens läge, kan i studiepenning dock beviljas högst 26 euro per dag.

Studiepenning kan under ett kalenderår betalas för högst fem utbildningsdagar per kalendervecka och sammanlagt för högst 57 utbildningsdagar.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

12 §
Förhandsbesked

Den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område driftscentret för den gårdsbruksenhet som den som ansöker om studiepenning äger eller innehar är beläget, skall på ansökan ge ett förhandsbesked över om den planerade utbildningen uppfyller villkoren i 2 kap. Förhandsbeskedet skall ges innan studierna inleds.

Ansökan om förhandsbesked görs skriftligen. På ansökan tillämpas vad som särskilt bestäms om ansökan om studiepenning för lantbruksföretagare.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 juli 2002.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 7 maj 1997 om studiepenning för lantbruksföretagare (408/1997) samt jord- och skogsbruksministeriets cirkulär av den 27 juni 1997 (jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling 102/97).

På en ansökan om studiepenning för lantbruksföretagare som anhängiggjorts innan förordningen träder i kraft och på behandlingen av ansökan tillämpas de bestämmelser och föreskrifter som är i kraft när förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 juli 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Regeringssekreterare
Kirsi Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.