594/2002

Given i Helsingfors den 12 juli 2002

Lag om ändring av 3 § lagen om lantmäteriverket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 mars 1991 om lantmäteriverket (505/1991) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1630/1993, som följer:

3 §

Chef för lantmäteriverket är en generaldirektör som avgör de ärenden som hör till lantmäteriverket. I fråga om överföring av beslutanderätt till övriga tjänstemän vid lantmäteriverket bestäms genom förordning av statsrådet samt föreskrivs närmare i arbetsordningen för lantmäteriverket och i arbetsordningarna för dess verksamhetsenheter eller i andra föreskrifter för verket eller enheterna. Generaldirektören beslutar dock om utfärdande av lantmäteriverkets rättsnormer och avgör de ärenden där centralförvaltningen är besvärsmyndighet.

Ställföreträdaren för generaldirektören förordnas av jord- och skogsbruksministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 56/2002
JsUB 6/2002
RSv 87/2002

Helsingfors den 12 juli 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.