570/2002

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 27 juni 2002

Statsrådets förordning om ändring av körkortsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/1990) 46 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1404/1992 samt

ändras 39, 39 a, 39 b, 40―42 och 47 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 39 § i förordningarna 167/1994, 468/1995, 433/1996 och 1177/2001, 39 a § i nämnda förordning 167/1994 och i förordning 1600/1995, 39 b § i nämnda förordning 167/1994, 40 § delvis ändrad i nämnda förordningar 167/1994 och 433/1996, 41 § i förordningarna 1404/1992 och 204/1998 samt i nämnda förordning 1600/1995, 42 § i nämnda förordningar 1404/1992 och 167/1994 samt 47 § delvis ändrad i nämnda förordning 433/1996 och i förordning 1168/1999, som följer:

39 §
Förutsättningarna för beviljande av tillstånd att hålla bilskola

Tillstånd att hålla bilskola beviljas en sökande som

1) har trafiklärartillstånd

2) under en tid av tio år före beviljandet av tillståndet i minst fyra år har varit heltidsanställd trafiklärare vid en bilskola eller vid en yrkesläroanstalt i förarundervisning av klass C och, vid meddelandet av förarundervisning av klass CE, D eller DE, i förarundervisning av klass CE eller D,

3) har godkänts i en företagarkurs för bilskolföretagare enligt kommunikationsministeriets föreskrifter eller har i ett förevisningsprov som ordnats enligt kommunikationsministeriets föreskrifter visat sig behärska motsvarande uppgifter,

4) inte på grund av grova eller upprepade trafikförseelser eller andra brott eller på grund av personliga egenskaper måste anses vara uppenbart olämplig att hålla bilskola,

5) inte har försatts i konkurs eller vars handlingsbehörighet inte har begränsats samt

6) på ett adekvat sätt förmår svara för sina förpliktelser och som för att på ett ändamålsenligt sätt hålla bilskola har tillräckliga ekonomiska resurser vilkas storlek uppgår till 8 500 euro, om skolan i undervisningen använder högst tre bilar eller endast motorcyklar, eller 17 000 euro, om skolan i undervisningen använder flera än tre bilar, dock så att om skolan i undervisningen använder buss eller en fordonskombination av klass CE är säkerheten 17 000 euro för de två första enheterna av denna typ som används i undervisningen och 3 500 euro för varje där på följande enhet, varvid dessa fordon eller deras dragbilar inte beaktas i de maximiantal som nämns ovan.

Om sökanden är en juridisk person skall den som utsetts till ansvarig föreståndare för undervisningen uppfylla kraven i 1 mom. 1―5 punkten.

Som ansvarig föreståndare för undervisningen får utan särskild orsak inte godkännas en person som sköter motsvarande uppgift i en annan bilskola.

Såsom ovan i 1 mom. 6 punkten avsedda medel betraktas sökandens finansieringstillgångar, inräknat möjligheter till överdrag och innestående krediter som beviljats av kreditinstitut, omsättningstillgångar samt anläggningstillgångar som kan utnyttjas som säkerhet och andra långfristiga placeringar. Om sökanden är en fysisk person, ett öppet bolag eller ett kommanditbolag, kan såsom medel även betraktas den personliga egendom som fysiska personer, bolagsmän eller ansvariga bolagsmän kan utnyttja som säkerhet. De disponibla medlens belopp då verksamheten inleds erhålls så att de anskaffningsutgifter för bilar, utrymmen, maskiner och utrustning som orsakas av att bilskolverksamheten inleds avdras från de medel som räknats ut på ovan nämnt sätt.

39 a §
Ansökan om tillstånd att hålla bilskola

Tillstånd att hålla bilskola söks skriftligen hos länsstyrelsen på skolans placeringsort. I ansökan skall nämnas den kommun i vilken bilskolan kommer att vara belägen, den föreståndare som ansvarar för undervisningen samt de fordonsklasser för vilka körrätt förvärvas genom förarundervisning i bilskolan.

Till ansökan skall fogas

1) en styrkt kopia av trafiklärartillståndet och av intyget över godkänd företagarkurs för bilskolföretagare eller motsvarande förevisningsprov samt en utredning över arbetserfarenhet,

2) en utredning om att sökanden inte har försatts i konkurs eller att hans eller hennes handlingsbehörighet inte har begränsats,

3) en borgensförbindelse som högst tre månader tidigare ingåtts av en bank eller ett försäkringsbolag eller ett intyg över erforderliga ekonomiska resurser som under samma tid utfärdats av en av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänd revisor eller en revisionssammanslutning eller av en person som avlagt examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin och

4) ett utdrag ur handels- eller föreningsregistret samt bolagsordningen eller motsvarande bolagsavtal eller ett andelslags eller annan sammanslutnings stadgar, om sökanden är ett bolag, ett andelslag eller någon annan sammanslutning.

Om ändring eller förnyande av tillstånd att hålla bilskola ansöks i tillämpliga delar i den ordning som gäller för ansökan om tillstånd att hålla bilskola. Den handling som avses ovan i 2 mom. 3 punkten skall lämnas vid ansökan om och förnyande av tillstånd att hålla bilskola samt även i övrigt om tillståndsmyndigheten kräver det. Tillståndet att hålla bilskola eller en styrkt kopia av det skall bifogas ansökan.

39 b §
Beviljande och förnyande av tillstånd att hålla bilskola samt anmälningar som gäller tillståndet

Innan ansökan avgörs skall länsstyrelsen inhämta utlåtande av Fordonsförvaltningscentralen och vid behov av polisen. När ansökan om förnyande avgörs skall förutom förutsättningarna för beviljande av tillstånd även beaktas hur sökanden har skött den bilskola som tillståndet gäller.

Tillstånd att hålla bilskola beviljas för högst fem år.

I tillståndet att hålla bilskola skall antecknas

1) den kommun i vilken skolans undervisningslokal eller undervisningslokaler skall vara belägna,

2) de körkortsklasser som motsvarar den körrätt som förvärvas genom undervisning i bilskolan samt de övriga villkor och begränsningar som gäller undervisningens kvalitet och omfattning,

3) det antal fordon som används i undervisningen specificerade enligt 39 § 1 mom. 6 punkten och

4) den föreståndare som ansvarar för undervisningen i bilskolan.

Länsstyrelsen skall sända beslut om beviljande, ändring, förnyande och indragning av tillstånd att hålla bilskola samt beslut om tilldelande av varning för kännedom till Fordonsförvaltningscentralen och till den som håller förarexamen och övervakar bilskolan. Innan verksamheten inleds skall tillståndsinnehavaren till tillståndsmyndigheten och den som håller förarexamen och övervakar bilskolan meddela den firma under vilken bilskolverksamheten bedrivs.

40 §
Bilskolornas undervisningspersonal

Varje bilskola skall ha en föreståndare som ansvarar för undervisningen och som styr och utvecklar den undervisning som ges i skolan, ansvarar för undervisningens innehåll och skötseln av undervisningsverksamheten i enlighet med bestämmelser och tillståndsvillkor samt även i övrigt faktiskt utför sitt uppdrag. Skolan skall också ha tillräcklig undervisningspersonal med hänsyn till skolans elevantal.

Den för bilskolans undervisning ansvariga föreståndaren skall uppfylla kraven i 39 § 1 mom. 1―3 punkten och ha körrätt för de fordonsklasser för vilka körrätt förvärvas genom förarundervisning i bilskolan. Den lärare som ger körundervisning skall ha trafiklärartillstånd, körrätt som motsvarar klassen för det fordon som används i undervisningen och minst två års erfarenhet som heltidsanställd förare av fordon av klass D eller CE, om fordon av klass CE, D eller DE används i undervisningen. Övriga lärare skall ha trafiklärartillstånd eller sådan utbildning på undervisningsområdet som den som håller förarexamen och övervakar bilskolan enligt anvisningar av Fordonsförvaltningscentralen har godkänt samt praktisk erfarenhet. Lärarnas kompetens skall innan undervisningen inleds godkännas av den som håller förarexamen.

41 §
Bilskolornas undervisningslokaler och undervisningsmateriel

Den som håller förarexamen skall godkänna en undervisningslokal innan den tas i bruk. Vid behov utfärdar Fordonsförvaltningscentralen anvisningar om undervisningslokaler.

För meddelande av undervisningen skall en bilskola ha behövliga fordon, som skall uppfylla de krav som gäller för skolbilar och vid ändringsbesiktning godkännas för att användas för förarutbildning. Den materiel som används i undervisningen skall motsvara den godkända läroplanen.

42 §
Övervakning av bilskolorna

Bilskolornas verksamhet övervakas av Fordonsförvaltningscentralen.

Övervakningen sköts av dem som håller förarexamina. Den som håller förarexamen skall utan dröjsmål underrätta Fordonsförvaltningscentralen om de brister och försummelser som har upptäckts vid övervakningen. Fordonsförvaltningscentralen kan föra ärendet till tillståndsmyndighetens kännedom för indragning av tillståndet eller tilldelande av varning, eller utan att vidta andra åtgärder ge tillståndshavaren en anmärkning.

47 §
Undantag för en inrättning som utbildar trafiklärare och för yrkesutbildning för förare

Om den undervisning som meddelas i en inrättning som utbildar trafiklärare gäller vad som anges i 23 och 24 §, 40 § 1 mom., samt 41 och 42 §.

I samband med sådan yrkesundervisning för förare vid en yrkesläroanstalt som sker under utbildningsstyrelsens tillsyn får utan tillstånd att hålla bilskola förarutbildning av klass BC eller C meddelas för förvärvande av körrätt för lastbilar. Den lärare som ger körundervisning skall ha trafiklärartillstånd och minst två års erfarenhet som heltidsanställd förare av fordon av klass C eller D. I förarundervisningen iakttas i tillämpliga delar de bestämmelser i denna förordning som gäller godkännande av lärares kompetens samt undervisningsmateriel och innehållet i undervisningen. Fordonsförvaltningscentralen övervakar den förarutbildning som meddelas för förvärvande av körrätt och godkänner den läroplan som skall följas i undervisningen. Övervakningen sköts av dem som håller förarexamen, enligt Fordonsförvaltningscentralens anvisningar. Fordonsförvaltningscentralen skall utan dröjsmål meddela utbildningsstyrelsen om brister och försummelser som observerats vid övervakningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.

Förordningens 39 § 1 mom. 6 punkt tillämpas från den 1 januari 2003 på sådana personer som har tillstånd att hålla bilskola och som avses i 4 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i förordning 167/1994 om ändring av körkortsförordningen och i 4 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i förordning 433/1996 om ändring av körkortsförordningen. Efter nämnda tidpunkt skall tillståndshavaren, om förnyande eller ändring av tillståndet söks av någon annan orsak än den att den föreståndare som ansvarar för undervisningen byts ut, förete en i 39 a § 2 mom. 3 punkten avsedd handling över de ekonomiska resurser för hela verksamheten som bestäms enligt 39 § 1 mom. 6 punkten.

Helsingfors den 27 juni 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Äldre regeringssekreterare
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.