559/2002

Given i Nådendal den 28 juni 2002

Lag om ändring av 34 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 34 kap. strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889), sådant det lyder jämte ändringar, nya 9 b och 13 § som följer:

34 kap.

Om allmänfarliga brott

9 b §
Finansiering av terrorism

Den som direkt eller indirekt tillhandahåller eller samlar in tillgångar för att finansiera, eller med vetskap om att de skall användas till att finansiera

1) tagande av gisslan, sabotage, trafiksabotage, grovt sabotage, kapning av fartyg, förberedelse till allmänfarliga brott,

2) kärnladdningsbrott, äventyrande av andras hälsa, grovt äventyrande av andras hälsa, olovlig användning av kärnenergi, brott mot bestämmelserna i kärnenergilagen eller en annan straffbar gärning som riktar sig mot ett kärnämne eller som utförs med hjälp av ett kärnämne, när de skall anses som sådana brott som avses i konventionen om fysiskt skydd av kärnämne (FördrS 72/1989), eller

3) mord, dråp, dråp under förmildrande omständigheter, grov misshandel, frihetsberövande, grovt frihetsberövande, människorov, tagande av gisslan eller grovt brott mot offentlig frid eller hot om dem, när gärningen riktar sig mot en person som avses i konventionen om förebyggande och bestraffning av brott mot personer, som åtnjuter internationellt skydd, bland dem diplomatiska representanter (FördrS 63/1978),

skall för finansiering av terrorism dömas till fängelse i minst fyra månader och högst åtta år.

För finansiering av terrorism döms även den, som direkt eller indirekt tillhandahåller eller samlar in tillgångar för att finansiera eller med vetskap om att de skall användas till att finansiera mord, dråp, dråp under förmildrande omständigheter, grov misshandel, äventyrande av andras hälsa eller grovt äventyrande av andras hälsa, när syftet är att framkalla rädsla hos en befolkning eller tvinga regeringen i en stat eller en internationell organisation att vidta en viss åtgärd eller avstå från att vidta en viss åtgärd.

Försök är straffbart.

13 §
Juridiska personers straffansvar

Bestämmelserna om straffansvar för juridiska personer tillämpas på finansiering av terrorism.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 43/2002
LaUB 14/2002
RSv 102/2002

Nådendal den 28 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.