544/2002

Given i Helsingfors den 19 juni 2002

Jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 2 mom. lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådant det lyder i lag 145/2000:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna arbetsordning föreskrivs om ministeriets avdelningar och arbetsfördelningen mellan dem, om fristående enheter som står utanför avdelningsindelningen samt om deras uppgifter. I arbetsordningen föreskrivs likaså om styrningen av ministeriets förvaltningsområde, om ledningen av ministeriet och om ministeriets ledningsgrupper, om de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, om beredningen av ärenden samt om organiseringen av tjänstemännens utövande av beslutanderätten.

Om planeringen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin, om räkenskapsverkets uppgifter och om den interna övervakningen finns närmare bestämmelser i ministeriets ekonomistadga och i föreskrifter som meddelas med stöd av den.

Om den interna revisionen bestäms i reglementet för intern revision.

2 kap.

Styrning och ledning

2 §
Ledning av ministeriets förvaltningsområde

Ministern leder ministeriets och förvaltningsområdets verksamhet. Ministern biträds av ministeriets ledningsgrupp.

3 §
Resultatorienterad styrning och ledning

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde tillämpas resultatstyrning mellan ministeriet och ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet och vid ministeriet tillämpas resultatorienterad ledning.

Resultatmålen för jord- och skogsbruksministeriets hela förvaltningsområde samt för ministeriet godkänns av ministern på föredragning av kanslichefen. Resultatmålen för de ämbetsverk och inrättningar som hör till en avdelnings verksamhetsområde och för statsunderstödda institutioner godkänns av ministern på föredragning av vederbörande avdelningschef. Om ämbetsverkets eller inrättningens uppgifter ligger inom verksamhetsområdet för fler än en avdelning ansvarar den avdelning inom vars uppgiftsområde huvuddelen av ämbetsverkets eller inrättningens uppgifter ligger för föredragningen. De gemensamma resultatmålen för arbetskrafts- och näringscentralerna och länsstyrelserna bereds i samråd med vederbörande ministerier. Om samordningen av resultatstyrningen av arbetskrafts- och näringscentralerna vid jord- och skogsbruksministeriet bestäms särskilt. Om samordningen av resultatstyrningen av livsmedelsverket bestäms separat. Resultatmålen för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral godkänns av ministern på föredragning av kanslichefen.

4 §
Ministeriets ledningsgrupp

Ministeriets ledningsgrupp behandlar och samordnar vittsyftande och principiellt viktiga frågor som gäller ministeriets och förvaltningsområdets verksamhet.

Till ledningsgruppen hör ministern, kanslichefen, avdelningscheferna, överdirektören och av ministern särskilt förordnade tjänstemän samt en av personalen utsedd företrädare. Ministerns specialmedarbetare och ministeriets informationschef har rätt att vara närvarande vid ledningsgruppens möten.

Ordförande för ledningsgruppen är ministern och vice ordförande kanslichefen.

5 §
Avdelningschefernas möte

Avdelningscheferna kan hålla möten för att bereda administrativa ärenden som rör ministeriet. I dem deltar förutom kanslichefen även avdelningscheferna och andra av kanslichefen förordnade tjänstemän samt en av personalen utsedd företrädare.

Kanslichefen är ordförande.

6 §
Avdelningens ledningsgrupp

Avdelningschefen leder avdelningens verksamhet och biträds av avdelningens ledningsgrupp. I avdelningens ledningsgrupp ingår också en av personalen utsedd företrädare.

3 kap.

Avdelningar och fristående enheter samt den behöriga myndigheten och det behöriga utbetalningsverket i fråga om t EUGFJ-G

7 §
Ministeriets avdelningar och fristående enheter

Vid jord- och skogsbruksministeriet finns en jordbruksavdelning, en skogsavdelning, en fiske- och viltavdelning, en avdelning för livsmedel och hälsa samt en avdelning för landsbygd och naturtillgångar.

Vid ministeriet finns dessutom följande fristående enheter som lyder direkt under kanslichefen: enheten för internationella ärenden, enheten för förvaltning och personalfrågor, ekonomienheten, dataadministrationsenheten, informationsenheten samt enheten för intern revision.

8 §
Den behöriga myndigheten i fråga om EUGFJ-G

Ministern är den behöriga myndighet som avses i artikel 1.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1663/1995 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 729/70 i fråga om förfarandet vid avslutande av räkenskaperna för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ).

9 §
Utbetalningsverket i fråga om EUGFJ-G

Det utbetalningsverk som avses i artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken är en helhet som från jord- och skogsbruksministeriet omfattar jordbruksavdelningens verkställighetslinje, enheten för intern revision i den utsträckning det gäller den interna revisionstjänsten i fråga om EUGFJ-G, samt en del av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral på det sätt som därom bestäms särskilt. I sin verksamhet följer utbetalningsverket de av ministeriet fastställda grunderna för godkännande som avses i artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1663/1995.

Utbetalningsverket leds av den tjänsteman som leder jordbruksavdelningens verkställighetslinje. Tjänstemannen leder en expertgrupp bestående av enhetscheferna vid verkställighetslinjen och separat förordnade tjänstemän från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral. Chefen för enheten för intern revision kan delta i expertgruppens möten.

För garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket används nedan benämningen EUGFJ-G samt för fondens utvecklingssektion EUGFJ-U.

I utbetalningsverkets reglemente finns närmare bestämmelser om utbetalningsverkets uppgifter.

4 kap.

Avdelningarnas och de fristående enheternas samt den behöriga myndighetens uppgifter

10 §
Jordbruksavdelningens uppgifter

Jordbruksavdelningen behandlar ärenden som gäller jordbruk, trädgårdsodling och övriga landsbygdsnäringar samt likaså utvecklandet av deras verksamhetsbetingelser och struktur, ifall ärendet inte ankommer på en annan avdelning. Avdelningen behandlar och samordnar dessutom de landsbygdspolitiska riktlinjerna för verksamheten och de program och gemenskapsinitiativsprogram som gäller Europeiska unionens (EU) regional- och landsbygdsutveckling, samt samordnar de bio- och gentekniska ärenden som har anknytning till ministeriets förvaltningsområde.

Jordbruksavdelningen har en politiklinje samt en verkställighetslinje för det utbetalningsverk som avses i 9 § och för övriga verkställighetsuppgifter.

Jordbruksavdelningen sköter de uppgifter som ankommer på jord- och skogsbruksministeriet då det, vad medlen från EUGFJ-U beträffar, verkar som en sådan förvaltnings- och utbetalningsmyndighet som avses i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna.

Jordbruksavdelningen genomför dessutom sådana kontroller som avses i artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 438/2001 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr 1260/1999 beträffande förvaltnings- och kontrollsystemen för stöd som beviljas inom ramen för strukturfonderna, behandlar de interventions- och förädlingsstöd och ersättningar som ges till producentorganisationer inom ramen för den gemensamma marknadsorganisationen för marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter, samt samordnar den verksamhet som motarbetar oegentligheter i ministeriet.

Jordbruksavdelningen behandlar dessutom ärenden som gäller det nationella renstödet, finansieringsstöden till renhushållningen, naturnäringar och skoltar, forskning i anslutning till naturnäringarna, interventionsfonden för jordbruket och gårdsbrukets utvecklingsfond.

11 §
Skogsavdelningens uppgifter

Skogsavdelningen behandlar ärenden som gäller skogspolitik och skogshushållning samt ärenden som gäller förvaltning och vård av allmänna vattenområden, om dessa ärenden inte hör till någon annan avdelning.

12 §
Fiske- och viltavdelningens uppgifter

Fiske- och viltavdelningen behandlar ärenden som gäller fiskeri-, vilt- och renhushållning, om dessa ärenden inte hör till någon annan avdelning.

13 §
Uppgifter för avdelningen för livsmedel och hälsa

Avdelningen för livsmedel och hälsa behandlar ärenden som gäller veterinärverksamhet, förebyggande och bekämpande av djursjukdomar och av sjukdomar som kan smitta från djur till människor, djurens välbefinnande, livsmedelshygien för animaliska produkter, medicinsk behandling av djur, utövande av veterinäryrket, insatsvaror som används inom jordbruk och trädgårdshushållning, växternas sundhet, växtförädlarrätt samt kontroll av kvalitetsklassificeringen av frukt och grönsaker. Dessutom behandlar avdelningen de ärenden med anknytning till ekologisk produktion samt bio- och genteknik som hänför sig till avdelningens verksamhetsområde.

14 §
Uppgifter för avdelningen för landsbygd och naturtillgångar

Avdelningen för landsbygd och naturtillgångar behandlar ärenden som gäller lantmäteri, allmänna kartverksarbeten, geodetisk forskning, nyttjande och vård av vattenresurser samt miljöförvaltningsärenden inom ministeriets verksamhetsområde och gemensamma och allmänna ärenden om samanvändning av geografisk information inom förvaltningsområdet. Avdelningen samordnar också de allmänna naturresurspolitiska riktlinjerna för verksamheten och behandlar ärenden som rör jordbruksrelaterat byggande och den byggda miljön på landsbygden.

15 §
Uppgifter för enheten för internationella ärenden

Enheten för internationella ärenden bistår ministeriets ledning och den övriga förvaltningen i internationella ärenden, om ärendet inte hör till en avdelning eller en fristående enhet. Dessutom behandlar enheten i samarbete med respektive avdelningar till ministeriets verksamhetsområde hörande, med handelspolitik förknippade vittsyftande frågor samt ärenden som anknyter till utvidgningen av Europeiska unionen.

16 §
Uppgifter för enheten för förvaltning och personalfrågor

Enheten för förvaltning och personalfrågor behandlar ärenden som gäller ministeriets personalpolitik, personal och förvaltning samt samordningen av dessa inom ministeriets förvaltningsområde samt hyres- och serviceavtal som ministeriet har ingått och andra med förvaltningens verksamhetsbetingelser förknippade ärenden, som inte hör till någon annan avdelning eller enhet.

Enheten för förvaltning och personalfrågor behandlar dessutom ärenden som gäller utvecklandet av personalens kunnande och ledarförmåga samt verksamheten och arbetskulturen i samarbete med avdelningarna och de fristående enheterna.

17 §
Ekonomienhetens uppgifter

Ekonomienheten behandlar ärenden som gäller planering av verksamheten och ekonomin vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde samt resultatstyrning och resultatorienterad ledning, räkenskapsverksuppgifter och annan verkställighet och uppföljning av budgeten. Ekonomienheten behandlar dessutom de allmänna ärenden som rör ministeriets interna övervakning.

Ekonomienheten följer upp de åtgärder som vidtas utgående från de iakttagelser som statens revisionsverk gör i sin årsrevision samt bereder den behöriga myndighetens uppgifter.

18 §
Dataadministrationsenhetens uppgifter

Dataadministrationsenheten behandlar allmänna och gemensamma ärenden som gäller informationsförvaltning, datasäkerhet och statistikföringsuppdrag i ministeriet och inom ministeriets förvaltningsområde samt ärenden med anknytning till dokumenthantering och informationstjänster.

19 §
Informationsenhetens uppgifter

Informationsenheten sköter i samarbete med avdelningarna och övriga fristående enheter uppgifter med anknytning till planeringen och genomförandet av ministeriets externa och interna information samt av elektronisk kommunikation.

20 §
Uppgifter för enheten för intern revision

Det ankommer på enheten för intern revision att för jord- och skogsbruksministeriets högsta ledning klarlägga att den interna övervakningen i ministeriet är ändamålsenlig och tillräcklig.

Verksamheten vid enheten för intern revision riktar förutom på räkenskapsverket jord- och skogsbruksministeriet in sig på förvaltning av nationella eller till Europeiska gemenskapen hörande medel som ministeriet svarar för eller förmedlar, samt på de av ministeriets funktioner och uppgifter som överlåtits på andra ämbetsverk och inrättningar, samfund, fonder utanför statsbudgeten, eller på enskilda, eller som ministeriet i övrigt ansvarar för.

Enheten för intern revision sköter dessutom övriga uppgifter som kanslichefen bestämmer.

21 §
Uppgifter för den behöriga myndigheten i fråga om EUGFJ-G

Den behöriga myndigheten utför de uppgifter som ankommer på den på det sätt som därom bestäms i kommissionens förordning (EG) nr 1663/1995 samt behandlar de ärenden som gäller val av organ som utfärdar sådant intyg som avses i artikel 3 i nämnda förordning.

22 §
Särskilda bestämmelser

Varje avdelning och fristående enhet behandlar internationella ärenden inom sitt verksamhetsområde och ärenden som gäller lagstiftning, forskning, revision och rådgivning samt ämbetsverk, inrättningar, bolag och organisationer som styrs av ministeriet, om det ovan inte föreskrivs något annat om avdelningarnas och de fristående enheternas uppgifter.

5 kap.

De ledande tjänstemännens uppgifter

23 §
Kanslichefen

Kanslichefen har som ministerns närmaste biträde till uppgift att utöver vad som föreskrivs i 32 § 1 mom. reglementet för statsrådet

1) leda ministeriets verksamhet,

2) styra, leda och övervaka den resultatorienterade ledningen vid ministeriet och resultatstyrningen inom förvaltningsområdet,

3) samordna och övervaka funktionerna vid ministeriets olika avdelningar och fristående enheter samt delta i beredningen och verkställigheten av vittsyftande eller annars viktiga ärenden,

4) följa utvecklingen inom ministeriets förvaltningsområde samt ta behövliga initiativ till lagstiftningsreformer,

5) föredra ministeriets och dess förvaltningsområdes resultatmål för ministern samt följa uppnåendet av dem,

6) leda beredningen av budgetförslag samt verksamhets- och ekonomiplaner för jord- och skogsbruksministeriet och dess förvaltningsområde samt föredra förvaltningsområdets budgetförslag, verksamhets- och ekonomiplan samt verksamhetsberättelse för ministern,

7) sörja för organiseringen av den interna övervakningen vid ministeriet,

8) leda beredningen av de uppgifter som ankommer på den behöriga myndigheten,

9) sörja för samarbetet vid beredningen av resultatmålen för arbetskrafts- och näringscentralerna samt jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral och det övriga utvecklandet av verksamheten,

10) svara för det allmänna utvecklandet av förvaltningen och personalen,

11) föredra fördelningen av de anslag som beviljats för ministeriets omkostnader för ministern, samt

12) behandla de ärenden som ministern bestämmer.

24 §
Chefen för en avdelning eller en fristående enhet

En avdelningschef har till uppgift att

1) leda och övervaka sin avdelnings verksamhet med beaktande också av det som anges i ministeriets ekonomistadga,

2) se till att de uppgifter som hör till avdelningen sköts effektivt,

3) godkänna avdelningens och dess enheters resultatmål och följa hur de uppnås,

4) sörja för utvecklingen av personalen på avdelningen, samt

5) följa och utvärdera utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområde samt ta nödvändiga initiativ till reformer.

Angående de uppgifter som åligger chefen för en fristående enhet gäller i tillämpliga delar det som föreskrivs om en avdelningschefs uppgifter i 1 mom.

25 §
Överdirektören för internationella ärenden

Den överdirektör som behandlar internationella ärenden har till uppgift att i samarbete med avdelningarna samordna jord- och skogsbruksministeriets verksamhet gällande Europeiska unionen samt annan internationell verksamhet.

Överdirektören för internationella ärenden leder enheten för internationella ärenden.

26 §
Konsultativ tjänsteman

Den konsultativa tjänsteman som hör till enheten för internationella ärenden har särskilt till uppgift att samordna handelspolitiska ärenden och ärenden som gäller utvidgningen av Europeiska unionen.

6 kap.

Beredningen av ärenden

27 §
Föredragningstillstånd

Föredragningslistan för statsrådets allmänna sammanträde och finansutskottet får inte av andra än tvingande skäl delas ut förrän ministern har underrättats om saken och ministern har godkänt att ärendet tas upp till föredragning.

28 §
Information till ministern och kanslichefen

Ministern och kanslichefen skall informeras om de viktigaste av de ärenden som tas upp eller är anhängiga inom ministeriets verksamhetsområde samt om ärenden som är av allmänt intresse. Likaså skall i god tid informeras om föredragningen av viktiga ärenden samt, om så bestäms, handlingarna sändas till påseende.

Om offentliggörande av ett viktigt ställningstagande av ministeriet skall på förhand förhandlas med ministern och kanslichefen.

29 §
Ministerns specialmedarbetare

Ministerns specialmedarbetare bistår ministern och utför endast de uppgifter som han eller hon tilldelas av ministern utan att vara föredragande vid ministeriet.

Till ministerns specialmedarbetare skall på begäran ges den information som behövs för att han eller hon skall kunna sköta sina uppgifter. Ministerns specialmedarbetare skall på motsvarande sätt ge tjänstemännen den information de behöver för skötseln av sina uppgifter.

30 §
Riksdagsspörsmål

Förslaget till svar på ett skriftligt riksdagsspörsmål skall företes ministern i god tid innan tidsfristen löper ut.

Förslaget till svar skall, innan förslaget ges till ministern, sändas till vederbörande avdelningschef och i mån av möjlighet till kanslichefen för påseende.

31 §
Förordnande av ärendets beredare och avsteg från den fastställda arbetsfördelningen

Uppstår det ovisshet om vem det åligger att behandla ett ärende, bestämmer avdelningschefen detta samt, mellan avdelningarna och de fristående enheterna, kanslichefen.

Oberoende av den fastställda arbetsfördelningen är varje tjänsteman skyldig att utföra de uppgifter som ministern, kanslichefen, vederbörande avdelningschef eller chefen för en fristående enhet bestämmer.

7 kap.

Avgörande av ärenden

32 §
Ministerns beslutanderätt

Ministern avgör de ärenden som skall avgöras inom ministeriet, om beslutanderätten i denna arbetsordning inte har anförtrotts någon tjänsteman vid ministeriet.

33 §
Tjänstemännens beslutanderätt

Kanslichefen, avdelningscheferna, de biträdande avdelningscheferna, de tjänstemän som är chefer för linjerna vid jordbruksavdelningen, cheferna för enheterna och övriga tjänstemän vid ministeriet avgör andra ärenden än de principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden som skall avgöras av ministern i enlighet med vad som föreskrivs i denna arbetsordning.

34 §
Jäv

En tjänsteman som utsetts till ministeriets representant i ett ledande organ för ett ämbetsverk eller en inrättning som lyder under ministeriet eller för ett affärsverk eller ett statsbolag inom förvaltningsområdet är jävig att vid ministeriet föredra eller avgöra ärenden som gäller ämbetsverket, inrättningen, affärsverket eller bolaget i fråga.

35 §
Principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden

Ministern avgör ett ärende som en tjänsteman annars skulle få avgöra, om det är principiellt viktigt eller vittsyftande eller om statsrådets finansutskotts utlåtande skall inhämtas i ärendet.

Är det oklart eller beroende av prövning om ärendet skall anses vara principiellt så viktigt eller vittsyftande att det skall avgöras av ministern, avgör ministern om ärendet skall anses vara sådant.

I fråga om ett ärende som hör till en tjänstemans beslutanderätt och som föredras för ministern på grund av att det måste anses vara principiellt viktigt eller vittsyftande skall föredraganden, innan ärendet föredras för ministern, rådgöra med chefen för den egna avdelningen eller den egna fristående enheten.

36 §
Ärenden som är betydande för en avdelning, för en linje vid jordbruksavdelningen eller för en enhet

Avdelningschefen, biträdande avdelningschefen, den tjänsteman som är chef för en linje vid jordbruksavdelningen eller chefen för en enhet avgör ett sådant ärende som en tjänsteman skulle få avgöra enligt denna arbetsordning, om ärendet är betydande med tanke på verksamheten vid avdelningen, linjen eller enheten, eller om ärendet annars är betydande.

Allmänna bestämmelser om de ledande tjänstemännens beslutanderätt
37 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör i fråga om ministeriet och dess anställda ärenden som gäller

1) anslag som ministeriet förfogar över för sin interna verksamhet, planer som gäller användningen av dessa anslag samt fördelningen av anslagen mellan avdelningarna och de fristående enheterna,

2) ministeriets interna förvaltning och ordning, om ärendet är principiellt viktigt eller vittsyftande,

3) avgivande av utlåtande i ett ärende som är vittsyftande eller principiellt viktigt,

4) fastställande av planer, program och andra principer som gäller ministeriets personal,

5) ingående av tjänstekollektivavtal,

6) förordnande om tjänsteresa för avdelningscheferna och cheferna för de fristående enheterna,

7) fastställande av semestrar för avdelningscheferna och cheferna för de fristående enheterna samt för deras ställföreträdare,

8) inrättande eller indragning av annan tjänst vid ministeriet än tjänsten som kanslichef eller en tjänst som avdelningschef samt ändring av tjänstebenämningen,

9) överföring från ett ämbetsverk till ett annat inom ministeriets förvaltningsområde av en annan tjänst än en sådan som specificeras i statsbudgeten,

10) ledigförklaring av en tjänst, när det är fråga om att besätta en tjänst som chef för en avdelning eller en fristående enhet, en tjänst inom avdelningen i minst löneklass A 25 eller motsvarande eller en tjänst utanför avdelningsindelningen,

11) placering av tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande vid avdelningarna och de fristående enheterna,

12) ingående av i 44 § statstjänstemannalagen avsett skriftligt avtal med andra än i 26 § statstjänstemannalagen avsedda tjänstemän,

13) sådana avlöningar för tjänstemän vid ministeriet som bestäms med stöd av 5 § lagen om statens tjänstekollektivavtal,

14) givande av intyg om uppsägning och upphörande av tjänsteförhållande till en tjänsteman som utnämnts av statsrådet, samt

15) förordnande av cheferna för de fristående enheter som avses i 16―20 §.

38 §
Beslutanderätten för avdelningscheferna och cheferna för de fristående enheterna

Chefen för respektive avdelning avgör, såvida inte ärendena med stöd av 37 § hör till kanslichefens beslutanderätt eller något annat om avgörandet av ärendet föreskrivs nedan, ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtande och förklaring i ärenden som hör till avdelningens verksamhetsområde,

2) utfärdande av allmänna anvisningar och beslut inom avdelningens verksamhetsområde,

3) fördelning och användning av de anslag som hör till avdelningens verksamhetsområde,

4) användning av de omkostnadsanslag som ställts till avdelningens förfogande,

5) avdelningens informationsförvaltning, utbildning, materialförvaltning och lokaler, om inte ärendet skall avgöras av kanslichefen,

6) placeringen av tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande vid avdelningen,

7) förordnandet av de tjänstemän som är chefer för linjerna vid jordbruksavdelningen och chefer för enheterna vid avdelningen,

8) fastställande av formulär för blanketter och andra handlingar inom avdelningens verksamhetsområde,

9) i fråga om avdelningens verksamhetsområde kontoavskrivningar, bibehållande av utgiftsrester i bokföringen samt betalning av utgifter som hänför sig till tidigare år av anslaget för det löpande räkenskapsåret,

10) förordnande om tjänsteresor för avdelningens tjänstemän,

11) fastställande av semestrar för avdelningens tjänstemän och övrig personal,

12) ledigförklaring av en tjänst, när det är fråga om att besätta en tjänst i högst löneklass A 24 som placerats vid avdelningen,

13) utarrendering av sådan statlig jordegendom som hör till avdelningens verksamhetsområde och beviljande av särskilda rättigheter i anslutning till den samt överföring av förvaltningen av statens fastighetsförmögenhet,

14) statsbidragsärenden som hör till avdelningens verksamhetsområde, samt

15) beslut och tillstånd med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Med undantag av utnämningsärenden och om inte något annat föreskrivs i denna arbetsordning avgör avdelningschefen dessutom sådana ärenden som skall avgöras vid ministeriet och gäller personal och administration i ett ämbetsverk eller en inrättning som lyder under ministeriet och hör till avdelningens verksamhetsområde eller personal och administration vid arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningar.

Avdelningschefen kan avgöra sådana ärenden som avses i 1 mom. 4―8 samt 11 och 12 punkten utan föredragning.

Dessutom avgör avdelningschefen utan föredragning de ärenden enligt 1 mom. 10 punkten som gäller förordnande om tjänsteresor för enhetscheferna, de biträdande avdelningscheferna och de tjänstemän som är chefer för linjerna vid jordbruksavdelningen. Ärenden som gäller förordnande om tjänsteresor utomlands för övriga tjänstemän vid enheten avgörs på föredragning av enhetschefen. Ärenden som gäller förordnande om tjänsteresor utomlands för tjänstemän som inte hör till någon enhet avgörs på föredragning av en tjänsteman som avdelningschefen förordnat.

Vad som i 1 mom. bestäms om avdelningschefen gäller i tillämpliga delar även en fristående enhet och dess chef.

39 §
Beslutanderätten för chefen för en enhet

Chefen för en enhet avgör, om inte något annat föreskrivs, ärenden som gäller

1) fördelning och användning av de anslag som ställts till enhetens förfogande,

2) beviljande av semester för enhetens personal, om semestern avviker från den fastställda semesterplanen,

3) reseförordnande för enhetens tjänstemän, om avdelningschefen har ställt medel för detta till enhetens förfogande, med undantag av tjänsteresor som chefen för enheten och tjänstemän som inte hör till enheten gör eller tjänsteresor utomlands som tjänstemän vid enheten gör och som betalas med andra än avdelningens medel,

4) utbildning som ingår i en godkänd utbildnings- och utvecklingsplan, samt

5) fastställande av formulär för blanketter och andra handlingar inom enhetens verksamhetsområde.

De ärenden som avses i 2―5 punkten avgörs utan föredragning.

Jordbruksavdelningens tjänstemäns beslutanderätt
40 §
Beslutanderätten för chefen för jordbruks- avdelningen

Chefen för jordbruksavdelningen avgör utöver det som föreskrivs i 38 §, såvida inte något annat om avgörandet av ärendet föreskrivs nedan, ärenden som gäller

1) EG:s gemensamma jordbrukspolitik, gårdsbrukets struktur- och landsbygdspolitik eller motsvarande nationella lagstiftning, om ärendet inte hör till verksamhetsområdet för någon annan avdelning,

2) nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen,

3) miljöstöd samt kompensationsbidrag till jordbruket,

4) ersättning för skörde- och översvämningsskador,

5) utveckling av landsbygden och finansiering av landsbygdsnäringar, om ärendet inte hör till verksamhetsområdet för någon annan avdelning,

6) gårdsbrukets utvecklingsfond,

7) finansiering för idkare av naturnäringar och renhushållning och därtill anknuten forskning,

8) finansieringsstöd för skoltar samt andra ärenden som gäller skoltar och som hör till ministeriet,

9) lantbruksforskning,

10) lantbruksföretagarnas förtidspensionssystem, beskogning av åker samt övriga system för avvecklande av jordbruk och trädgårdsodling, samt

11) statsbidrag till rådgivningsorganisationer för landsbygden och till hästuppfödning.

41 §
Beslutanderätten för de tjänstemän som är linjechefer

De tjänstemän som är chefer för jordbruksavdelningens politiklinje och verkställighetslinje avgör ärenden som gäller

1) fördelning och användning av de anslag som anvisats linjen,

2) linjens informationsförvaltning,

3) förordnande om tjänsteresor för cheferna för linjens enheter samt för tjänstemän utanför enheterna, samt

4) fastställande av semestrar för cheferna för linjens enheter samt för deras ställföreträdare.

42 §
Beslutanderätten för den tjänsteman som är chef för verkställighetslinjen

Den tjänsteman som leder jordbruksavdelningens verkställighetslinje avgör, utöver det som föreskrivs i 41 §, ärenden som gäller

1) utfärdande av allmänna anvisningar och rekommendationer gällande verkställandet av de uppgifter som avses i 9 § och som ankommer på utbetalningsverket,

2) beslut som rör utbetalningsverkets uppgifter och som fattats med stöd av rådets förordning (EG) nr 1258/1999 och kommissionens förordning (EG) nr 1663/1995, sådan den lyder ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2245/1999, ifall beslutanderätten i denna arbetsordning inte har överförts på en annan tjänsteman,

3) utbetalningsverkets beslut med stöd av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 i vilka beslutanderätten i denna arbetsordning inte har överförts på en annan tjänsteman, samt

4) fastställande av formulär för handböcker samt blanketter och andra handlingar inom linjens verksamhetsområde.

43 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för forskning och rådgivning

Chefen för enheten för forskning och rådgivning avgör ärenden som gäller

1) tillstånd för artificiell reproduktion av djur i samband med husdjursförädling,

2) utbetalning och redovisning av samt ändringar i tidsfristerna för samarbetsforskningsanslag som anvisats jordbruksavdelningen ur statsbudgeten, samt

3) utbetalning och redovisning av anslag för forskning i naturnäringar och renhushållning ur gårdsbrukets utvecklingsfond samt ändringar i tidsfristerna och ledningsgrupperna för dessa.

44 §
Beslutanderätten för chefen för stödenheten

Chefen för stödenheten avgör ärenden som gäller

1) godkännande av köpare inom kvotsystemet för mjölk och indrivning av dröjsmålsavgifter,

2) indrivning av tilläggsavgifter för mjölk,

3) beviljande av undantag när det gäller de nationella jordbrukarstöden,

4) fördelning av de anslag som reserverats för produktionsändringsavtal samt för verkställande, uppföljning och utveckling av miljöstödet, för utbildnings- och materialprojekt samt för allmän planering, samt

5) godkännande av betalning och återkrav av stöd och ersättningar som hör till enhetens verksamhetsområde.

45 §
Beslutanderätten för chefen för landsbygds- och strukturenheten

Chefen för landsbygds- och strukturenheten avgör ärenden som gäller

1) godkännande av utbetalning av räntestöd för räntestödslån, statliga lån ur gårdsbrukets utvecklingsfond, provision för statliga lån och av stöd som hör till enhetens verksamhetsområde samt godkännande, utbetalning och återkrav av stöd enligt mål- och gemenskapsinitiativprogram, utvecklingsprogram eller övriga program för landsbygden, om något annat inte föreskrivs i utbetalningsverkets reglemente,

2) godkännande av statsborgen samt försämring av säkerheter för lån,

3) godkännande av rapporter och utredningar som gäller finansiering från EUGFJ-U,

4) beviljande av producentorganisationsstöd,

5) förvärv av mark med stöd av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond, landsbygdsnäringslagen, renhushållningslagen, naturnäringslagen, skoltlagen eller motsvarande tidigare lagstiftning eller med stöd av lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion,

6) givande av utlåtanden om fastigheter som tillfallit staten genom arv, samt

7) godkännande och ändring av verksamhetsprogram för frukt- och grönsaksproducentorganisationer eller sammanslutningar av sådana, finansieringsstöd till producentorganisationer eller sammanslutningar av sådana, startbidrag till erkända marknadsorganisationer samt startstöd till förhandserkända producentgrupper.

46 §
Beslutanderätten vid interventionsenheten

Chefen för interventionsenheten avgör ärenden som gäller

1) ingående av interventionslagringsavtal, samt

2) genomförande av anbudsförfarande som gäller interventionsverksamheten och till det anknutet beslutsfattande.

En tjänsteman som chefen för interventionsenheten förordnat avgör ärenden som gäller

1) registrering av kund,

2) administration av säkerheter samt av produktionskvoterna för socker och isoglykos,

3) utfärdande av export-, import- och stödintyg samt användningstillstånd,

4) ingående av avtal som gäller inköp och försäljning samt privat upplagring,

5) godkännande av lager, tillverkare och inrättningar som beviljas produktionsstöd samt godkännande av produktrecept,

6) avtal i anslutning till främjande av informationen kring och åtgången på jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredje land,

7) godkännande av utbetalning och förordnande till återkrav av stöd och ersättningar ur interventionsfonden för jordbruket,

8) bestämmande om betalning av räkningar och utgifter som hänför sig till interventionsverksamheten och godkännande av inkomster,

9) interventions- och förädlingsstöd samt ersättningar som beviljas producentorganisationer inom marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter,

10) interventionsverksamhet som gäller frukt och grönsaker, samt

11) överlåtande av livsmedel i form av livsmedelshjälp.

47 §
Beslutanderätten vid kontrollenheten

Chefen för kontrollenheten avgör de rapporteringsärenden som hör till de uppgifter som enheten skall sköta enligt jordbruksavdelningens arbetsordning.

En tjänsteman som enhetschefen förordnat avgör ärenden som gäller beviljande av användarrättigheter till datasystemet i anslutning till enhetens uppgifter.

48 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för ekonomi och utveckling

Chefen för enheten för ekonomi och utveckling avgör ärenden som gäller

1) utbildning av enhetens personal i den mån beslutanderätten inte ankommer på chefen för en annan enhet vid avdelningen, samt

2) utbetalning och redovisning av anslagen för jordbruksforskning och forskning i naturnäringar och renhushållning samt ändringar i tidsfristerna och ledningsgrupperna för dessa anslag ur gårdsbrukets utvecklingsfond när det gäller forskning som inletts före år 2002.

49 §
Beslutanderätten vid enheten för juridiska ärenden

Chefen för enheten för juridiska ärenden avgör ärenden som gäller

1) rättegångar som gäller avdelningens verksamhet, indrivning av fordringar, övervakning av konkurser och exekutiva auktioner samt inteckningar och panträtt,

2) realisering av statsborgen och avstående från regressanspråk i enlighet med lagen om finansiering av landsbygdsnäringar och den tidigare landsbygdsnäringslagen,

3) givande av utlåtanden i enlighet med 25 kap. ärvdabalken, samt

4) beslut som fattas med stöd av lagen om landsbygdsnäringsregistret.

En i jordbruksavdelningens arbetsordning förordnad tjänsteman avgör ärenden, som gäller

1) givande av utlåtande i sådana ärenden som omfattas av lagen om företagssanering och lagen om skuldsanering för privatpersoner, samt

2) övertagande av statliga lån på statens ansvar.

Beslutanderätten för tjänstemännen vid skogsavdelningen
50 §
Beslutanderätten för chefen för skogs- avdelningen

Chefen för skogsavdelningen avgör utöver det som föreskrivs i 38 § dessutom ärenden som enligt följande författningar ankommer på jord- och skogsbruksministeriet:

1) skogslagen (1093/1996), med undantag av bildande av skyddsområden enligt 13 §, och skogsförordningen (1200/1996),

2) lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991), med undantag av beslut om de i 6 § 1 mom. avsedda åtgärderna för att bekämpa omfattande insekt- eller svampskador, och förordningen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (1046/1991),

3) lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002),

4) virkesmätningslagen (364/1991), med undantag av fastställandet av de officiella mätarnas verksamhetsdistrikt enligt 5 §, tillsättandet av de i 6 § avsedda mätningsnämnderna och fastställandet av deras verksamhetsdistrikt och fastställandet av mätningsmetoder och därtill hörande anvisningar enligt 17 §, och virkesmätningsförordningen (365/1991), med undantag av valet av medlemmar till virkesmätningsdelegationen enligt 1 §,

5) lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995), med undantag av tillsättandet av skogscentralens direktion enligt 9 § 1 mom. och tillsättandet av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios direktion enligt 10 § 1 mom., förordnandet av revisor enligt 13 § 2 mom. och fastställandet av grunderna för pensionsförmåner enligt 14 § 2 mom., och förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (93/1996) med undantag av fastställandet av beslutet om val av direktör för en skogscentral enligt 11 § 1 mom., fastställandet av beslut om utnämnande av och befriande från uppgifter för myndighetsanställda vid en skogscentral enligt 11 § 2 mom., fastställandet av beslutet om val av direktör för Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio enligt 20 § 1 mom., de i 22 § avsedda besluten om beviljande av statsbidrag och besluten om fastställande av det slutliga beloppet av statsbidrag, skiljandet av en revisor från hans uppdrag enligt 32 § 2 mom. och beslutet att utse en ny revisor och utfärdandet av närmare föreskrifter om ordnandet av beslutanderätten i myndighetsärenden samt förordnandet av ordföranden och vice ordföranden i en synenämnd enligt 37 § 1 mom., samt

6) förordningen om forststyrelsen (1525/ 1993), med undantag av tillsättandet av delegationer enligt 10 §.

51 §
Beslutanderätten för skogsavdelningens biträdande avdelningschef

Biträdande avdelningschefen vid skogsavdelningen avgör ärenden som gäller

1) användning av de omkostnadsanslag som ställts till avdelningens förfogande,

2) avdelningens informationsförvaltning och utbildning av personalen,

3) fastställande av formulär för blanketter och andra handlingar inom avdelningens verksamhetsområde,

4) i fråga om avdelningens verksamhetsområde kontoavskrivningar, bibehållande av utgiftsrester i bokföringen samt betalning av utgifter som hänför sig till tidigare år av anslaget för det löpande räkenskapsåret,

5) förordnande om tjänsteresor inom landet för andra tjänstemän vid avdelningen än avdelningschefen,

6) fastställande av semestrar för avdelningens tjänstemän och för annan personal vid avdelningen,

7) beslut och tillstånd med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, samt

8) lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), med undantag av fastställandet av de genomsnittliga kostnaderna för stöd och av stödet för tillvaratagande av energivirke enligt 9 § 1 mom., fastställandet av stödet som gäller sysselsättningsarbete för tillvaratagande av energivirke enligt 11 §, fastställandet av stödet för flisning enligt 23 § 5 mom. samt beslut om allokering av medel enligt 31 §, och förordningen om finansiering av hållbart skogsbruk (1311/1996).

Beslutanderätten för tjänstemännen vid fiske- och viltavdelningen
52 §
Beslutanderätten för chefen för fiske- och viltavdelningen

Chefen för fiske- och viltavdelningen avgör utöver det som föreskrivs i 38 § dessutom ärenden som enligt följande författningar och bestämmelser hör till jord- och skogsbruksministeriet:

1) lagen om fiske (286/1982), med undantag av det i 91 § 1 mom. avsedda beslutet om delning av fiskevårdsavgifterna och de i 3 mom. avsedda utdelningsgrunderna, och förordningen om fiske (1116/1982),

2) lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) och de författningar på lägre nivå som utfärdats med stöd av den,

3) förande av talan i ärenden som gäller bevakandet av det allmänna fiskeriintresset enligt vattenlagen (264/1961) och miljöskyddslagen (86/2000), godkännande av den i 2 kap. 22 § 2 mom. vattenlagen avsedda planen för skyddande av fiskfaunan och planen för fullgörande av fiskevårdsskyldigheten, beslut om användningen av fiskerihushållningsavgifter enligt 3 mom., utfärdande av närmare bestämmelser om fiskehinder enligt 22 a § 2 mom. samt justering av fiskerihushållningsavgiften enligt 22 b § 1 mom. och återbäring av avgiften enligt 2 mom.,

4) lagen om fiskeriförsäkringsföreningar (331/1958) och förordningen om fiskeriförsäkringsföreningar (93/1959),

5) lagen om räntestödslån för fiskerinäringen (1/1976) och förordningen om räntestödslån för fiskerinäringen (263/1976),

6) lagen om ersättande av men, som drabbat yrkesfiskare genom skador på fisk till följd av vattenförorening (208/1974),

7) jaktlagen (615/1993), lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) och jaktförordningen (666/1993),

8) renskötsellagen (848/1990), med undantag av fastställandet av renantalet enligt 21 § och indelningen i märkesdistrikt enligt 27 §, samt

9) ärenden som gäller ersättning för skador förorsakade av rovdjur, sälar och villebråd.

53 §
Beslutanderätten för andra tjänstemän

Det i 91 b § lagen om fiske avsedda intyget över betald fiskevårdsavgift ges av den tjänsteman som för det i 91 a § avsedda registret över fiskevårdsavgifter eller sköter ifrågavarande inkomstkonto. Intyg över betald spöfiskeavgift ger den tjänsteman som sköter ifrågavarande inkomstkonto.

Beslutanderätten vid avdelningen för livsmedel och hälsa
54 §
Beslutanderätten för chefen för avdelningen för livsmedel och hälsa

Chefen för avdelningen för livsmedel och hälsa avgör utöver det som föreskrivs i 38 § dessutom ärenden som enligt följande författningar och bestämmelser hör till jord- och skogsbruksministeriet:

1) utfärdande av föreskrifter enligt 21 § veterinärvårdslagen (685/1990),

2) i enskilda fall förvaltnings- och tillståndsärenden enligt lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000),

3) utbetalning av arvoden och ersättningar enligt förordningen om förrättningsarvoden till veterinärer (1234/2001),

4) beviljande av tillstånd enligt 21 § 5 mom. läkemedelslagen (999/1997),

5) fördelning och användning av anslagen för veterinärvård samt anställande av sådan personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande vars lön betalas med ifrågavarande anslag och ärenden som gäller personaladministrationen för dessa personer, samt

6) avtal om myndighetssamarbete vilka ingås med andra stater och har anknytning till avdelningens verksamhetsområde.

55 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för djurens hälsa

Den biträdande avdelningschef som är chef för enheten för djurens hälsa avgör i enskilda fall förvaltnings- och tillståndsärenden enligt författningarna om djursjukdomar.

Dessutom avgör biträdande avdelningschefen i enskilda fall förvaltnings- och tillståndsärenden som avses i följande författningar, såvida det är fråga om bekämpande av djursjukdomar:

1) hästhushållningslagen (796/1993) och lagen om husdjursavel (749/1993),

2) foderlagen (396/1998),

3) lagen om fiske, samt

4) lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996), såvida ärendet gäller villkoren för djursjukdomar hos levande djur.

56 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för djurens välbefinnande

Chefen för enheten för djurens välbefinnande avgör i enskilda fall förvaltnings- och tillståndsärenden som avses i författningarna om djurskydd.

57 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för gränskontroll

Chefen för enheten för gränskontroll avgör i enskilda fall förvaltnings- och tillståndsärenden som avses i lagen om veterinär gränskontroll, med undantag av villkoren för djursjukdomar hos levande djur.

58 §
Beslutanderätten för övriga tjänstemän

Ärenden som gäller utfärdande av intyg som hänför sig till utövande av veterinäryrket avgörs av en tjänsteman som avdelningschefen vid avdelningen för livsmedel och hälsa förordnat. Ärendena avgörs utan föredragning.

Beslutanderätten för tjänstemännen vid avdelningen för landsbygd och naturtillgångar
59 §
Beslutanderätten för chefen för avdelningen för landsbygd och naturtillgångar

Chefen för avdelningen för landsbygd och naturtillgångar avgör utöver det som föreskrivs i 38 § dessutom ärenden som enligt följande författningar och bestämmelser hör till jord- och skogsbruksministeriet:

1) lagen om stöd för nyskiften (24/1981),

2) lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) inom avdelningens verksamhetsområde,

3) lagen om stödjande av grundtorrläggning (947/1997),

4) dammsäkerhetslagen (413/1984),

5) lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen (1331/1991),

6) överenskommelsen om reglering av Enare sjö 28.11.1959/434 (FördrS 38― 39/1959),

7) gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (FördrS 53/1971) inom avdelningens verksamhetsområde,

8) vattenlagen inom avdelningens verksamhetsområde,

9) lagen om miljöförvaltningen (55/1995),

10) lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (56/1980), samt

11) statsrådets beslut om statens vatten- och avloppsarbeten (976/1985).

60 §
Beslutanderätten för annan tjänsteman

Chefen för den enhet vid avdelningen för landsbygd och naturtillgångar som behandlar ärenden som ansluter sig till byggande i enlighet med lagen om finansiering av landsbygdsnäringar avgör de beslut om förhandsgodkännande som gäller konstruktioner, byggnadsdelar och byggnadstyper i anslutning till ovan nämnda byggande.

Beslutanderätten för cheferna för de fristående enheterna
61 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för internationella ärenden

Chefen för enheten för internationella ärenden avgör ärenden som gäller internationella organisationers medlemsavgifter.

62 §
Beslutanderätten vid enheten för förvaltning och personalfrågor

Chefen för enheten för förvaltning och personalfrågor avgör ärenden som gäller

1) beviljande av ålderstillägg, tjänstgöringstillägg, semesterersättning samt annat på tjänste- eller arbetskollektivavtal baserat lönetillägg eller tilläggsarvode till tjänstemän eller anställda i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet, med undantag av beviljandet av tilläggsarvoden enligt prövning, samt

2) givande av intyg om uppsägning och upphörande av tjänsteförhållande till en annan tjänsteman än en som utnämnts av statsrådet.

Den tjänsteman som ansvarar för ärenden i anslutning till personalutveckling avgör ärenden som gäller användningen av de gemensamma medel som anvisats för personalutveckling, om ärendet inte är principiellt viktigt.

63 §
Beslutanderätten vid ekonomienheten

Chefen för ekonomienheten avgör ärenden som gäller uppgifter som hör till ministeriet i dess egenskap av räkenskapsverk, om dessa ärenden inte hör till kanslichefen, avdelningschefen eller chefen för en annan fristående enhet.

Den tjänsteman som ansvarar för bokförings- och betalningsärenden avgör ärenden som gäller attestering av utgifter till fonden för fiskets utveckling.

64 §
Beslutanderätten för chefen för data- administrationsenheten

Chefen för dataadministrationsenheten avgör ärenden som gäller

1) datateknisk apparatur, program, tjänster och tillämpningar för ministeriets allmänna bruk, om ärendet inte är principiellt viktigt, samt

2) registrering, sändning och arkivering av handlingar.

8 kap.

Utnämningsbefogenheter, tjänstledigheter, vikariat och bisysslor

65 §
Utnämningsbefogenheter

Kanslichefen utnämner tjänstemän eller anställer personal i arbetsavtalsförhållande, om deras avlöning är minst A 25 eller motsvarande och om inte annat bestäms någon annanstans. Kanslichefen utnämner eller anställer också tjänstemän eller personal i arbetsavtalsförhållande som står utanför avdelningsindelningen om inte annat bestäms någon annanstans.

Andra tjänstemän och anställda i arbetsavtalsförhållande vid en avdelning än sådana som avses i 1 mom. utnämns eller anställs av chefen för avdelningen.

66 §
Tjänstledigheter

Tjänstledighet, som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller förordning eller tjänstekollektivavtal enligt lagen om statens tjänstekollektivavtal, samt befrielse som motsvarar sådan tjänstledighet för personal i arbetsavtalsförhållande, beviljas av chefen för enheten för förvaltning och personalfrågor.

Annan än i 1 mom. avsedd tjänstledighet eller motsvarande befrielse beviljas

1) kanslichefen och avdelningschefen för högst två år av ministern och för över två år av statsrådet,

2) en av statsrådet utnämnd tjänsteman, med undantag av avdelningscheferna, av kanslichefen för högst två år och av statsrådet för över två år, samt

3) andra tjänstemän och anställda i arbetsavtalsförhållande av den som utnämner till tjänsten eller av den som anställer personal för över 14 dagar, och av chefen för enheten för förvaltning och personalfrågor för högst 14 dagar.

67 §
Utnämning av tjänsteman till tjänste- förhållande för viss tid

Angående utnämning av en tjänsteman till tjänsteförhållande för viss tid beslutar den som utnämner tjänstemannen. Om utnämning av kanslichef och avdelningschef till tidsbundna tjänsteförhållanden på högst ett år beslutar ministern och till tjänsteförhållanden som varar längre än ett år statsrådet. Om statsrådet är utnämnande myndighet, beslutar kanslichefen om utnämning av andra än avdelningschefen till tidsbundna tjänsteförhållanden som varar högst ett år och statsrådet till tjänsteförhållanden som varar längre än ett år.

68 §
Föredragning av personaladministrativa beslut och föreskrifter

Sådana personaladministrativa beslut och föreskrifter som avses i 65―67 § i denna arbetsordning föredras från enheten för förvaltning och personalfrågor.

69 §
Vikariat

Om kanslichefen är förhindrad att sköta sin tjänst är en av ministern förordnad avdelningschef eller annan tjänsteman som republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde utnämnt ställföreträdare.

Ställföreträdare för en avdelningschef är en sådan tjänsteman vid samma avdelning som förordnas av kanslichefen. Ställföreträdare för chefen för en fristående enhet är en sådan tjänsteman vid samma verksamhetsenhet som förordnas av kanslichefen.

Om någon annan tjänsteman har förhinder, bestämmer chefen för avdelningen eller chefen för den fristående enheten om skötseln av uppgifterna.

70 §
Bisysslotillstånd

Beslut i ärenden gällande bisyssla som avses i statstjänstemannalagen fattas av kanslichefen i fråga om chefen för en avdelning, biträdande chefen för en avdelning, chefen för en enhet som hör till en avdelning, de tjänstemän som är chefer för linjerna vid jordbruksavdelningen samt chefen för en fristående enhet.

Angående ärenden gällande bisysslotillstånd i fråga om andra tjänstemän och anställda än de som avses i 1 mom. beslutar dock chefen för enheten för förvaltning och personalfrågor.

Om de i 1 och 2 mom. avsedda ärendena gällande bisyssla skall innan beslut i ärendet fattas begäras utlåtande av avdelningen eller den fristående enheten.

9 kap.

Särskilda bestämmelser

71 §
Semestrar

Avdelningarna och de fristående enheterna följer upp sin egen personals semestrar.

72 §
Arbetsordningen för avdelningarna och de fristående enheterna

Om avdelningens enheter och övriga interna organisation, behandlingen av ärenden vid avdelningen och i dess ledningsgrupp bestäms i avdelningens arbetsordning, som fastställs av avdelningschefen.

Om behandlingen av ärenden vid en fristående enhet bestäms vid behov i enhetens arbetsordning, som fastställs av chefen för enheten.

Innan arbetsordningen fastställs skall den företes för kanslichefen.

Om det i arbetsordningen ges närmare bestämmelser om sektionssystem eller andra system som kompletterar den resultatorienterade ledningen, påverkar detta inte de befogenheter eller det ansvar som föreskrivs eller bestäms någon annanstans när det gäller respektive tjänstemans ställning eller uppgifter.

73 §
Beredskapschef och beredskapssekreterare samt skyddschef

Kanslichefen eller en av kanslichefen förordnad tjänsteman är beredskapschef för ministeriet. Kanslichefen utser en beredskapssekreterare att bistå beredskapschefen i beredningen och föredragningen av uppgifter som har samband med krisberedskapen inom förvaltningsområdet samt den försvarsekonomiska planeringen.

Kanslichefen utser en skyddschef och dennes ställföreträdare samt en ställföreträdare för beredskapschefen.

74 §
Beredskapskommittén

Vid ministeriet finns en beredskapskommitté, som bistår beredskapschefen genom att sköta planerings-, koordinerings- och beredskapsuppgifter som beredskapschefen bestämmer. Ordförande för kommittén är beredskapschefen, som utser beredskapskommitténs övriga medlemmar.

75 §
Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 juli 2002. Genom denna arbetsordning upphävs arbetsordningen av den 15 februari 2001.

Helsingfors den 19 juni 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Kanslichef
Jarmo Vaittinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.