516/2002

Given i Helsingfors den 14 juni 2002

Lag om ändring av jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i jaktlagen av den 28 juni 1993 (615/1993) 73 och 77 § samt

ändras 36, 72, 74―76 och 78 §, 80 § 4 mom. och 82 §, av dessa lagrum 80 § 4 mom. sådant det lyder i lag 876/2001, som följer:

36 §
Förbud mot att ofreda vilt

Vilt får inte ofredas när det befinner sig på ett område där personen i fråga inte har jakträtt eller jakttillstånd för jakt på viltet.

72 §
Jaktbrott

Bestämmelser om straff för jaktbrott finns i 48 a kap. 1 § strafflagen (39/1889).

74 §
Jaktförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaksamhet jagar

1) i strid med ett förbud eller en begränsning som gäller enligt eller som har meddelats med stöd av 20 § 3 mom., 23 § 1 mom., 32 §, 33 § 1 eller 2 mom. eller 38 § 1 mom., eller

2) under den fredningstid som avses i 37 § 1 mom. eller utan sådan jaktlicens som avses i 10 § eller i strid med en kvot som bestämts med stöd av 10 §,

skall, om inte gärningen är straffbar enligt 48 a kap. 1 § strafflagen eller om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för jaktförseelse dömas till böter.

För jaktförseelse döms också den som uppsåtligen eller av oaksamhet

1) förfar i strid med de begränsningar enligt 25 § som beror på bebyggelse, odlingar eller trafikleder,

2) jagar olovligen i strid med en sådan begränsning av användningen av fångstredskap eller fångstmetoder som meddelats genom en förordning som givits med stöd av 34 §,

3) transporterar jaktvapen i strid med förbudet i 35 §,

4) ofredar vilt i strid med förbudet i 36 §,

5) i strid med 28 § anordnar jakt på hjortdjur utan en jaktledare eller jagar i strid med föreskrifter eller förbud som jaktledaren meddelat med stöd av 28 §,

6) förfar i strid med vad som i en förordning som givits med stöd av 30 § bestäms om jaktlicens för hjortdjur eller i strid med villkor som enligt förordningen fogats till en jaktlicens för hjortdjur,

7) jagar utan att använda sådan utrustning som enligt en förordning som givits med stöd av 30 § skall användas vid jakt på hjortdjur,

8) i egenskap av jaktledare underlåter att fullgöra en uppgift som enligt en förordning som givits med stöd av 30 § ankommer på jatkledaren,

9) jagar eller fungerar som jaktledare utan att ha betalt jaktvårdsavgift enligt lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993),

10) fungerar som skytt utan att ha avlagt skjutprov enligt 21 §,

11) försummar att visa upp jaktkort eller intyg över skjutprov så som bestäms i 22 §, eller

12) jagar eller fungerar som jaktledare i strid med ett jaktförbud som meddelats med stöd av 48 a kap. 6 § strafflagen.

75 §
Brott mot bestämmelserna i jaktlagen

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) skadar vilt eller stör spel, häckning eller ungar under den fredningstid som anges i en förordning som givits med stöd av 37 § 1 mom.,

2) olovligen rör sig på ett viltskyddsområde i strid med en begränsning eller ett förbud som meddelats med stöd av 39 §,

3) för in eller sätter ut i frihet fågel- eller däggdjursarter eller viltbestånd av främmande ursprung eller för in djur som härstammar från Åland till andra delar av Finland eller sätter ut sådana djur i frihet i andra delar av Finland utan tillstånd enligt 42 § eller i strid med tillståndsvillkor,

4) underlåter att iaktta ett förbud eller en begränsning som gäller handel med vilt och som meddelats genom en förordning som givits med stöd av 43 §,

5) olovligen fångar eller dödar ett icke-fredat djur i strid med förbudet i 49 § eller bestämmelserna i en förordning som givits med stöd av 50 §,

6) olovligen håller hund okopplad i strid med förbuden i 51―53 §, eller

7) sätter ut eller överger en katt i strid med 85 §,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna i jaktlagen dömas till böter.

För brott mot bestämmelserna i jaktlagen döms också den som gör fångstredskap odugliga eller på annat sätt stör fångsten i syfte att i strid med 31 § förhindra eller försvåra någon annans lagliga jakt.

76 §
Olovlig fångst och döljande av olagligt byte

Bestämmelser om straff för olovlig fångst finns i 28 kap. 10 § strafflagen.

Bestämmelser om straff för döljande av olagligt byte finns i 48 a kap. 4 § strafflagen.

78 §
Jaktförbud

Bestämmelser om jaktförbud finns i 48 a kap. 6 § strafflagen.

Den som har meddelats jaktförbud ges inte ett nytt jaktkort under den tid förbudet gäller.

80 §
Förverkandepåföljd

Bestämmelserna i 10 kap. 4 § 1 mom. 1 punkten strafflagen tillämpas endast om det brott som förverkandepåföljden grundar sig på är en sådan gärning som avses i 72 § eller en sådan uppsåtlig gärning som avses i 75 § 5 punkten.

82 §
Åtalsrätt

Har genom jaktförseelse eller brott mot bestämmelserna i jaktlagen enbart en enskilds rätt kränkts, får allmänna åklagaren inte väcka åtal, om inte målsäganden anmäler brottet till åtal.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 203/2001
LaUB 7/2002
RSv 62/2002

Helsingfors den 14 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.