512/2002

Given i Helsingfors den 11 juni 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för statistikföring av försäkringar och skador enligt trafikförsäkringslagen samt om det system med premienedsättningar på basis av skadefria år och premiehöjningar till följd av skador som tillämpas på försäkringspremier

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 18 § 4 mom. trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959), sådant det lyder i lag 1439/1994:

1 §

I denna förordning föreskrivs om det system med premienedsättningar på basis av skadefria år och premiehöjningar till följd av skador som tillämpas på trafikförsäkringspremier samt om de statistikuppgifter gällande trafikförsäkringar och skador som ersätts från dem som skall lämnas till Trafikförsäkringscentralen.

2 §

Försäkringsbolaget skall ha en tariff, av vilken det framgår hur premien för försäkringen bestäms på basis av faktorer med anknytning till den risk som försäkringen avser.

Försäkringsbolaget skall dessutom ha en tabell över bonusklasser, av vilken det framgår hur försäkringstagarens försäkring placerar sig i tabellen över bonusklasser samt hur skadefria år och skador inverkar på försäkringspremien. Bolaget kan i stället för en tabell över bonusklasser använda ett motsvarande regelverk, om det därav tydligt framgår hur skadefria år och skador inverkar på försäkringspremien.

3 §

Då det fordon som försäkras är ett fordon av vilket det inte krävs registrering, ett museifordon, en moped, ett terrängfordon, en släpvagn, ett motorarbetsredskap eller en traktor behöver inte det bonussystem eller motsvarande regelverk som avses i 2 § 2 mom. tillämpas på försäkringen.

Om försäkringstagaren i början av försäkringsperioden har ett företags- och organisationsnummer (FO-nummer) enligt företags- och organisationsdatalagen (244/2001), behöver den tariff som avses i 2 § 1 mom. samt det bonussystem eller motsvarande regelverk som avses i 2 mom. inte tillämpas på fordon som ägs eller besitts av företaget. Härvid skall försäkringsbolaget dock vid behov kunna visa för Försäkringsinspektionen att försäkringspremien står i proportion till risken samt hur skadehistorien inverkar på premien.

4 §

Den skadehistoria som hänför sig till en fordonsförsäkring kan överföras till försäkringen för ett annat fordon som samma försäkringstagare har och som är likadant till beskaffenhet och bruk.

Om försäkringstagaren är en enskild har försäkringstagaren rätt att överföra den skadehistoria som hänför sig till en fordonsförsäkring till en sådan försäkring för ett fordon vilket är likadant till beskaffenhet och bruk där maken är försäkringstagare, ifall denna möjlighet inte utesluts i försäkringsvillkoren. Med make avses också en person med vilken försäkringstagaren har ingått registrerat partnerskap. Som make betraktas även en person som är samboende med försäkringstagaren, förutsatt att det äktenskapsliknande förhållandet har pågått i minst två år eller att de samboende har ett gemensamt barn.

Om den försäkring vars skadehistoria har överförts till en annan försäkring förblir i kraft skall den värderas som en försäkring utan skadehistoria.

5 §

Försäkringsbolaget skall i fem år efter det år en försäkring avslutats bevara uppgifter om giltighetstiden och skador som anknyter till försäkringen så att försäkringstagaren vid behov kan ta del av dessa uppgifter om skadehistorien och så att uppgifterna med försäkringstagaren tillstånd kan förmedlas till ett annat försäkringsbolag.

6 §

Försäkringsbolaget skall tillställa Trafikförsäkringscentralen uppgifterna om försäkringsbeståndet och skadorna specificerade enligt försäkring och skada. Centralen kan meddela anvisningar om hur uppgifterna skall lämnas.

Trafikförsäkringscentralen beräknar årligen på basis av det insamlade statistiska materialet riskpremierna separat för egendomsskadorna och personskadorna åtminstone med sådan noggrannhet att fordonets slag och användningssyfte beaktas, så att åtminstone fordonen i licensbelagd trafik finns som en egen klass i fråga om varje fordonsslag. Trafikförsäkringscentralen skall sända beräkningarna till både sina medlemsbolag och Försäkringsinspektionen. Riskpremieberäkningarna är enbart informativa och de är inte bindande för bolagen när försäkringspremierna bestäms.

7 §

Försäkringsbolaget skall på begäran från Försäkringsinspektionen visa att försäkringspremierna står i proportion till riskerna. Försäkringsbolaget skall vid behov tillställa Försäkringsinspektionen uppgifterna om premieintäkter och ersättningsutgifter, specificerade åtminstone med sådan noggrannhet att försäkringarna för licensbelag trafik uppföljs som en egen grupp och de övriga försäkringarna specificeras enligt försäkringar för privathushåll samt företag och sammanslutningar.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 20 juni 2002.

Genom denna förordning, nedan den nya förordningen, upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 27 juni 2001 om grunderna för statistikföring av försäkringar och skador enligt trafikförsäkringslagen samt om bonussystemet (618/2001), nedan den gamla förordningen.

Bestämmelserna i den gamla förordningen skall dock tillämpas på försäkringar fram till den 30 april 2003, om inte försäkringstagaren och försäkringsbolaget kommer överens om något annat.

Försäkringsbolaget skall senast den 1 maj 2003 ha ombesörjt att försäkringsvillkoren motsvarar de krav som ställs i den nya förordningen.

Helsingfors den 11 juni 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Övermatematiker
Pertti Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.