493/2002

Given i Helsingfors den 14 juni 2002

Lag om ändring av lagen om kommunikationsförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 juni 2001 om kommunikationsförvaltningen (625/2001) 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1121/2001, som följer:

2 §
Kommunikationsverkets uppgifter

Kommunikationsverket har till uppgift att

1) sköta de uppgifter som enligt kommunikationsmarknadslagen (396/1997), radiolagen (1015/2001), lagen om posttjänster (313/2001), lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998), lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998) samt lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet (565/1999) ankommer på Kommunikationsverket, samt

2) sköta andra uppgifter som ankommer på Kommunikationsverket enligt andra bestämmelser eller kommunikationsministeriets föreskrifter.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 241/2001
GrUU 8/2002
TrUB 5/2002
RSv 66/2002

Helsingfors den 14 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.