492/2002

Given i Helsingfors den 14 juni 2002

Lag om ändring av lagen om Rundradion Ab

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 december 1993 om Rundradion Ab (1380/1993) 1 och 3 §, 7 § 1 mom. samt 8 och 12 §, av dessa lagrum 1 och 12 § sådana de lyder i lag 746/1998, och

fogas till lagen en ny 7 a § som följer:

1 §
Bolagets ställning

Rundradion Ab är ett aktiebolag inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde som bedriver allmännyttig verksamhet enligt 7 §. Bolaget kan även bedriva annan verksamhet enligt sin bolagsordning.

Angående bolagets rätt att bedriva televisions- och radioverksamhet bestäms särskilt. I fråga om tekniska radioanläggningar som behövs i verksamheten tillämpas radiolagen (1015/2001) och kommunikationsmarknadslagen (396/1997).

På bolaget tillämpas lagen om aktiebolag (734/1978) med de undantag som bestäms i denna lag.

3 §
Bolagets verksamhetsbetingelser

Kommunikationsministeriet skall beakta verksamhetsbetingelserna för den allmännyttiga verksamheten enligt 7 § i samband med att det utvecklar annan televisions- och radioverksamhet jämte special- och tilläggstjänster.

7 §
Allmännyttig verksamhet

Bolagets uppgift är att tillhandahålla ett heltäckande televisions- och radioprogramutbud jämte special- och tilläggstjänster för alla på lika villkor. Dessa och andra innehållstjänster som ansluter sig till den allmännyttiga verksamheten kan tillhandahållas i alla telenät.


7 a §
Särredovisning

Om bolaget tillhandahåller material som kommit till vid producerandet av allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud någon annanstans än inom televisions- och radioverksamheten, skall bolaget särredovisa den allmännyttiga televisions- och radioverksamheten och den övriga allmännyttiga verksamheten.

Med särredovisning avses att för de särredovisade funktionerna per räkenskapsperiod skall uppgöras resultaträkning och för den allmännyttiga verksamheten dessutom balansräkning. Resultaträkningen och balansräkningen, som skall kunna härledas ur bolagets bokföring, skall i tillämpliga delar göras upp enligt bokföringslagen (1336/ 1997).

Om bolaget tar i eget bruk material som producerats inom den allmännyttiga televisions- och radioverksamheten i syfte att tillhandahålla det någon annanstans än inom televisions- och radioverksamheten, skall det ske på samma villkor som när bolaget överlåter material för externt bruk.

Kommunikationsverket övervakar att 1―3 mom. iakttas. Bolaget skall på Kommunikationsverkets begäran tillställa det sitt bokslut samt de särredovisade funktionernas resultaträkning och balansräkning jämte noter.

8 §
Övriga uppgifter

Bolagsstämman kan besluta att ändra bolagsordningen så att bolaget kan bedriva även annan verksamhet än allmännyttig verksamhet enligt 7 §. Denna verksamhet skall i bokföringshänseende organiseras separat från den allmännyttiga verksamheten.

12 §
Förbud mot reklam

Bolaget får inte i samband med sitt televisions- och radioprogramutbud eller andra innehållstjänster som det i anslutning till skötseln av den allmännyttiga verksamheten tillhandahåller i olika telenät sända reklam.

Bolaget får inte producera sponsrade program.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 241/2001
GrUU 8/2002
TrUB 5/2002
RSv 66/2002

Helsingfors den 14 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.