485/2002

Given i Helsingfors den 14 juni 2002

Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) 3 a § 5 mom. och 55 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 a § 5 mom. i lag 1346/1990 och 55 § delvis ändrad i lag 100/1999,

ändras 3 a § 4 mom., 37, 51, 54 och 56 § samt 57 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 a § 4 mom. i nämnda lag 1346/1990, 37 och 56 § samt 57 § 1 mom. i lag 1046/1999, 51 § i lag 1253/1995 och 54 § i nämnda lag 100/1999, samt

fogas till lagen nya 51 a, 51 b och 54 a § som följer:

3 a §

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet anges grunderna för beräkningen av den i 1 och 2 mom. angivna del av pensionen enligt denna lag som motsvarar minimipensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare samt grunderna för kostnadsfördelningen enligt 2 och 3 mom. mellan pensionskassan och övriga pensionsanstalter som bedriver verksamhet enligt de pensionslagar som avses i lagrummet.

37 §

Styrelsen skall

1) sköta pensionskassans förvaltning och sörja för att verksamheten ordnas på behörigt sätt,

2) avgöra pensionsärenden,

3) avge utlåtanden och framställa förslag i ärenden som gäller pensionsskyddet för sjöfolket och utvecklandet av det,

4) sörja för att tillsynen över pensionskassans bokföring och medelsförvaltning ordnas på behörigt sätt samt att pensionskassan har tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem med beaktande av verksamhetens art och omfattning,

5) godkänna pensionskassans placeringsplan,

6) besluta om placeringen av pensionskassans medel,

7) utse pensionskassans verkställande direktör och övriga ledande tjänstemän samt besluta om deras avlöning och andra frågor som har samband med tjänsterna,

8) årligen för pensionskassan upprätta ett bokslut som även omfattar en verksamhetsberättelse,

9) kära och svara för pensionskassan, samt

10) sköta de ärenden vid pensionskassan som inte hör till fullmäktige.

Avgörandet av de ärenden som anges i 1 mom. 2, 6, 9 och 10 punkten eller en del av dem får styrelsen anförtro någon sektion eller medlem eller någon tjänsteman vid pensionskassan.

Försäkringsinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen skall ordnas.

51 §

I fråga om revision av pensionskassan gäller detta kapitel och revisionslagen (936/1994). Med godkänd revisor avses i denna lag en person eller sammanslutning enligt 2 § 2 punkten revisionslagen.

För revision av pensionskassans bokföring och bokslut samt förvaltning skall för en räkenskapsperiod i sänder utses minst två godkända revisorer och revisorssuppleanter för dem vilka uppfyller motsvarande behörighetsvillkor. Minst en revisor och revisorssuppleant skall vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor. Revisorns uppdrag upphör vid det ordinarie möte som pensionskassans fullmäktige håller efter räkenskapsperiodens utgång eller när en ny revisor har valts i dennes ställe.

En revisor skall utses att såsom övervakningsrevisor sörja för att pensionskassans bokföring och förvaltning övervakas effektivt under räkenskapsperioden. Dessutom skall en revisor eller revisorssuppleant utses till ställföreträdare för övervakningsrevisorn. Övervakningsrevisorn jämte ställföreträdare skall vara av Centralhandelskammaren godkända revisorer.

Revisorerna och revisorssuppleanterna samt övervakningsrevisorn jämte ställföreträdare skall innan de blir valda ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov anvisningar om revision av pensionskassan.

51 a §

Försäkringsinspektionen skall på anmälan förordna en behörig revisor för pensionskassan, om en godkänd revisor inte har valts enligt detta kapitel eller revisionslagen eller om en revisor inte har behörighet enligt 10 § revisionslagen eller inte är oberoende enligt 23 och 24 § revisionslagen.

Anmälan får i ovan nämnda fall göras av vem som helst. Pensionskassans styrelse är skyldig att göra anmälan, om fullmäktige inte utan dröjsmål utser en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.

Innan ett i denna paragraf nämnt förordnande meddelas skall pensionskassans styrelse höras. Förordnandet gäller till dess att för pensionskassan i föreskriven ordning utsetts en revisor i stället för den revisor som Försäkringsinspektionen förordnat.

51 b §

Pensionskassans revisor skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen anmäla sådana omständigheter och beslut som gäller pensionskassan och som revisorn i sitt uppdrag fått kännedom om och som kan anses

1) väsentligt bryta mot lagstiftningen om bedrivande av pensionskassaverksamhet,

2) äventyra pensionskassans fortsatta verksamhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsberättelsen eller ett nekande utlåtande angående fastställandet av bokslutet.

Pensionskassans revisor är även skyldig att till Försäkringsinspektionen anmäla sådana i 1 mom. avsedda omständigheter och beslut som revisorn får kännedom om vid utförandet av sitt uppdrag i en sammanslutning där pensionskassan har i 1 kap. 5 § bokföringslagen (1336/1997) avsett bestämmande inflytande.

En revisor som handlat i god tro blir inte ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder enligt denna paragraf eventuellt orsakar.

54 §

I pensionskassans bokföring och vid upprättandet av bokslut samt koncernbokslut iakttas bokföringslagen, om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel, samt bokföringsförordningen (1339/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel eller av den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som avses i 54 a § eller av Försäkringsinspektionens föreskrifter.

Utöver vad som bestäms i detta kapitel iakttas i fråga om pensionskassans bokslut i tillämpliga delar även 10 kap. 1 c, 4 och 4 a §, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 2 mom., 4 c §, 4 e § 1, 2 och 4 mom. samt 10 § 1 mom. lagen om försäkringsbolag (1062/1979).

På upprättande av pensionskassans bokslut tillämpas inte 1 kap. 4 § 1 mom., 3 kap. 1 § 3―5 mom., 2 § 2 mom. samt 6, 9, 11 och 13 §, 4 kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 3―5 mom. och 7 §, 5 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §, 12 § 2 mom. samt 13, 16, 17 och 20 § samt 7 kap. bokföringslagen.

Pensionskassan skall upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut och därvid i tillämpliga delar iaktta 10 kap. 1 c, 4 och 4 a §, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 2 mom., 4 c §, 4 e § 1, 2 och 4 mom. samt 11 a och 11 b § lagen om försäkringsbolag.

På upprättande av pensionskassans koncernbokslut tillämpas inte 6 kap. 1 §, 2 § 2 mom., 5 § 1 mom. och 7 § 6 mom. bokföringslagen.

Pensionskassans räkenskapsperiod är kalenderåret. Bokslutet skall upprättas inom tre månader från räkenskapsperiodens utgång.

Bokslutet skall lämnas till revisorerna senast en månad innan pensionskassans fullmäktige håller möte.

Bokslutet skall bekräftas med specifikationer till balansräkningen samt till noterna.

54 a §

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas bestämmelser som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om de scheman som skall iakttas vid upprättandet av pensionskassans och dess koncerns resultaträkning och balansräkning samt om noterna till resultaträkningen och balansräkningen, om specifikationer till balansräkningen och specifikationer till noterna samt om uppgifterna i verksamhetsberättelsen.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur bokslut för pensionskassan och dess koncern skall upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur bestämmelserna om bokföring och bokslut i denna lag, den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som avses i 1 mom. samt bokföringslagen och bokföringsförordningen skall tillämpas på pensionskassan.

Resultaträkningen och balansräkningen för pensionskassan skall upprättas mer detaljerat än vad de scheman som avses i 1 mom. utvisar, om detta är nödvändigt för att de faktorer som inverkat på räkenskapsperiodens resultatbildning eller balansräkningsposterna skall kunna klargöras eller om det är nödvändigt för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av resultatet av pensionskassans verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

Om en förordning, en föreskrift, en anvisning, ett tillstånd eller ett utlåtande som avses i denna paragraf är av vikt med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, skall ministeriet eller Försäkringsinspektionen, innan förordningen, föreskriften, anvisningen, tillståndet eller utlåtandet utfärdas, begära bokföringsnämndens utlåtande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från 54 § 4 och 6 mom. i denna lag och från 10 kap. 11 a § 2 mom. lagen om försäkringsbolag, de scheman som skall användas för resultaträkningen och balansräkningen, noterna, det närmare innehållet i verksamhetsberättelsen, specifikationerna till balansräkningen och specifikationerna till noterna samt de scheman och noter som skall användas för koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

56 §

Pensionskassans placeringsverksamhet skall vara oavhängig och personalen för placeringsverksamheten tillräcklig med beaktande av verksamhetens art och omfattning. Placeringar skall göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning.

Pensionskassan skall täcka ansvarsskulden enligt 3 § 3 mom. samt andra med ansvarsskuld jämställbara poster och därvid i tillämpliga delar iaktta 10 kap. 3 § 2 mom., 3 mom. 3 och 7 punkten, 4―7 mom. samt 9 mom. lagen om försäkringsbolag. Närmare bestämmelser om med ansvarsskuld jämställbara poster utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Pensionskassans tillgångar får inte användas för ändamål som är främmande fördess verksamhet. Pensionskassan får inte utan tillstånd av Försäkringsinspektionen förvärva bestämmanderätt enligt 1 kap. 3 § lagen om aktiebolag (734/1978) i en sammanslutning som bedriver annan rörelse än försäkringsrörelse, om inte sammanslutningens verksamhet kan anses ha samband med arbetspensionsförsäkringsrörelsen och vara ändamålsenlig för denna eller om det inte är fråga om en bostads- eller fastighetssammanslutning.

Pensionskassan får inte ensam eller tillsammans med sina dottersamfund utan tillstånd av Försäkringsinspektionen äga mer än tio procent av aktierna, medlemsandelarna eller bolagsandelarna och inte mer än tio procent av det röstetal som samtliga aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar medför i ett kreditinstitut eller finansiellt institut som står under offentlig övervakning, med undantag av fondbolag.

Till innehav enligt 3 och 4 mom. hänförs även sådana aktier och det röstetal de medför som pensionskassan kan teckna på grundval av en optionsrätt eller ett konvertibelt skuldebrev.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov föreskrifter om den oavhängighet i fråga om placeringsverksamheten som avses i 1 mom., om anlitandet av sådana tjänster i anslutning till medelsförvaltningen, sakkunnigtjänster i anslutning till placeringsverksamheten, hjälptjänster och med dem jämförbara tjänster som kompletterar placeringsverksamheten och som avses i 1 mom.

57 §

Sjömanspensionskassan står under Försäkringsinspektionens tillsyn. Pensionskassan skall årligen inom två veckor från det bokslutet fastställts till Försäkringsinspektionen lämna en kopia av bokslutet och revisorernas utlåtande samt en berättelse över sin verksamhet och sin ställning. Berättelsen skall tillställas Försäkringsinspektionen på en blankett som inspektionen fastställt.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

RP 41/2002
EkUB 6/2002
RSv 54/2002

Helsingfors den 14 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.