484/2002

Given i Helsingfors den 14 juni 2002

Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 16 c § 2 mom. och 17 §,

sådana de lyder i lag 1045/1999, samt

fogas till 16 c §, sådan den lyder i sistnämnda lag, nya 2 och 6 mom., varvid det ändrade 2 mom. och de nuvarande 3 och 4 mom. blir 3―5 mom., samt till lagen nya 17 b―17 g § som följer:

16 c §

Styrelsen sköter pensionsanstaltens förvaltning och ser till att verksamheten ordnas på behörigt sätt samt att pensionsanstalten har tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem med beaktande av verksamhetens art och omfattning.

För ärenden som gäller verkställandet av de lagar som nämns i 16 § 1 och 2 mom. samt för behandlingen av placeringsärenden kan styrelsen tillsätta sektioner. Styrelsen har rätt att överföra sådana ärenden som avses ovan eller någon del av dem att avgöras i en sektion, av verkställande direktören eller av någon annan anställd.


Försäkringsinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen skall ordnas.

17 §

Pensionsanstaltens placeringsverksamhet skall vara oavhängig och personalen för placeringsverksamheten tillräcklig med beaktande av verksamhetens art och omfattning. Placeringar skall göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning.

Pensionsanstaltens styrelse skall göra upp en placeringsplan med iakttagande i tillämpliga delar av 28 § 1 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997). Av placeringsplanen skall framgå i vilken omfattning pensionsanstalten köper tjänster i anslutning till medelsförvaltningen, sakkunnigtjänster för placeringsverksamheten, hjälptjänster eller andra med dem jämförbara tjänster.

Pensionsanstalten skall täcka ansvarsskulden enligt 10 § 4 mom. samt andra med ansvarsskuld jämställbara poster och därvid i tillämpliga delar iaktta 10 kap. 3 § 2 mom., 3 mom. 2, 3 och 7 punkten, 4―7 mom. samt 9 mom. lagen om försäkringsbolag (1062/1979). Närmare bestämmelser om med ansvarsskuld jämställbara poster utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Pensionsanstaltens tillgångar får inte användas för ändamål som är främmande för dess verksamhet. Pensionsanstalten får inte utan tillstånd av Försäkringsinspektionen förvärva bestämmanderätt enligt 1 kap. 3 § lagen om aktiebolag (734/1978) i en sammanslutning som bedriver annan rörelse än försäkringsrörelse, om inte sammanslutningens verksamhet kan anses ha samband med pensionsanstaltens verksamhet och vara ändamålsenlig för denna eller om det inte är fråga om en bostads- eller fastighetssammanslutning.

Pensionsanstalten får inte ensam eller tillsammans med sina dottersamfund utan tillstånd av Försäkringsinspektionen äga mer än tio procent av aktierna, medlemsandelarna eller bolagsandelarna och inte mer än tio procent av det röstetal som samtliga aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar medför i ett kreditinstitut eller finansiellt institut som står under offentlig övervakning, med undantag av fondbolag.

Till innehav enligt 4 och 5 mom. hänförs även sådana aktier och det röstetal de medför som pensionsanstalten kan teckna på grundval av en optionsrätt eller ett konvertibelt skuldebrev.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov föreskrifter om den oavhängighet i fråga om placeringsverksamheten som avses i 1 mom., om den placeringsplan som avses i 2 mom. samt om anlitandet av sådana tjänster i anslutning till medelsförvaltningen, sakkunnigtjänster i anslutning till placeringsverksamheten, hjälptjänster och med dem jämförbara tjänster som kompletterar placeringsverksamheten.

17 b §

I pensionsanstaltens bokföring och vid upprättandet av bokslut samt koncernbokslut iakttas bokföringslagen (1336/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna om bokföring och bokslut i denna lag, samt bokföringsförordningen (1339/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna om bokföring och bokslut i denna lag eller av den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som avses i 17 g § eller av Försäkringsinspektionens föreskrifter.

Utöver vad som bestäms i denna lag iakttas i fråga om pensionsanstaltens bokslut i tillämpliga delar även 10 kap. 1 c, 4 och 4 a §, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 2 mom., 4 c §, 4 e § 1, 2 och 4 mom. samt 10 § 1 mom. lagen om försäkringsbolag.

På upprättande av pensionsanstaltens bokslut tillämpas inte 1 kap. 4 § 1 mom., 3 kap. 1 § 3―5 mom., 2 § 2 mom. samt 6, 9, 11 och 13 §, 4 kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 3―5 mom. och 7 §, 5 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 §, 12 § 2 mom. samt 13, 16, 17 och 20 § samt 7 kap. bokföringslagen.

Pensionsanstalten skall upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut och därvid i tillämpliga delar iaktta 10 kap. 1 c, 4 och 4 a §, 4 b § 1 mom. 1 och 3 punkten samt 2 mom., 4 c §, 4 e § 1, 2 och 4 mom. samt 11 a och 11 b § lagen om försäkringsbolag.

På upprättande av pensionsanstaltens koncernbokslut tillämpas inte 6 kap. 1 §, 2 § 2 mom., 5 § 1 mom. och 7 § 6 mom. bokföringslagen.

Pensionsanstaltens räkenskapsperiod är kalenderåret. Bokslutet skall upprättas inom tre månader från räkenskapsperiodens utgång.

Bokslutet skall senast före utgången av mars året efter räkenskapsperioden lämnas till revisorerna, som senast den 15 april efter räkenskapsperioden skall lämna sin revisionsberättelse till styrelsen.

Bokslutet skall bekräftas med specifikationer till balansräkningen samt till noterna.

17 c §

I fråga om revision av pensionsanstalten gäller vad som bestäms i denna lag och i revisionslagen (936/1994). Med godkänd revisor avses i denna lag en person eller sammanslutning enligt 2 § 2 punkten revisionslagen.

För revision av pensionsanstaltens bokföring och bokslut samt förvaltning skall delegationen för en räkenskapsperiod i sänder utse minst två godkända revisorer och revisorssuppleanter för dem vilka uppfyller motsvarande behörighetsvillkor. Minst en revisor och revisorssuppleant skall vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor. Revisorns uppdrag upphör vid det ordinarie möte som pensionsanstaltens delegation håller efter räkenskapsperiodens utgång eller när en ny revisor har valts i dennes ställe.

Delegationen skall utse en revisor att såsom övervakningsrevisor sörja för att pensionsanstaltens bokföring och förvaltning övervakas effektivt under räkenskapsperioden. Dessutom skall en revisor eller revisorssuppleant utses till ställföreträdare för övervakningsrevisorn. Övervakningsrevisorn jämte ställföreträdare skall vara av Centralhandelskammaren godkända revisorer.

Revisorerna och revisorssuppleanterna samt övervakningsrevisorn jämte ställföreträdare skall innan de blir valda ge sitt daterade och undertecknade samtycke till uppdraget.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov anvisningar om revision av pensionsanstalten.

17 d §

Försäkringsinspektionen skall på anmälan förordna en behörig revisor för pensionsanstalten, om en godkänd revisor inte har valts enligt denna lag eller revisionslagen eller om en revisor inte har behörighet enligt 10 § revisionslagen eller inte är oberoende enligt 23 och 24 § revisionslagen.

Anmälan får i ovan nämnda fall göras av vem som helst. Pensionsanstaltens styrelse är skyldig att göra anmälan, om delegationen inte utan dröjsmål utser en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.

Innan ett i denna paragraf nämnt förordnande meddelas skall pensionsanstaltens styrelse höras. Förordnandet gäller till dess att för pensionsanstalten i föreskriven ordning utsetts en revisor i stället för den revisor som Försäkringsinspektionen förordnat.

17 e §

Pensionsanstaltens revisor skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen anmäla sådana omständigheter och beslut som gäller pensionsanstalten och som revisorn i sitt uppdrag fått kännedom om och som kan anses

1) väsentligt bryta mot lagstiftningen om bedrivande av pensionsanstaltsverksamhet,

2) äventyra pensionsanstaltens fortsatta verksamhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsberättelsen eller ett nekande utlåtande angående fastställandet av bokslutet.

Pensionsanstaltens revisor är även skyldig att till Försäkringsinspektionen anmäla sådana i 1 mom. avsedda omständigheter och beslut som revisorn får kännedom om vid utförandet av sitt uppdrag i en sammanslutning där pensionsanstalten har i 1 kap. 5 § bokföringslagen avsett bestämmande inflytande.

En revisor som handlat i god tro blir inte ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder enligt denna paragraf eventuellt orsakar.

17 f §

Pensionsanstalten skall årligen inom två veckor från det att bokslutet har fastställts tillställa Försäkringsinspektionen en kopia av bokslutet och revisorernas utlåtande samt sända en berättelse över sin verksamhet och ställning

1) till pensionsskyddscentralen till den del det är fråga om annan verksamhet som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare än grupplivförsäkringar,

2) till jord- och skogsbruksministeriet till den del det är fråga om verksamhet som avses i de lagar som gäller avträdelseförmåner för lantbruksföretagare, samt

3) till Försäkringsinspektionen i fråga om hela sin verksamhet.

Berättelsen enligt 1 mom. skall tillställas Försäkringsinspektionen på en blankett som inspektionen fastställt.

Social- och hälsovårdsministeriet, Försäkringsinspektionen och finansministeriet har rätt att inom skälig tid som dessa bestämmer få även annan skriftlig utredning över pensionsanstaltens verksamhet, och de kan även på annat sätt granska anstaltens verksamhet. Samma rätt gäller för pensionsskyddscentralen i fråga om i 1 mom. 1 punkten avsedda pensioner och andra förmåner samt de uppgifter som ligger till grund för dem samt för jord- och skogsbruksministeriet i fråga om verksamhet som avses i 1 mom. 2 punkten.

17 g §

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas bestämmelser som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om de scheman som skall iakttas vid upprättandet av pensionsanstaltens och dess koncerns resultaträkning och balansräkning samt om noterna till resultaträkningen och balansräkningen, om specifikationer till balansräkningen samt om uppgifterna i verksamhetsberättelsen.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur bokslut för pensionsanstalten och dess koncern skall upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur bestämmelserna om bokföring och bokslut i denna lag, den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som avses i 1 mom. samt bokföringslagen och bokföringsförordningen skall tillämpas på pensionsanstalten.

Resultaträkningen och balansräkningen för pensionsanstalten skall upprättas mer detaljerat än vad de schemam som avses i 1 mom. utvisar, om detta är nödvändigt för att de faktorer som inverkat på räkenskapsperiodens resultatbildning eller balansräkningsposterna skall kunna klargöras eller om det är nödvändigt för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av resultatet av pensionsanstaltens verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

Om en förordning, en föreskrift, en anvisning, ett tillstånd eller ett utlåtande som avses i denna paragraf är av vikt med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen, skall ministeriet eller Försäkringsinspektionen, innan förordningen, föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfärdas, begära bokföringsnämndens utlåtande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från 17 b § 4 och 6 mom. i denna lag och från 10 kap. 11 a § 2 mom. lagen om försäkringsbolag, de scheman som skall användas för resultaträkningen och balansräkningen, noterna, det närmare innehållet i verksamhetsberättelsen, specifikationerna till balansräkningen och specifikationerna till noterna samt de scheman och noter som skall användas för koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

Genom denna lag upphävs i förordningen den 25 juli 1969 innefattande reglemente för lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (501/1969) 17―20 §, dessa lagrum sådana de lyder, 17―19 § i förordning 949/1995 och 20 § i förordning 1120/1999.

RP 41/2002
EkUB 6/2002
RSv 54/2002

Helsingfors den 14 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.