478/2002

Given i Helsingfors den 5 juni 2002

Lag om ändring av 18 § gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gymnasielagen av den 21 augusti 1998 (629/1998) 18 § som följer:

18 §
Studentexamen

Gymnasieutbildningen avslutas med en studentexamen. Med hjälp av studentexamen klarläggs om de studerande har tillägnat sig de kunskaper och färdigheter som anges i gymnasiets läroplan samt uppnått tillräcklig mognad enligt målen för gymnasieutbildningen. I examen ingår prov i modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, matematik och realämnena. Som obligatoriska prov skall examinanderna avlägga provet i modersmål och litteratur, det andra inhemska språket och ett främmande språk samt enligt eget val antingen provet i matematik eller i realämnena. Utöver de obligatoriska proven kan examinanderna delta i ett eller flera extra prov. En studerande som på grundval av 13 § eller undervisningsplanen för gymnasiet inte studerar det andra inhemska språket som obligatoriskt läroämne, kan avlägga något annat prov i stället för provet i det andra inhemska språket.

Genom förordning av statsrådet bestäms om rätten för andra än studerande enligt denna lag att delta i examen.

För generellt utvecklande av examen kan den i försökssyfte verkställas på något annat sätt än vad som föreskrivs i 1 mom. Examinanderna skall dock avlägga minst fyra prov och ett av proven skall vara provet i modersmål och litteratur. De läroanstalter som omfattas av försöksverksamheten väljs på ansökan av dem som ordnar gymnasieutbildning så att skolorna är så representativa som möjligt i språkligt och regionalt hänseende.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om studentexamensnämnden som tillsätts av undervisningsministeriet och dess uppgifter. Genom förordning av statsrådet utfärdas också bestämmelser om deltagande i studentexamen, prov, bedömning, försöksverksamheten och genomförandet av examen i övrigt samt om de studerandes rätt att avlägga något annat prov i stället för provet i det andra inhemska språket. Studentexamensnämnden utfärdar närmare föreskrifter om innehållet i proven, hur proven skall ordnas och bedömningen av proven.

Studentexamen ger allmän behörighet för fortsatta studier vid högskola.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

Försöksverksamhet som avses i 18 § 3 mom. får verkställas fram till den 31 december 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 212/2001
KuUB 2/2002
RSv 56/2002

Helsingfors den 5 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.