461/2002

Given i Helsingfors den 5 juni 2002

Lag om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § lagen den 22 december 1978 om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978) ett nytt 2 mom. och till 3 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Av marknadsföring skall tydligt framgå dess kommersiella syfte samt för vems räkning marknadsföringen bedrivs.

3 §

Om vid marknadsföring erbjuds rabatter, tilläggsförmåner eller andra särskilda förmåner eller om till marknadsföringen hänför sig utlottningar, tävlingar för allmänheten eller spel, skall villkoren för erhållande av förmånerna eller deltagande i utlottningarna, tävlingarna och spelen vara klara och begripliga samt lättillgängliga.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

RP 194/2001
EkUB 4/2002
RSv 44/2002
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG (300L0031); EGT nr L 178, 17.7.2000, s. 1

Helsingfors den 5 juni 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.