457/2002

Given i Helsingfors den 3 juni 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om import av hampfrön i vissa fall

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid genomförandet av kommissionens förordning (EG) nr 1093/2001 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 245/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion, nedan kommissionens förordning, till den del den gäller import av hampfrön som inte är avsedda som utsäde.

2 §
Behörig myndighet samt kontroll

För verkställigheten av denna förordning och för kontrollen enligt artikel 1 i kommissionens förordning svarar jord- och skogsbruksministeriet, tullmyndigheterna samt kontrollcentralen för växtproduktion.

Jord- och skogsbruksministeriet skall i enlighet med artikel 1 i kommissionens förordning underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om tillämpningen av denna förordning samt om nationella bestämmelser.

3 §
Godkänd importör och registrering

Med godkänd importör avses en fysisk person och en enskild eller offentlig juridisk person som förpackar, marknadsför, importerar eller exporterar hampfrön och som upptagits i ett sådant riksomfattande register som förs av jord- och skogsbruksministeriet och som avses i 1 och 4 § lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/1994).

För att importören skall upptas i registret förutsätts att

1) importören åtnjuter allmänt förtroende,

2) importören har upptagits i handelsregistret eller föreningsregistret eller att sökanden företer någon annan identifieringsutredning,

3) importören inte har skatter eller avgifter som har förfallit till betalning och hänför sig till import.

Innan importören kan upptas i registret skall jord- och skogsbruksministeriet skaffa utlåtande i fråga om 2 mom. 1 punkten av rättsregistercentralen och i fråga om 2 mom. 3 punkten av tullstyrelsen.

4 §
Importintyg

En förutsättning för import är att den godkände importören har ett importintyg som är i kraft. Importintyget utfärdas av jord- och skogsbruksministeriet. Importören skall ansöka om ett särskilt importintyg för varje parti hampfrön. Vid ansökan om intyg skall blanketten i bilagan till kommissionens förordning användas. På blanketten skall åtminstone punkterna 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 samt försäljarens namn i punkt 6 ifyllas.

En förutsättning för beviljandet av importintyg är också att importören har upptagits i det register som avses i 3 §. Importintyget är i kraft högst 12 månader från den dag det beviljats.

5 §
Övriga villkor för importintyg

Importintyg kan beviljas om den godkände importören förbinder sig att inom 12 månader från beviljandet av importintyget lämna ett skriftligt intyg till jord- och skogsbruksministeriet enligt vilket någon av följande åtgärder har vidtagits:

1) behandling som utesluter att fröna används som utsäde eller

2) foderblandning med andra frön än hampa, där andelen hampfrön får utgöra högst 15 procent eller, i vissa undantagsfall och på motiverad begäran av den godkände importören, högst 25 procent, eller

3) export till tredje land.

Om en del av de importerade hampfröna inte har varit föremål för någon av de åtgärder som avses i 1 mom. inom 12 månader från beviljandet av importintyget, kan jord- och skogsbruksministeriet på motiverad begäran av den godkände importören förlänga den tidsfrist som nämns i 1 mom. med en eller två perioder på sex månader. I sådana fall skall jord- och skogsbruksministeriet göra en anteckning om förlängningen av tidsfristen i importintyget.

6 §
Tullmyndighetens övervakningsuppgifter

Då ett hampfröparti som förs in i Finland företes för tullklarering skall den godkände importören också förete tullmyndigheterna ett giltigt importintyg som gäller fröpartiet i fråga.

När hampfröpartiet hänförs till tullbehandling gör tullmyndigheten en anteckning som motsvarar partiet i importintyget.

7 §
Intyg av godkänd importör

En godkänd importör som har vidtagit någon av åtgärderna i 5 § 1 mom. skall skriva ut ett partispecifikt intyg som åtminstone innehåller följande uppgifter:

1) den godkände importörens namn, fullständiga adress, medlemsstat och underskrift,

2) en beskrivning av den åtgärd enligt 5 § 1 mom. som vidtagits samt datum för åtgärden, och

3) hur många kilogram hampfrön som har varit föremål för åtgärden.

Intyget skall lämnas till jord- och skogsbruksministeriet inom de tidsfrister som avses i 5 §.

Jord- och skogsbruksministeriet skall skaffa utlåtande om det skriftliga intyget av kontrollcentralen för växtproduktion. Utlåtandet skall omfatta en bedömning av om den åtgärd enligt 5 § 1 mom. som den godkände importören vidtagit har varit tillräcklig.

8 §
Återkallande av importintyg och tillstånd

Om den godkände importören misstänks för brott enligt 50 kap. strafflagen (39/1889) eller förseelse enligt narkotikalagen (1289/1993) återkallar jord- och skogsbruksministeriet tillfälligt importörens importintyg eller importtillstånd.

Om den godkände importören genom ett lagakraftvunnet beslut konstateras ha gjort sig skyldig till antingen ett brott enligt 50 kap. strafflagen eller en förseelse enligt narkotikalagen, återkallar jord- och skogsbruksministeriet importintyget permanent och den godkände importören stryks ur det register som avses i 3 §.

Jord- och skogsbruksministeriet kan också tillfälligt återkalla en godkänd importörs importintyg eller importtillstånd om importören inte har följt tidsfristerna i 5 § eller har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter.

Den godkände importören skall återlämna det återkallade importintyget till jord- och skogsbruksministeriet inom sju dagar från det den godkände importören har fått del av beslutet om återkallelse.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 7 juni 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 juni 2002

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Juha Ylä-Autio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.