451/2002

Givet i Helsingfors den 27 maj 2002

Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 a § 2 mom. lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) att straff för överträdelser av följande förordning mot terrorism bestäms i 46 kap. 1―3 § strafflagen: rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om sär skilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism; EGT nr L 344, 28.12.2001, s. 70. Om förverkandepåföljder bestäms i 10 kap. strafflagen.

Rådets förordning trädde i kraft samma dag som den offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Helsingfors den 27 maj 2002

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Lagstiftningssekreterare
Anna Sotaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.