450/2002

Given i Helsingfors den 31 maj 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om honung som importeras från tredje land

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 5 § lagen den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996):

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att trygga den livsmedelshygieniska kvaliteten på honung som är avsedd som livsmedel och som importeras till Finland från länder utanför Europeiska unionen (tredje land) samt att förhindra att vissa djursjukdomar sprids till landet i samband med denna import.

Denna förordning tillämpas även på honung som importeras till Finland från tredje land via en annan medlemsstat och på vilken gränskontroll utförs vid en veterinär gränskontrollstation i en annan medlemsstat, men vars första mottagaranläggning är belägen i Finland.

Förordningen innehåller bestämmelser om de villkor under vilka honung får importeras till Finland från tredje land.

Om veterinär gränskontroll av honung som importeras till Finland från tredje land bestäms särskilt.

Denna förordning tillämpas inte på sådan honung som

1) importeras som proviantering inom båttrafik,

2) transporteras genom finskt territorium till ett tredje land, eller

3) importeras till Finland för tillfällig lagring innan honungen transporteras vidare till ett tredje land.

2 §
Samband med andra författningar

Om de krav som ställs på honung bestäms dessutom i livsmedelslagen (361/1995) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) honung livsmedel som honungsbin bereder av nektar från blommor eller av sekret från levande växtdelar och som bina samlar, omvandlar eller blandar med egna särskilda ämnen samt förvarar och låter mogna i vaxkakor,

2) proviantering inom båttrafik livsmedel som är avsedda att förbrukas under resan av besättningen och passagerarna i båttrafik, som trafikerar mellan Finland och någon annan stat till vatten beläget utanför kustområdena på medlemsstaternas territorier,

3) medlemsstat en medlemsstat i Europeiska unionen,

4) exportland ett tredje land, varifrån honung importeras till Finland, samt

5) kommissionen Europeiska gemenskapernas kommission.

4 §
Import för privat bruk samt för diplomatiska beskickningars bruk

Bestämmelserna i 7 § 2 mom., 8 § och 9 § 2 mom. i denna förordning tillämpas inte på

1) partier om högst ett kilogram honung som en privatperson för in i landet för eget bruk eller som sänds till en privatperson för att användas i dennes privata hushåll, samt

2) honung som för eget bruk importeras till diplomatiska beskickningar eller internationella organisationer som åtnjuter diplomatiska rättigheter.

5 §
Allmänna villkor för import

Honungen får inte medföra fara för människors eller djurs hälsa.

Honungen skall uppfylla de krav som föreskrivs i lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) och bestämmelser som utfärdas med stöd av den.

6 §
Särskilda villkor för import

Honung får importeras från de länder som nämns i bilagan till denna förordning.

Villkor för import är

1) att honungen härstammar från en anläggning som registrerats av den behöriga myndigheten i exportlandet och

2) att honungen åtföljs av ett hälsointyg enligt formulär som godkänts av kommissionen eller jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa. Hälsointyget krävs dock inte för honung som importeras från Norge.

7 §
Importhandlingar

Ett hälsointyg som avses i 6 § 2 mom. 2 punkten skall vara originalintyg, numrerat, avfattat på ett enda pappersark och ifyllt enligt bestämmelserna i denna förordning. Intygen skall avfattas på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat som utför den veterinära gränskontrollen. Om ett importparti avsett för Finland införs via en veterinär gränskontrollstation i Finland får intygen avfattas även på engelska.

Hälsointyget undertecknas och dateras av den representant för den behöriga myndigheten i exportlandet som bär ansvar för att honungen uppfyller kraven i 9 § i denna förordning. Intyget skall uppta namnet på samt tjänsteställning för representanten för den behöriga myndigheten, representantens underskrift samt den behöriga myndighetens officiella stämpel. Underskriften och stämpeln skall vara av annan färg än trycket på intyget.

8 §
Förvaring av handlingar och intyg

Importören skall förvara alla i denna förordning avsedda handlingar och intyg i minst två år efter importen.

9 §
Ändring i situationen rörande djursjukdomar och hälsotillstånd

Utan hinder av vad som bestäms i denna förordning skall de separata skyddsbeslut iakttas som jord- och skogsbruksministeriet, dess avdelning för livsmedel och hälsa eller kommissionen utfärdar med anledning av en ändrad situation rörande djursjukdomar eller hälsotillstånd i exportlandet.

10 §
Straffbestämmelser

Om straff för överträdelse av bestämmelserna i 4―9 § bestäms i lagen om veterinär gränskontroll och i strafflagen.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 juni 2002.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 14 februari 1997 om honung som importeras från tredje land (168/1997) jämte ändringar.

Rådets direktiv 92/118/EEG (31992L0118); EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49
Kommissionens beslut 94/278/EG (31994D0278); EGT nr L 120, 11.5.1994, s. 44
Rådets direktiv 96/90/EG (31996L0090); EGT nr L 13, 16.1.1997, s. 24
Rådets direktiv 97/78/EG (31997L0078); EGT nr L 24, 30.1.1998, s. 9
Kommissionens beslut 2001/158/EG (32001D0158); EGT nr L 57, 27.2.2001, s. 52
Kommissionens beslut 2001/700/EG (32001D0700); EGTL nr L 256, 25.9.2001, s. 14
Kommissionens beslut 2002/337/EG (32002D0337); EGT nr L 116, 3.5.2002, s. 58

Helsingfors den 31 maj 2002

Jord- och skogsbruksminister Raimo
Tammilehto

Veterinärinspektör
Outi Tyni

BILAGA

Honung får importeras från nedan nämnda länder.

Argentina Guatemala Moldavien Tanzania
Australien Indien Nicaragua Tjeckien
Brasilien Israel Norge Turkiet
Bulgarien Kanada Nya Zeeland Ungern
Chile Kroatien Polen Uruguay
Cypern Kuba Rumänien Vietnam
El Salvador Litauen San Marino Zambia
Estland Malta Slovakien
Förenta staterna Mexico Slovenien

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.