418/2002

Given i Helsingfors den 24 maj 2002

Lag om ändring av 60 och 61 § strålskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strålskyddslagen av den 27 mars 1991 (592/1991) rubriken för 60 § samt 61 §, sådana de lyder, rubriken för 60 § i lag 594/1995 och 61 § delvis ändrad i lag 1334/1994, och

fogas till 60 §, sådan den lyder i nämnda lag 594/1995, ett nytt 3 mom. som följer:

60 §
Hänvisningsbestämmelser om straff

Om straff för ovarsam hantering av radioaktiva ämnen eller strålningsalstrande apparater bestäms i 44 kap. 12 § strafflagen.

61 §
Strålskyddsförseelse

En verksamhetsutövare som uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt

1) försummar att söka säkerhetstillstånd enligt denna lag,

2) bryter mot eller underlåter att iaktta villkoren i ett säkerhetstillstånd eller något som en myndighet med stöd av denna lag har bestämt och som gäller tryggande av säkerheten eller lämnande av uppgifter som behövs för tillsynen,

3) försummar den i 15 § föreskrivna skyldigheten att lämna uppgifter, överlåtarens plikter enligt 28 §, ombesörjningsplikten enligt 29 §, överlåtarens utredningsplikt enligt 52 § eller att ansöka om godkännande enligt 52 a §, eller

4) underlåter att iaktta ett förbud som utfärdats med stöd av 56 §,

skall, om inte gärningen är straffbar enligt 60 § eller om inte strängare straff för den bestäms någon annanstans i lag, för strålskyddsförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 17/2001
LaUB 5/2002
RSv 35/2002

Helsingfors den 24 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.