404/2002

Given i Helsingfors den 24 maj 2002

Lag om ändring av 52 och 52 a § kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 52 och 52 a §, sådana de lyder, 52 § delvis ändrad i lagarna 720/1994, 706/1995, 659/1999 och 1198/1999 samt 52 a § i nämnda lag 706/1995, som följer:

52 §
Kemikalieförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar att ansöka om godkännande som avses i 25 §, att ansöka om registrering som avses i 30 c §, att ansöka om tillstånd eller göra en anmälan som avses i 30 e §, att ansöka om tillstånd som avses i 32 §, att göra en anmälan som avses i 20 eller 32 §, att utarbeta och distribuera ett skyddsinformationsblad som avses i 17 § 3 mom. eller sin skyldighet att lämna uppgifter enligt 18 a §,

2) bryter mot föreskrifter som tillsynsmyndigheten meddelat med stöd av 33 §,

3) försummar den anmälningsskyldighet som bestäms i 42 § 2 mom. eller skyldigheten att lämna uppgifter enligt artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 2455/92 om export och import av vissa farliga kemikalier eller bryter mot bestämmelserna i artikel 7 om förpackning och märkning av kemikalier eller mot ett beslut av destinationslandet enligt artikel 5 och bilaga II i förordningen,

skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för kemikalieförseelse dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud eller en föreskrift som har utfärdats med stöd av denna lag och förenats med vite kan lämnas obestraffad för samma gärning.

52 a §
Hänvisningsbestämmelser om straff

Om straff för hälsobrott som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 1 § strafflagen (39/1889).

Om straff för ovarsam hantering av hälso- eller miljöfarliga eller brand- och explosionsfarliga kemikalier bestäms i 44 kap. 12 § strafflagen.

Om straff för miljöförstöring som har begåtts i strid med denna lag bestäms i 48 kap. 1―4 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 17/2001
LaUB 5/2002
RSv 35/2002

Helsingfors den 24 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.