403/2002

Given i Helsingfors den 24 maj 2002

Lag om ändring av 17 § produktsäkerhetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i produktsäkerhetslagen av den 12 december 1986 (914/1986) 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 539/1993, som följer:

17 §

Om straff för hälsobrott som har begåtts i strid med denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den bestäms i 44 kap. 1 § strafflagen (39/1889).

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot ett förbud eller ett åläggande som avses i 12, 12 a, 13, 13 a eller 13 b § skall, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för produktsäkerhetsförseelse dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud eller ett åläggande som har utfärdats med stöd av 12, 12 a, 13, 13 a eller 13 b § och som förenats med vite, kan lämnas obestraffad för samma gärning.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 17/2001
LaUB 5/2002
RSv 35/2002

Helsingfors den 24 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.