391/2002

Given i Helsingfors den 24 maj 2002

Lag om ändring av konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konsumentskyddslagen av den 20 januari 1978 (38/1978) 5 kap. 22 § 1 mom., 6 kap. 5 § 1 mom. och 8 kap. 3 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 5 kap. 22 § 1 mom. och 8 kap. 3 § i lag 16/1994 och 6 kap. 5 § 1 mom. i lag 1072/2000, samt

fogas till 1 kap. en ny 2 a § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

2 a §

Bestämmelserna i lagens 3 och 4 kap. samt bestämmelserna om hemförsäljning i lagens 6 kap. gäller i tillämpliga delar i lagen om borgen och tredjemanspant (361/1999) avsedda enskilda borgensmäns och enskilda pantsättares utfästelser gentemot kreditgivare.

5 kap.

Konsumentköp

22 §
Skadeståndsskyldighet för andra än säljaren

Om det föreligger ett fel enligt 13 § 1 mom., tillämpas i fråga om det ansvar som åligger den som har lämnat uppgiften att ersätta köparen för den skada han har lidit vad som ovan föreskrivs om säljarens ersättningsskyldighet.


6 kap.

Hemförsäljning och distansförsäljning

5 §
Begränsning av tillämpningsområdet vid hemförsäljning

Bestämmelserna om hemförsäljning i detta kapitel tillämpas inte på

1) avtal om köp eller arrende av fast egendom,

2) avtal om sådana värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989),

3) försäkringsavtal,

4) avtal om sådana tidsandelsbostäder som avses i 10 kap.


8 kap.

Vissa konsumenttjänstavtal

3 §
Avslutande av tjänst

Om den sak som utgör föremålet för tjänsten finns i uppdragstagarens besittning för utförande av tjänsten, anses tjänsten vara avslutad när saken har lämnats i beställarens besittning efter utförd tjänst. I övriga fall anses tjänsten vara avslutad när den har slutförts.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

På utfästelser som har givits och avtal som har ingåtts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 14/2002
EkUB 5/2002
RSv 52/2002
Rådets direktiv 85/577/EEG (31985L0577); EGT nr L 372, 31.12.1985, s. 31
Rådets direktiv 93/13/EEG (31993L0013); EGT nr L 95, 21.4.1993, s. 29

Helsingfors den 24 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.