390/2002

Given i Helsingfors den 23 maj 2002

Justitieministeriets förordning om statliga rättshjälpsbyråer

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 15 § 1 mom. lagen den 5 april 2002 om statliga rättshjälpsbyråer (258/2002):

1 §

Förutom de tjänster som nämns i 3 § lagen om statliga rättshjälpsbyråer (258/2002) kan vid en rättshjälpsbyrå även finnas tjänster som rättsliga rådgivare samt andra tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande.

Behörighetskravet för rättsliga rådgivare är en lämplig högskolexamen.

Ledande allmänna rättsbiträdet utnämner eller anställer i denna paragraf nämnd personal.

2 §

Ledande offentliga rättsbiträdet skall särskilt

1) se till att rättshjälpsbyrån fungerar väl och utvecklas samt att resultatmålen uppnås,

2) övervaka att den praxis som tillämpas i rättshjälpsbesluten är enhetlig,

3) fastställa de grunder enligt vilka ärenden delas mellan de offentliga rättsbiträdena,

4) lämna direktören för rättshjälpsverksamheten ett utlåtande om filialmottagningar till rättshjälpsbyrån,

5) lämna direktören för rättshjälpsverksamheten ett utlåtande om utnämningen av offentliga rättsbiträden samt

6) avgöra förvaltningsärenden vid rättshjälpsbyrån ifall det inte föreskrivits eller bestämts att någon annan skall avgöra dem.

Ledande offentliga rättsbiträdet kan förordna någon tjänsteman vid rättshjälpsbyrån till förvaltningssekreterare.

Uppgifterna för förvaltningssekreteraren skall bestämmas i arbetsordningen. Ledande offentliga rättsbiträdet kan dessutom delegera ett ärende eller en kategori av ärenden som skall avgöras av honom till den tjänsteman som är förvaltningssekreterare. De uppgifter som nämns i 1 mom. punkterna 1―5 får dock inte delegeras.

3 §

Direktören för rättshjälpsverksamheten skall särskilt

1) årligen föra resultatförhandlingar med justitieministeriet och de övriga rättshjälpsbyråerna inom sitt område och se till att resultatmålen för området uppnås,

2) avlåta en framställan till justitieministeriet om filialmottagningar till rättshjälpsbyråerna inom sitt område efter att ha hört ifrågavarande kommuner och rättshjälpsbyråer samt

3) lämna justitieministeriet utlåtande om utnämningen av ledande offentliga rättsbiträden och offentliga rättsbiträden.

4 §

Vid rättshjälpsbyrån finns en ledningsgrupp. Till gruppen hör ledande offentliga rättsbiträdet som ordförande och representanter för alla personalgrupper enligt vad som bestäms i arbetsordningen. I arbetsordningen skall bestämmas hur medlemmarna av ledningsgruppen väljs och deras mandatperiod.

I ledningsgruppen behandlas

1) förslag till arbetsordning för rättshjälpsbyrån,

2) förslag till resultatmål för rättshjälpsbyrån,

3) förslag till budget för rättshjälpsbyrån,

4) utkastet till utlåtandet om filialmottagningar av ledande offentliga rättsbiträdet samt

5) övriga ärenden som bestäms i arbetsordningen.

5 §

Justitieministeriet beviljar direktören för rättshjälpsverksamheten tjänstledighet.

Direktören för rättshjälpsverksamheten beviljar ledande offentliga rättsbiträdet tjänstledighet för högst ett år. Justitieministeriet beviljar ledande offentliga rättsbiträdet tjänstledighet om det räcker längre än ett år.

Ledande offentliga rättsbiträdet beviljar offentliga rättsbiträden tjänstledighet för högst ett år. Justitieministeriet beviljar offentliga rättsbiträden tjänstledighet ifall det räcker längre än ett år. Ledande offentliga rättsbiträdet beviljar övriga tjänstemän vid rättshjälpsbyrån tjänstledighet.

Samma myndighet som beviljat tjänstledighet fattar beslut om utnämning till visstidstjänst för den tid som ledigheten räcker.

6 §

Justitieministeriet kan förordna en vikarie för varje direktör för rättshjälpsverksamheten bland de ledande offentliga rättsbiträdena inom samma verksamhetsområde för högst fem år i taget.

Har ledande offentliga rättsbiträdet förhinder sköts hans uppgifter av det offentliga rättsbiträdet som bestäms i arbetsordningen.

7 §

Samma myndighet som beviljar tjänstledighet fattar beslut om att utnämna till en tjänst för viss tid för att sköta uppgifter som hänför sig till en ledig tjänst.

8 §

Rättshjälpsbyrån skall tillställa justitieministeriet och direktören för rättshjälpsverksamheten inom området arbetsordningen till kännedom.

9 §

Tjänstebenämningen för ledande allmänna rättsbiträdet ändras till ledande offentligt rättsbiträde och tjänstebenämningen för allmänna rättsbiträdet till offentligt rättsbiträde.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002.

Helsingfors den 23 maj 2002

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringssekreterare
Merja Muilu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.