387/2002

Given i Helsingfors den 24 maj 2002

Lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 augusti 1999 om tryckbärande anordningar (869/1999) 27 § 3 mom. samt

fogas till lagen en ny 24 a § som följer:

24 a §

För utvecklandet och uppföljningen av bestämmelserna i denna lag biträds ministeriet och tillsynsmyndigheten av en delegation. Närmare bestämmelser om delegationen utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §

De bestämmelser i lagen om tryckkärl som gäller konstruering, tillverkning och ibruktagande av tryckkärl samt besiktning och besiktningsorgan i anknytning till dem får tillämpas till den 29 maj 2002. Detsamma gäller andra sådana bestämmelser än 21 c § förordningen om tryckkärl (549/1973), som gäller konstruering, tillverkning och ibruktagande av tryckkärl samt besiktning och besiktningsorgan i anknytning till dem och som givits med stöd av nämnda lag. Till den del det är fråga om tryckbärande anordningar inom försvarsförvaltningens verksamhetsområde eller tryckbärande anordningar i fartyg eller tryckbärande anordningar i luftfartyg eller deras användningsutrustning kan ovan avsedda bestämmelser dock tillämpas till den 31 december 2003.Denna lag träder i kraft den 30 maj 2002.

RP 47/2002
EkUB 7/2002
RSv 59/2002

Helsingfors den 24 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.