373/2002

Given i Helsingfors den 17 maj 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid inköp av spannmål till interventionslager

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 och 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt 8 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning utfärdas närmare bestämmelser om den nationella verkställigheten av det förfarande som gäller övertagande av spannmål till interventionslager enligt följande förordningar

a) Rådets förordning (EEG) nr 1766/92 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål,

b) Kommissionens förordning (EG) nr 824/2000 om fastställande av förfarandet och villkoren för interventionsorganens övertagande av spannmål samt analysmetoderna för kvalitetsbestämning (nedan kommissionens förordning).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) överföringsköp ett förfarande där spannmålen efter att ett anbud lämnats in överförs till ett interventionslager eller en separat silo i det lager där spannmålen fanns vid anbudstillfället,

2) lokoköp ett förfarande där spannmålen köps till den silo där den fanns vid anbudstillfället,

3) anbud sådant anbud om försäljning av spannmål till ett interventionslager som avses i artikel 4 i kommissionens förordning,

4) avtal ett köpeavtal som gjorts på basis av ett anbud,

5) avtalsparti det spannmålsparti som är föremål för ett avtal,

6) del av avtalsparti ett i avtalet nämnt mindre spannmålsparti som hör till avtalspartiet,

7) mottagande av spannmål till ett interventionslager det fysiska mottagandet av spannmål till ett interventionslager,

8) övertagande av spannmål till ett interventionslager godkännande av ett spannmålsparti som spannmål som lämpar sig för interventionslagring efter att spannmålspartiet har konstaterats uppfylla kraven enligt artikel 1 och 2 i samt bilaga I till kommissionens förordning, samt

9) silo en silo eller ett planbottenlager som används för spannmålsupplagring.

3 §
Anbud

Ett anbud skall göras på en blankett som fås från jord- och skogsbruksministeriets interventionsenhet (nedan interventionsenheten) och på den skall anges de uppgifter som avses i artikel 4 i kommissionens förordning.

Det erbjudna spannmålspartiet kan bestå av spannmålspartier som finns på olika lagringsställen. Om uppgifterna gällande alla lagringsställen som hör till anbudet inte ryms på anbudsblanketten, kan uppgifterna lämnas på en fritt formulerad tilläggssida som fogas till blanketten och som beträffande lagringsställena skall innehålla de uppgifter som avses i artikel 4 i kommissionens förordning.

Den totala spannmålskvantitet som erbjuds får inte överskrida den sammanlagda mängden spannmål som finns på de lagringsställen som nämns i anbudet eller tilläggssidan till anbudet, men får likväl underskrida denna mängd. Säljaren kan leverera spannmål till ett interventionslager från vilket som helst av de lagringsställen som nämns i anbudet eller tilläggssidan till anbudet. Efter att ett anbud godkänts kan ändringar i anbudet eller dess tilläggssida inte göras.

4 §
Tillsyn

En tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet eller en kontrollör som auktoriserats av ministeriet (nedan kontrollör) har rätt att när som helst efter att ett anbud mottagits kontrollera de förhållanden som ligger till grund för utbetalning av stöd, såsom det erbjudna spannmålspartiet och säljarens bokföring för de spannmålspartier som erbjudits för intervention. Om det i samband med kontrollen framgår att spannmålspartiet inte överensstämmer med uppgifterna i anbudet eller att det inte kan levereras direkt till interventionslagret, eller att spannmålspartiet inte uppfyller de krav på kvantitet som avses i artikel 1 i kommissionens förordning eller de krav på kvalitet som avses i artikel 2 i och bilaga I till kommissionens förordning skall interventionsenheten avslå anbudet eller säga upp avtalet.

5 §
Leverans av spannmålen till interventionslagret

Säljaren skall särskilt för varje avtal till interventionslagret leverera minst den kvantitet spannmål som avses i artikel 1 i kommissionens förordning, dvs. 80 ton. Den kvantitet som levereras till interventionslagret får avvika från den avtalade kvantiteten enligt följande:

avtalspartiets storlek (ton) tillåten avvikelse (ton)
80―200 + – 40, minimileverans dock minst 80 ton
över 200―500 + – 60
över 500―1 000 + – 80
över 1 000 + – 120

I enskilda fall kan interventionsenheten också tillåta avvikelser av annan storlek, om för detta finns grundad anledning och detta inte medför oskälig olägenhet för tillsynen.

Till interventionslagret skall för varje avtalsparti levereras minst 120 ton spannmål per dag, eller om avtalspartiet är mindre än detta, hela avtalspartiet under samma dag, om inte något annat har överenskommits med interventionsenheten eller den kontrollör som övervakar mottagandet av spannmålen.

Säljaren eller lagerhållaren kan av grundad anledning söka ändring i den leveranstid som anges i avtalet. Ansökan om ändring skall tillställas interventionsenheten innan leveranstiden enligt avtalet löper ut.

Spannmålen skall levereras till interventionsenheten under lagrets normala öppettider eller vid någon annan tidpunkt som interventionsenheten, kontrollören, lagerhållaren och säljaren kommit överens om.

Vid överföringsköp där spannmålen efter att anbud har lämnats överförs till interventionslagret, skall säljaren med varje lass som levereras till lagret sända en fraktsedel, av vilken framgår åtminstone avtalets nummer och spannmålsleverantören.

6 §
Kvalitetskrav för spannmål som mottas

Varje lass som tas emot till interventionslagret skall uppfylla kvalitetskraven enligt artikel 2 i och bilaga I till kommissionens förordning.

I fråga om överföringsköp där spannmålen överförs till en annan silo i det lager där den fanns när anbudet lämnades, avses med lass varje spannmålsparti om högst 60 ton som överförs.

7 §
Mottagningskontroll

Varje lass som tas emot till ett interventionslager skall före mottagandet till lagret kontrolleras så, att spannmålen kan konstateras uppfylla kraven enligt 6 §. Mottagningskontrollen utförs av en tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet eller av en av ministeriet auktoriserad kontrollör.

I fråga om överföringsköp där spannmålen efter att anbud lämnats överförs till ett interventionslager, kontrolleras lasset när det anländer till lagret.

I fråga om överföringsköp där spannmålen överförs till en annan silo i det lager där den fanns när anbudet lämnades, kontrolleras lasset i samband med överföringen.

I fråga om lokoköp kontrolleras lagerhållarens bokföring till den del den gäller de lass som omfattas av avtalet och som tidigare levererats till lagret.

Om kvaliteten på lasset på grundval av mottagningskontrollen inte uppfyller de krav som ställs på interventionsspannmålen, skall lasset eller, om ifrågavarande lass inte kan särskiljas från hela avtalspartiet eller en del av det, hela avtalspartiet eller en del av det inte tas emot eller övertas till interventionslagret.

Om lasset på grundval av mottagningskontrollen inte tas emot till lagret och säljaren eller dennes representant bestrider riktigheten av mottagningskontrollen, kan säljaren skriftligen (per brev eller telefax) begära efterkontroll hos interventionsenheten. Begäran om efterkontroll skall vara interventionsenheten till handa inom tjänstetid senast tio arbetsdagar från mottagningskontrollen. Efterkontrollen utförs av spannmålslaboratoriet vid Kontrollcentralen för växtproduktion. Efterkontrollen görs på säljarens bekostnad.

8 §
Mottagande och övertagande

Om kvaliteten på lasset på grundval av mottagningskontrollen uppfyller de kvalitetskrav som ställts på interventionsspannmålen, skall det tas emot till interventionslagret, dock utan att tillämpningen av 7 § 5 mom. begränsas.

Interventionsenheten beslutar om övertagande av ett avtalsparti när kontrollören har säkerställt att avtalspartiet uppfyller de krav på kvantitet som avses i artikel 1 i kommissionens förordning och spannmålslaboratoriet vid Kontrollcentralen för växtproduktion på grundval av sin kontroll har säkerställt att avtalspartiet uppfyller kvalitetskraven enligt artikel 2 i och bilaga I till kommissionens förordning.

9 §
Kvalitetsbestämning i fråga om ett avtalsparti

Vid lokoköp och sådana överföringsköp där spannmålen överförs till en annan silo i det lager där den fanns när anbudet lämnades, skall för varje silo, dvs. för varje del av ett avtalsparti som hänför sig till ett avtal, göras en kvalitetsbestämning, på basis av vilken interventionsenheten beslutar om övertagande av nämnda del av avtalspartiet samt utför de eventuella kvalitetsjusteringar som inverkar på spannmålspartiets pris.

Vid sådana överföringsköp där spannmålen efter att anbud har lämnats överförs till ett interventionslager, skall för varje avtal göras en kvalitetsbestämning, på basis av vilken interventionsenheten beslutar om övertagande av nämnda del av avtalspartiet samt utför de eventuella kvalitetsjusteringar som inverkar på spannmålspartiets pris.

10 §
Efterkontroll av kvalitetsbestämningen av ett avtalsparti

Om säljaren vill låta utföra en delkontroll eller heltäckande kontroll av den kvalitetsbestämning av ett avtalsparti eller en del av ett avtalsparti som inverkar på övertagandet och prissättningen, skall säljaren skriftligen (per brev eller telefax) begära efterkontroll hos interventionsenheten. Begäran om efterkontroll skall vara interventionsenheten till handa inom tjänstetid senast tio arbetsdagar från datumet på kvalitetsbestämningsintyget.

Vid efterkontrollen fastställs kvalitetsegenskaperna av det parallellprov bestående av de representativa prov som tagits på lass i samband med mottagandet. Efterkontrollen utförs vid ett oavhängigt spannmålslaboratorium som ackrediterats för att utföra handelsspannmålsanalyser. Resultaten av efterkontrollen är slutgiltiga.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 maj 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut nr 44/97 (Dnr 1365/503/97).

Helsingfors den 17 maj 2002

Jord- och skogsbruksminister
Raimo Tammilehto

Överinspektör
Joni Haapanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.