368/2002

Given i Helsingfors den 16 maj 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 23 februari 2000 om stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill (187/2000) 2 § 1 mom. 2 punkten, 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 354/2001, 11 §, 17 § och 18 § 2 mom., samt

fogas till beslutet en ny 5 b, till 28 a §, sådan den lyder i nämnda förordning 354/2001, en ny 4 punkt, samt till beslutet en ny 28 b §, som följer:

2 §
Andra EG-rättsakter som gäller grunderna för beviljande av stöd

2) Kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystem för vissa av gemenskapens stödordningar som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 3508/92, samt


4 §
Skördenivåer

Som den skördenivå som definierar stödet för jordbruksgrödor används för spannmål, proteingrödor, oljelin, ensilagevall, oljeväxter, spånadslin och fiberhampa samt träda 3,4 ton/hektar i produktionsregion A, 2,8 ton/hektar i produktionsregion B―C1, utom skärgården i produktionsregion C1, och 2,3 ton/hektar i skärgården i produktionsregion C1 samt i region C2―C4.

Med produktionsregionerna A―C4 i detta beslut avses regioner som definieras i statsrådets förordning om nationellt stöd för växtodling 2002 (24/2002) och regioner som definieras i motsvarande senare beslut.

5 b §
Undantag år 2002 från 1991 års odlingsvillkor

Om undantag år 2002 från 1991 års odlingsvillkor gäller det som föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om undantag år 2002 från 1991 års odlingsvillkor för stöd för jordbruksgrödor (201/2002).

11 §
Godkänt oljeväxt- och oljelinfrö

Om de såningsarealer för rybs och raps som berättigar till stöd bestäms i artikel 4.1 och 4.4 i tillämpningsförordningen. Stödberättigande är därtill sådana såningsarealer för rybs och raps som har besåtts med frön som avses i artikel 4.2 punkt a, b, c eller e i tillämpningsförordningen. Bestämmelser om jordbrukarens skyldigheter ingår i de nämnda punkterna i artikel 4.2 i tillämpningsförordningen.

Om avsaknaden av stödberättigande för ätliga solrosfrön föreskrivs i artikel 10.9 i förordningen om jordbruksgrödor och i artikel 4.5 i tillämpningsförordningen. På motsvarande sätt föreskrivs i bilaga I till förordningen om jordbruksgrödor om avsaknaden av stödberättigande till stöd för oljelin för sorter av spånadslin.

I syfte att visa att oljeväxt- och oljelinfrö är av en godkänd sort och kvalitet som berättigar till stöd skall garantibeviset och inköpskvittot uppbevaras under ansökningsåret och de tre följande kalenderåren. Solros, oljelinfrö och oljeväxt som odlats på den egna lägenheten och som är av en godkänd sort får användas. Fröets ursprung skall kunna påvisas.

17 §
Växttäcket på trädesskiften

På träda får senast den 30 juni sås i 18–21 § avsedda växter för grönträda, växter för betesmark för vilt och växter för landskapsvård samt senast den 15 juni non food-växter och för ekologiska gårdar växter för ekologisk träda angivna i artikel 23 a i tillämpningsförordningen, nedan ekologisk träda. Dylika trädor fyller det krav på växttäcke som bestäms i horisontalbeslutet.

Enligt artikel 19.3 i tillämpningsförordningen får skörden på ett trädesskifte inte bärgas, transporteras bort eller vara till ekonomisk nytta för sökanden, med undantag av non food-trädor och ekologiska trädor.

18 §
Växter på grönträda

På grönträda som anläggs kan såsom vallfrö som består av en enda sort sås endast sådant frö som ger en skörd som inte får säljas som utsäde. Förbudet att producera utsäde gäller även ekologiska trädor, fastän deras växtlighet skulle duga för utsädesändamål. Om andelen kvävefixerande växter på grönträda som anläggs eller av växtlighet som anlagts 1998 eller senare bestäms i horisontalbeslutet, med undantag av ekologiska trädor.

28 a §
Uppgifter som skall anmälas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet

4) anmälan om exceptionella väderleksförhållanden, till exempel blankett nummer 166.

28 b §
Exceptionella väderförhållanden

Om producenten åberopar exceptionella väderförhållanden som avses i artikel 3.1 a i tillämpningsförordningen skall producenten skriftligen anmäla detta till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet omedelbart då det exceptionella väderförhållandets inverkan på växtligheten har observerats. Anmälan kan göras till exempel på jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 166.

En överraskande skada förorsakad av övervintringen (isbränna) på en väl odlad areal godkänns som förorsakad av exceptionella väderförhållanden, då skadan är under hälften av skiftets areal. Övervintringsskador skall anmälas skriftligen till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet till exempel på blankett nummer 166 senast den 15 juni från och med år 2003.

Enligt artikel 3.1 a i tillämpningsförordningen skall växtbeståndet bevaras utan att ny växtlighet sås i stället. Växtbeståndet bör bevaras till och med den 15 augusti. Ekologiska gårdar kan bearbeta området före denna ovan nämnda tid om det är nödvändigt för bekämpande av ogräs och vederbörlig arbetskrafts- och näringscentral har kontrollerat det förstörda området.


Denna förordning träder i kraft den 22 maj 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001, EGT nr L 327, 12.12.01, s. 11
Kommissionens förordning (EG) nr 327/2002, EGT nr L 51, 22.2.02, s. 14

Helsingfors den 16 maj 2002

Jord- och skogsbruksminister
Raimo Tammilehto

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.