367/2002

Given i Helsingfors den 16 maj 2002

Lag om ändring av 66 och 69 § vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 66 och 69 §, sådana de lyder, 66 § i lag 103/1994 och 69 § i lagarna 676/1990 och 989/1992 som följer:

66 §
Tillstånd att hålla bilskola

Förarutbildning ges i bilskola, om inte något annat bestäms nedan.

Länsstyrelsen beviljar tillstånd att hålla bilskola. Tillstånd att hålla bilskola beviljas om sökanden med hänsyn till yrkesskicklighet, tillförlitlighet, solvens och övriga egenskaper anses vara lämplig att hålla bilskola. Om sökanden är en juridisk person, skall den föreståndare som ansvarar för undervisningen i bilskolan i fråga om yrkesskicklighet, tillförlitlighet och övriga egenskaper vara lämplig att hålla bilskola, på behörigt sätt kunna svara för de uppgifter som ålagts föreståndaren, inte vara försatt i konkurs och inte ha begränsad handlingsbehörighet.

Tillstånd att hålla bilskola beviljas för viss tid och det kan förenas med villkor och begränsningar.

Utan tillstånd att hålla bilskola får förarutbildning ges i samband med sådan yrkesutbildning för förare som sker under utbildningsstyrelsens tillsyn samt i inrättningar som utbildar trafiklärare. I samband med den auskultering som ingår i utbildningsprogrammet kan elever vid inrättningar som utbildar trafiklärare vara verksamma som lärare vid bilskolor utan att ha trafiklärartillstånd. Närmare bestämmelser om auskultering för trafiklärarkandidater utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av tillstånd att hålla bilskola, ansökan om och förnyande av tillstånd samt om organiseringen och övervakningen av verksamheten utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av kommunikationsministeriet kan separat utfärdas bestämmelser om hur yrkesskickligheten skall visas och om övervakning av bilskolorna.

69 §
Övningsbanor

För anläggnings- och driftskostnaderna för övningsbanor för förarundervisning kan statsbidrag beviljas enligt prövning. Bidraget söks hos kommunikationsministeriet.

Kommunikationsministeriet beslutar vilka orter som skall ha övningsbanor och utfärdar närmare bestämmelser om banornas dimensioner, konstruktion och utrustning samt om godkännande av dem. Övningsbanorna godkänns av Fordonsförvaltningscentralen.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 235/2001
TrUB 1/2002
RSv 8/2002

Helsingfors den 16 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.