358/2002

Given i Helsingfors den 10 maj 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket samt om ansökan om avtal om miljöspecialstöd för jordbruket 2002 samt avtalsperioderna gällande dessa avtal

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) och 64 § 3 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), sådant detta lagrum lyder i lag 44/2000:

1 §
Den nya kompensationsbidrags- och miljöstödsförbindelsen som ges år 2002

Ny kompensationsbidragsförbindelse kan ges under ansökningstiden för arealbaserade stöd för år 2002. Förbindelse ingås genom att fylla i ifrågavarande punkt på jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett nr 101B för år 2002.

Ny förbindelse som gäller bas- och tillläggsåtgärder för jordbrukets miljöstöd kan ges under ansökningstiden för arealbaserade stöd för år 2002. Förbindelse ges genom att fylla i jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 111 för år 2002. Ifrågavarande blankett skall lämnas in tillsammans med i 5 § avsedda stödansökan senast den 17 juni 2002.

Om det i ett enskilt fall konstateras att ett sådant uppenbart misstag och i ansökan sådana motstridiga uppgifter som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001 med detaljerade tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen, kan också blankett nr 111 och förbindelse till kompensationsbidrag såsom avses i moment 1, vilka lämnats in efter den 17 juni 2002.

Ny förbindelse kan inte ges, om odlaren har en ikraftvarande, år 2000 eller 2001 given förbindelse gällande kompensationsbidrag eller bas- och tilläggsåtgärder för jordbrukets miljöstöd, ifall det inte är frågan om den situation som avses i statsrådets förordning (644/2000) 46 § 2 moment om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket. Om odlaren ger ny förbindelse gällande bas- och tilläggsåtgärder för jordbrukets miljöstöd och odlaren har genomfört de förpliktelser som ingår i den förbindelse som upphör, till exempel utbildning, behöver dessa inte avläggas på nytt.

2 §
Förlängning av förbindelse

Om odlare som år 2000 eller 2001 givit förbindelse gällande kompensationsbidrag eller miljöstöd, själv eller vars make som uppfyller ålderskravet har fyllt 65 år under året 2001, med stödansökningsblankett för år 2002 ansöker om ifrågavarande stöd senast den 25 juni 2002, anses avtalet inte förfallit vid föregående årsskifte, utan avtalet fortsätter att vara i kraft. Om stöd ansöks efter den 31 maj, förorsakar förseningen särskilt föreskrivna påföljder för det stöd som betalas för år 2002.

3 §
Införlivandet av nya områden till förbindelsen

För basskiften som gäller åkrar kan odlaren ansöka om berättigande till kompensationsbidrag och miljöstöd för år 2002. Området kan anmälas som stöddugligt senast den 17 juni 2002 förutsatt att det är odlingsbar åker den 1 juni 2002. Vid anmälan av basskiften skall den blankett som avses i 5 § 2 moment användas.

4 §
Överföring av förbindelse

Om man på en gård, vars odlare eller make som uppfyller ålderskravet har fyllt 65 år under året 2001, överför hela gårdens besittning år 2002 före den årliga inlämningen av stödansökan, till gårdens nya innehavare, som uppfyller de förutsättningar som föreskrivs för mottagare av stöd, kan gårdens tidigare ifrågavarande förbindelse överföras till den nya innehavaren. Alternativt kan den nya innehavaren ge ny förbindelse år 2002.

5 §
Stödansökan och bilagor

Stödansökan skall göras med jord- och skogsbruksministeriets blanketter nr 101A, 101B, 102A och 102B avsedda för år 2002 eller med datautskrifter enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för år 2002. Stödansökan kan inte lämnas in utan förhandsifylld eller på annat sätt ifylld basskiftesblankett nummer 102A. Till stödansökan skall nödvändiga bilagor fogas.

Om basskiften, efter år 2001, har delats, sammanfogats eller permanent tagits ur bruk eller ur odling eller om nya basskiften har grundats eller det skett förändringar i besittningen av basskiften, skall man dessutom lämna in, för år 2002 avsedd, jord- och skogsbruksministeriets ändringsblankett för basskiften nr 102C eller med datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet fastställt för år 2002.

Utöver de blanketter som avses ovan i moment 1 och 2 skall man vid ansökan om kompensationsbidrag i enlighet med programperioden 1995―1999 använda jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 157 och jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 158 vid ansökan av miljöbasstöd för jordbruk i enlighet med programperioden 1995―1999.

6 §
Inlämning av stödansökan

För att erhålla kompensationsbidrag och miljöstöd skall ansökan med bilagor lämnas in senast den 31 maj 2002 till den kommuns landsbygdsnäringsmyndighet på vars område gårdens driftscentrum är beläget. Om gården inte har ett driftscentrum, skall stödansökan lämnas in till den kommuns landsbygdsnäringsmyndighet på vars område största delen av gårdens åkrar är belägna.

Stödansökan som anlänt per post anses vara inlämnad i tid, ifall försändelsen blivit poststämplad senast den sista ansökningsdagen och är riktad till den behöriga landsbygdsnäringsmyndigheten.

7 §
Stadganden som gäller förvaltning och övervakning

Vid förvaltning och övervakning av kompensationsbidraget och miljöstödet tillämpas det som stadgas i jord- och skogsbruksministeriets beslut (155/2000) 3, 3 a―3 e, 4―5, 7, 9―12 och 14 § om administration och kontroll av stödsystemet för jordbruksgrödor. Dessutom tillämpas det som stadgas i jord- och skogsbruksministeriets förordning, given år 2002, (202/2002) 6 § om ansökan om stöd för jordbruksgrödor, anmälan av arealer i samband med djurbidrag och om ansökan om vissa andra stöd och anmälan om vissa andra arealer.

8 §
Ansökan av specialstödsavtal år 2002

Alla jordbrukets miljöspecialstödsavtal, i fortsättningen specialstödsavtal, kan ansökas år 2002. Specialstödsavtal kan göras inom ramen för statens budgetanslag.

Om odlaren har ett med stöd av statsrådets beslut (760/1995) om miljöstöd för jordbruket givet, den 1 juni 2002 ikraftvarande specialstödsavtal, kan odlaren i stället för det ansöka om ett ersättande nytt specialstödsavtal i enlighet med statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket. Samtidigt kan man ansöka om att till det nya specialstödsavtalet också inkluderar områden som inte tidigare ingått i avtalet, förutsatt att de uppfyller de stadgade kraven. Avtal om reglerbar dränering, reglerbar underbevattning, återanvändning av avrinningsvatten och kalkfilterdikning kan ändå inte ansökas i stället för motsvarande tidigare avtal.

9 §
Förlängning av avtal

Om odlare som påbörjat specialstödsavtal år 2000 eller 2001, själv eller vars make som uppfyller ålderskravet har fyllt 65 år under året 2001, med stödansökningsblankett för år 2002 ansöker om utbetalning av ifrågavarande specialstöd senast den 25 juni 2002, anses specialstödsavtalet inte förfallit vid föregående årsskifte, utan avtalet fortsätter att vara i kraft. Om specialstödets utbetalning ansöks efter den 31 maj 2002, förorsakar förseningen särskilt föreskrivna påföljder för det specialstöd betalas för år 2002. Om de är frågan om avtal gällande effektiverad användning av stallgödsel, är de motsvarande datumen 31 oktober 2002 och 25 november 2002.

10 §
Införlivandet av nya områden till specialstödsförbindelse gällande ekologisk produktion

Till ikraftvarande, år 2000 eller 2001 påbörjade specialstödsavtal som gäller ekologisk produktion, kan år 2002 ansökas nya åkerområden. Det nya ifrågavarande avtalet skall göras, om den till avtalet ansökta arealen är mer än 50 procent av det tidigare avtalets avtalsareal. För de nya områdens del skall övergången till ekologisk produktion förverkligas samtidigt enligt det ursprungliga avtalets övergångstidtabell.

11 §
Ansökningstiden för specialstödsavtal

Ansökan om miljöspecialstödet för jordbruket och ansökan om tilläggsområden till det avtal som avses i 10 § skall inlämnas senast den 31 maj 2002 till landsbygdsavdelningen vid den TE-central, inom vars verksamhetsområde gårdens driftscentrum är beläget. Om det inte finns något driftscentrum på gården, skall ansökan inlämnas till den TE-central, på vars verksamhetsområde det område som är föremål för ansökan är beläget eller huvudsakligen är beläget. Ansökan om specialstödsavtal skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett för specialstödsavtalet i fråga eller med datautskrift enligt formulär som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt för år 2002.

12 §
Avtalsperioderna för de avtal som ingås under 2002

Avtalsperioden för specialstödsavtal om ekologisk odling, uppfödning av lantraser och odling av ursprungssorter inleds den 1 juni 2002. Avtalsperioden för avtal om anläggning och skötsel av skyddszon, anläggning och skötsel av våtmark och sedimenteringsbassäng, effektiverad användning av stallgödsel, skötsel av vårdbiotoper, främjande av naturens mångfald samt utvecklande och vård av landskapet inleds den 1 juni 2002 eller den 1 oktober 2002. Avtalsperioden för specialstödsavtal om åkerodling på grundvattenområden, specialstödsavtal om reglerbar dränering, reglerbar underbevattning och återanvändning av avrinningsvatten samt specialstödsavtal om effektiverad kalkning och kalkfilterdikning av åkrarna inleds den 1 oktober 2002.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 maj 2002

Jord- och skogsbruksminister
Raimo Tammilehto

Regeringssekreterare
Maija Kaukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.