356/2002

Given i Helsingfors den 8 maj 2002

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 juni 2000 om utveckling av landsbygden (609/2000) 1 § 1 och 2 mom., 2 § 1 mom. 7 punkten, 78 § 1 mom., 82 § 2 mom., 85 § 3 mom., samt 88 och 90 §,

av dessa 82 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 855/2000 och 88 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 945/2000, samt

fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i förordning 93/2002 en ny 3 a punkt och till 78 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2―4 mom. blir 3―5 mom., som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på följande åtgärder enligt nedan nämnda lagrum i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), nedan finansieringslagen:

1) uppgörandet av planer och genomförandet av program enligt 8 a § 1 och 2 mom.,

2) investeringar enligt 10 § 1 mom. 1 punkten och stöd för unga jordbrukares etablering enligt 2 punkten i momentet,

3) genomförandet av stödsystem enligt 10 § 1 mom. 3―5 punkten,

4) genomförandet av sådana företagsprojekt enligt ett gemenskapsinitiativprogram som avses i 10 § 3 mom.,

5) genomförandet av allmänna utvecklingsprojekt enligt 13 §,

6) genomförandet av nationellt finansierade stöd enligt 16 §,

7) förvärv av fastighet enligt 21 § och bostadsfinansiering enligt 22 §, samt

8) statsborgen enligt 32 §.

På vattentillgångsprojekt tillämpas denna förordning till den del stöd inte kan beviljas med stöd av lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (56/1980) eller en särskild statsrådsförordning om stödjande av vattentillgångsprojekt. Denna förordning tillämpas dock när det är fråga om ett fastighetsbestämt, för två eller flere fastigheter gemensamt projekt för vattentjänster på ett landsbygdsområde, samhällenas mindre projekt för vattentjänster eller ett projekt för vattentjänster som gagnar ett gränsöverskridande samarbete vid genomförandet av gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III.


2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

3 a) INTERREG III -gemenskapsinitiativprogram ett gemenskapsinitiativprogram enligt artikel 20.1 i den allmänna förordningen om strukturfonderna,


7) offentlig finansiering finansiering enligt 5 och 6 punkten samt av kommunen, andra offentliga samfund och offentliga bolag beviljad finansiering; som ett offentligt bolag betraktas ett bolag där staten, kommunen eller ett annat offentligt samfund ensamma eller tillsammans har bestämmanderätten,


78 §
Ansökan om stöd

Ansökan om stöd som kan beviljas företag och ansökan om stöd i anslutning till bostadslån skall tillställas den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område företaget är beläget. Stödansökan som gäller lån för bostadsfastighet skall lämnas in till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område bostadsfastighetens bostadsbyggnad är belägen. Ansökan som gäller utvecklingsprojekt skall lämnas in till den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område utvecklingsprojektet huvudsakligen kommer att genomföras. Ansökan som gäller riksomfattande utvecklingsprojekt, forskningsprojekt och vissa sådana utvecklingsprojekt gällande gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III som bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet skall lämnas till jord- och skogsbruksministeriet.

I fall som bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet får arbetskrafts- och näringscentralen överföra en till den inlämnad ansökan som gäller gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III till en annan arbetskrafts- och näringscentral för avgörande eller så får ansökan lämnas in till en annan än i 1 mom. avsedd arbetskrafts- och näringscentral. Om samfundets finansieringsandel beviljas av förbundet på landskapsnivå skall på inlämnandet av ansökan dessutom tillämpas vad som bestäms i lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999) eller med stöd av den.


82 §
Beviljande av stöd

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar stöd för undersökningar enligt 65 § 1 mom., för riksomfattande utvecklingsprojekt enligt 53 § samt för riksomfattande landsbygdsforskningsprojekt enligt 65 § 2 mom. Stöd för riksomfattande projekt får inte beviljas förrän ett utlåtande har inhämtats av den landsbygdspolitiska samarbetsgrupp som avses i 100 §. Dessutom beviljar jord- och skogsbruksministeriet det stöd som finansieras över gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III och som söks hos ministeriet. Såväl arbetskrafts- och näringscentralen som jord- och skogsbruksministeriet kan bevilja stöd för kostnader som avses i 58 §.


85 §
Tiden för ansökan om utbetalning

Bidrag kan betalas högst två år efter utgången av det i 2 § 1 mom. 1, 3 och 3 a punkten avsedda programmets giltighetstid. Sedan giltighetstiden för ett program som avses i 2 punkten i nämnda moment har gått ut kan delfinansierat stöd enligt programmet inte betalas, om inget annat särskilt bestäms i gemenskapens lagstiftning.


88 §
Betalning av byggnadsbidrag som beviljats för företagsverksamhet

Stöd som beviljats för en byggnadsinvestering betalas i högst fem rater. För att en bidragspost som beviljats av nationella medel skall betalas ut förutsätts att byggnaden är i ett skede som motsvarar den sammanlagda andelen av bidraget som skall betalas ut och de tidigare utbetalda andelarna av bidraget. Av ett bidrag som delfinansieras av ett samfund betalas högst en sådan andel av de faktiska godtagbara kostnaderna som motsvarar bidragsprocenten.

Den första och den sista raten skall vara minst 20 procent av bidraget. Den sista raten betalas först när sökanden har visat att byggnaden har färdigställts helt och hållet enligt den godkända planen.

Den som ansöker om utbetalning skall förete ett intyg över byggskedet eller graden av färdigställande om detta utgör en förutsättning för att bidrag skall betalas ut eller om arbetskrafts- och näringscentralen kräver det. Intyget utfärdas av den myndighet som bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet, eller av någon annan inspektör som godkänts av arbetskrafts- och näringscentralen i stödbeslutet.

Vid ansökan om utbetalning av bidrag som har beviljats med delfinansiering skall visas upp verifikat över beloppet av de faktiska byggkostnaderna.

90 §
Utbetalning av byggnadsbidrag som ingår i ett utvecklingsprojekt

Bidrag som beviljats för en byggnadsinvestering, ett eventuellt förskott inbegripet, betalas med avvikelse från 89 § i högst fem rater. I förskott får betalas högst 20 procent av bidragsbeloppet. I övrigt betalas av bidraget högst den andel av de faktiska godtagbara kostnaderna som motsvarar bidragsprocenten. Vid behov skall byggskedet påvisas. Vid utbetalning av den rat som följer på förskottet skall på motsvarande sätt visas att de godtagbara kostnaderna har uppstått också för förskottets del. Den sista raten, som utgör minst 20 procent av de beviljade bidraget, betalas dock först när sökanden har visat att byggnaden har färdigställts helt och hållet enligt den godkända planen.

Vad som bestäms i 88 § 3 och 4 mom. tillämpas också på utbetalning av det i 1 mom. avsedda bidraget.

Stöd får inte betalas så att EG:s stödandel som enligt programmet skall användas för verksamhetslinjen i fråga överskrids under programperioden.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002.

Förordningens 88 och 90 § tillämpas på stödansökningar som anhängiggörs den 1 juni 2002 eller därefter.

Helsingfors den 8 maj 2002

Jord- och skogsbruksminister
Raimo Tammilehto

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.