336/2002

Given i Helsingfors den 3 maj 2002

Lag om ändring av 10 kap. 5 § sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjölagen av den 15 juli 1994 (674/1994) 10 kap. 5 § 1 mom., sådant det lyder i lag 421/1996, som följer:

10 kap.

Ansvar för oljeskada

5 §
Ansvarsbegränsning och ansvarsbeloppen

En fartygsägare har rätt att begränsa sitt ansvar enligt detta kapitel för varje olycka till ett belopp motsvarande 4.510.000 SDR för ett fartyg vars dräktighet är högst 5 000. Är dräktigheten högre än 5 000 höjs ansvarsgränsen med 631 SDR för varje dräktighetstal därutöver. Ansvaret skall dock inte i något fall överstiga 89.770.000 SDR. Rätten att begränsa ansvaret gäller inte ränta eller rättegångskostnader.Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

Syftet med denna lag är att sätta i kraft bestämmelserna i den ändring av begränsningsbeloppen som gjorts i 1992 års protokoll till 1969 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja, vilken godkänts i den Internationella sjöfartsorganisationen i London den 18 oktober 2000, sådana Finland har förbundit sig till dem.

De bestämmelser i 10 kap. 5 § 1 mom. som gäller när denna lag träder i kraft skall tillämpas på en skadehändelse som inträffat före lagens ikraftträdande.

RP 5/2002
MiUB 3/2002
RSv 32/2002

Helsingfors den 3 maj 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.