326/2002

Given i Helsingfors den 24 april 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av flyghavre

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 5 § 3 mom., 6 § 4 mom., 8 § 4 mom., 12 §, 13 § 2 mom. och 15 § 4 mom. lagen den 8 mars 2002 om bekämpning av flyghavre (185/2002):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller åtgärder för att bekämpa flyghavre och förhindra dess spridning, anmälningsskyldighet för innehavare av ett basskifte eller annat område där det förekommer flyghavre, förrättande av syn och utarbetande av en bekämpningsplan, ett flyghavreregister, en flyghavrekontroll och en tillsynsplan.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) flyghavreregister ett register som landsbygdsnäringsmyndigheten (landsbygdsnäringsmyndigheten) i varje kommun för över de basskiften eller andra områden, där det har förekommit flyghavre,

2) syn myndighetsgranskning av ett basskifte eller annat område, i vilken graden av flyghavreförekomst konstateras,

3) bekämpningsplan en plan som landsbygdsnäringsmyndigheten eller av särskilda skäl arbetskrafts- och näringscentralen (TE-centralen) utarbetar för ett basskifte eller annat område för att bekämpa flyghavre och förhindra dess spridning,

4) bekämpningsanvisning en skriftlig anvisning för bekämpning av flyghavre som landsbygdsnäringsmyndigheten meddelar innehavare av ett basskifte eller annat område,

5) basskifte ett odlingsområde, där ett dike, en väg eller ett annat område som inte odlas, klart särskiljer det från övrig odling, och

6) annat område ett område som inte har införts i åkerskiftesregistret eller ett område som inte används till odling.

3 §
Åtgärder för att bekämpa och förhindra spridning

Innehavaren av ett basskifte eller annat område där det förekommer flyghavre skall vidta sådana åtgärder att flyghavren bekämpas antingen kemiskt, mekaniskt, genom plockning eller på annat sätt. Om det för basskiftet eller annat område har utarbetats en bekämpningsanvisning eller bekämpningsplan, skall innehavaren av ett basskifte eller annat område bekämpa flyghavren i enlighet med dessa.

Dessutom skall innehavaren av ett basskifte eller annat område vidta sådana åtgärder som förhindrar spridning av flyghavre. I samband med skörden och skördehanteringen skall innehavaren av ett basskifte se till att flyghavren inte sprids via skörden, skördeavfallet och tröskningsmaskinerna. Innehavaren av ett basskifte eller annat område skall se till att maskiner och anläggningar rengörs då de förflyttas från ett basskifte eller annat område där det förekommer flyghavre.

4 §
Anmälningsskyldighet

Innehavaren av ett basskifte skall då han ansöker om lantbruksstöd anmäla flyghavresituationen på basskiftesblanketten. Flyghavreanmälan basskiftesvis görs med hjälp av följande koder:

1 = ingen flyghavre,

2 = ingen flyghavre, jag beställer en flyghavrekontroll,

3 = lindrigt förorenat, härd som kan avgränsas,

4 = kraftigt förorenat.

Kod 1 används när det inte förkommer flyghavre på ett basskifte. Kod 2 används när bekämpningsåtgärderna har vidtagits på ett basskifte där det har förekommit flyghavre och odlaren begär en tvåårig flyghavrekontroll. Kod 3 används när förekomsten av flyghavre är liten och möjlig att avgränsa. Kod 4 används när ett basskifte är flyghavreförorenat i sin helhet.

Om innehavaren av ett basskifte enligt 1 mom. upptäcker ett nytt fynd av flyghavreförekomst efter att stödansökan har gjorts, skall han omedelbart anmäla detta till landsbygdsnäringsmyndigheten.

Ansökan är formfri vad gäller annat område eller ett sådant basskifte, för vilket inte ansöks om lantbruksstöd enligt 1 mom. Av anmälan bör framgå namn och kontaktinformation ifråga om innehavaren av basskiftet eller det andra området, en uppskattning av förekomstens omfattning, information huruvida bekämpningsåtgärderna har inletts samt den iakttagna graden av flyghavreförekomst.

Av en anmälan gjord av en myndighet eller en auktoriserad inspektör enligt 5 § 2 mom. lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002) gör till landsbygdsnäringsmyndigheten skall det framgå vem som har gjort anmälan, namnet på innehavaren av basskiftet eller det andra området, signum för basskiftet eller en beskrivning av var flyghavreförekomsten finns, en uppskattning av förekomstens omfattning, information huruvida enskilda exemplar har avlägsnats genom plockning och huruvida bekämpningsåtgärderna har inletts samt om ärendet har delgivits innehavaren av basskiftet eller det andra området.

Landsbygdsnäringsmyndigheten skall meddela om förekomst av flyghavre till innehavaren av ett basskifte eller annat område.

5 §
Syn

Landsbygdsnäringsmyndigheten skall förrätta syn under samma växtperiod som den har fått en anmälan om flyghavreförekomst. Synen skall dock förrättas vid en sådan tidpunkt att flyghavren står i vippor. Innehavaren av ett basskifte eller annat område skall meddelas om att syn förrättas. Kontrollcentralen för växtproduktion (kontrollcentralen), TE-centralen eller en auktoriserad inspektör kan förrätta synen till hjälp för landsbygsnäringsmyndigheten.

Vid synen värderas flyghavresituationen för det basskifte eller andra område där det förekommer flyghavre, samt uppmärksammas flyghavresituationen för närliggande områden och innehavarens möjlighet att påverka flyghavreförekomsten på sitt område. Innehavaren av ett basskifte eller annat område, eller hans representant, skall beredas tillfälle att i protokollet ge ett utlåtande huruvida han instämmer i uppskattningen.

Växtlighetskontrollen utförs enligt kontrollcentralens anvisningar. Om det vid syneförrättningen inte med säkerhet framgår att det är fråga om flyghavre, skall exemplaret sändas till kontrollcentralen för identifikation.

Över förrättningen skall uppgöras ett protokoll. Av protokollet skall framgå följande uppgifter som behövs för att utarbeta en bekämpningsanvisning eller -plan:

― namn och kontaktinformation i fråga om innehavaren av basskiftet eller annat område,

― namn och signum för det basskifte eller andra område över vilket synen har förrättats,

― benämning och avgränsning av sådana områden som saknar basskiftessignum,

― den iakttagna graden av flyghavreförekomst,

― övriga saker som inverkar,

― en uppskattning av innehavarens möjligheter att bekämpa flyghavre på sitt område.

En kopia av protokollet skall bifogas som en del av bekämpningsanvisningen eller bekämpningsplanen.

6 §
Bekämpningsplan

Av bekämpningsplanen skall framgå namn och kontaktinformation i fråga om innehavaren av ett basskifte eller annat område, namn och signum för det basskifte eller andra område som planen gäller, vilka åtgärder som under olika år skall vidtas på basskiftet eller det andra området, det nödvändiga växelbruket och förbud att odla havre.

Landsbygdsnäringsmyndigheten skall utan dröjsmål överföra utarbetandet av bekämpningsplanen till TE-centralens landsbygdsavdelning, om landsbygdsnäringsmyndigheten inte trots ärendets brådskande natur hinner utarbeta en bekämpningsplan eller i övrigt är förhindrad att utarbeta en bekämpningsplan. Överföringen av bekämpningsplanen skall ske skriftligen och de handlingar som behövs för utarbetandet av bekämpningsplanen skall samtidigt överföras till TE-centralen.

7 §
Flyghavreregister

På basis av protokollet från synen skall behövliga uppgifter införas i flyghavreregistret. Registreringen av flyghavreuppgifterna sker basskiftesvis i IACS2000 – stödtillämpningen. Över andra områden än de som används för åkerbruk bildas ett eget flyghavreområde.

Registreringen av uppgifterna i flyghavreregistret enligt basskiften görs vid fältet för basskiftets flyghavresituationen för ifrågavarande år med hjälp av följande koder:

1 = skiftet är fritt från flyghavre,

2 = ingen flyghavre,

3 = lindrigt förorenat,

4 = kraftigt förorenat.

Med kod 1 införs ett basskifte som efter det andra årets flyghavrekontroll konstateras vara fritt från flyghavre. Med kod 2 införs ett basskifte när den tvååriga flyghavrekontrollen inte ännu är slutförd. Ett skifte som konstateras vara fritt från flyghavre under det första årets kontroll införs med kod 2. Kod 2 används när man inte har haft möjlighet att utföra en flyghavrekontroll, till exempel på grund av att det växer fel växtslag på skiftet eller på grund av att skiftet är bärgat, det har rensats genom plockning eller man har använt sig av kemisk bekämpning. Kod 3 används när förekomsten av flyghavre på skiftet är liten och i sådana härdar som kan avgränsas. Kod 4 används när ett skifte är flyghavreförorenat i sin helhet.

Flyghavrekontrollens resultat införs med hjälp av följande koder:

1 = i skick, ingen flyghavre,

2 = flyghavrekontrollen kunde inte förrättas,

3 = ej i skick, flyghavre förekommer.

Den anmälan om flyghavresituationen på en odlares basskiften som denne gör på basskiftesblanketten registreras vid fältet för odlarens anmälan om flyghavresituationen på hans basskiften med hjälp av följande koder:

1 = ingen flyghavre

2 = ingen flyghavre, jag beställer en flyghavrekontroll

3 = lindrigt förorenat

4 = kraftigt förorenat.

Kod 1 används när det inte förekommer flyghavre på ett basskifte. Kod 2 används när bekämpningsåtgärderna har vidtagits på ett skifte där det har förekommit flyghavre och odlaren begär en tvåårig flyghavrekontroll. Kod 3 används när förekomsten av flyghavre är liten och möjlig att avgränsa. Kod 4 används när ett skifte är flyghavreförorenat i sin helhet.

8 §
Flyghavrekontroll

Efter att bekämpningsåtgärder enligt bekämpningsanvisningen eller bekämpningsplanen har vidtagits på ett förorenat och i flyghavreregistret infört basskifte eller annat område, kan innehavaren av ett basskifte eller annat område begära en flyghavrekontroll av landsbygdsnäringsmyndigheten. Ansökan kan göras i samband med stödansökan för lantbruk enligt vad som stadgas enligt 4 § 1 mom. i denna förordning, eller i övriga fall med en fritt formulerad ansökan före den 31 maj.

Landsbygdsnäringsmyndigheten skall konstatera att ett basskifte eller annat område är fritt från flyghavre, om man på basskiftet eller det andra området inte under två på varandra följande växtperioder har iakttagit flyghavre och om bekämpningsåtgärderna har vidtagits enligt bekämpningsanvisningen och bekämpningsplanen. Landsbygdsnäringsmyndigheten skall utföra flyghavrekontrollen utan särskild begäran av innehavaren under den påföljande växtperioden, om det första årets kontroll har varit möjlig att utföra och basskiftet eller det andra området har konstaterats vara fritt från flyghavre. Över flyghavrekontrollen skall uppgöras ett protokoll. Innehavaren av ett basskifte eller annat område, eller hans representant, skall beredas tillfälle att i protokollet ge ett utlåtande huruvida han instämmer i uppskattningen.

Om det odlas havre, rybs, rabs, senap, råg, kummin, potatis eller vall på basskiftet eller om det är i öppen träda eller grästräda får landsbygdsnäringsmyndigheten inte utföra flyghavrekontroll. Kontrollen får inte heller utföras om basskiftet eller det andra området under pågående växtperiod har behandlats med flyghavrebekämpningspreparat eller man har vidtagit andra bekämpningsåtgärder, om skiftet är bärgat eller skiftet lider av liggsäd eller om odlingstekniska åtgärder förhindrar att kontrollen utförs. Om det ur stödansökan är möjligt att utläsa, att de planerade odlingsåtgärderna förhindrar en kontroll, skall landsbygdsnäringsmyndigheten utan dröjsmål meddela innehavaren av basskiftet att kontrollen inte kan utföras.

Kontrollcentralen, TE-centralen eller en auktoriserad inspektör kan utföra flyghavrekontrollen till hjälp för landsbygsnäringsmyndigheten.

Innehavaren av ett basskifte eller annat område skall begära en ny kontroll om flyghavrekontrollen avbryts, om kontrollen inte kan utföras eller om det konstateras att flyghavre förekommer på basskiftet eller det andra området.

9 §
Tillsynsplan

Kontrollcentralen skall utarbeta en tillsynsplan för organiseringen av tillsynen genom att beakta föregående års tillsynsresultat, anmälningar som rör en näringsidkares verksamhet, riskbedömning samt de årliga resultatmålsättningar som gäller organiseringen av tillsynen.

Av tillsynsplanen skall framgå grunderna för uppgörandet av planen, tillsynens centrala områden, tillsynsobjekten samt kontrollernas antal och karaktär. Tillsynsobjekten består av basskiften och andra områden, produktionen av grödor, marknadsföringen samt av importen och exporten, för vilka det förekommer en risk för att flyghavren sprids.

Tillsynsplanen skall delges jord- och skogsbruksministeriet inom loppet av det år som föregår tillsynsåret.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2002.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

11 §
Övergångsbestämmelse

Innehavaren av ett basskifte eller ett annat område där det med stöd av lagen om bekämpning av flyghavre (178/1976) har påträffats flyghavre kan under åren 2002―2003 begära en flyghavrekontroll, även om ingen bekämpningsplan har utarbetats för basskiftet eller det andra området.

Helsingfors den 24 april 2002

Jord- och skogsbruksminister
Raimo Tammilehto

Överinspektör
Sinikka Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.