323/2002

Given i Helsingfors den 24 april 2002

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 12 januari 2000 om djurbidrag som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (15/2000) 1 § 3 mom., 7 § 3 mom., 8 § 2 mom., 8 a §, sådan den lyder i förordning 28/2001 och 13 § 1 mom., sådan den lyder i förordning 1046/2001 samt

fogas till förordningen en ny 12 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller i tillämpliga delar även bidrag per tacka. Om systemet med bidrag per tacka föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 2529/2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött, nedan fårförordningen. Dessutom föreskrivs om systemet i kommissionens förordning (EG) nr 2550/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2529/2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött vad beträffar bidragssystemen, och ändring av förordning (EG) nr 2419/2001, nedan bidragsförordningen.


7 §
Ansökan

Enligt artikel 4.3 i fårförordningen skall varje ansökan omfatta minst tio tackar.


8 §
Djurhållningsperiod

Enligt artikel 2.3 i bidragsförordningen börjar den djurhållningsperiod för tackor som skall uppgå till 100 dagar för samtliga sökandes del dagen efter den sista dagen för inlämning av ansökan.

8 a §
Anmälan om avlägsnande av djur på grund av naturlig omständigheter

Anmälan om och bevis på avlägsnande av djur på grund av naturliga omständigheter skall lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet i enlighet med vad som föreskrivs därom i artikel 41 i kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystem för vissa av gemenskapens stödordningar som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 3508/92, nedan administrationsförordningen.

Om veterinärintyg eller slakteriets mottagningsanmälan som används som bevis inte är tillgängliga inom den tid som föreskrivs i artikel 41, skall dessa bevis lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet genast då de är tillgängliga.

12 a §
Tilläggsstöd för tackor

Från och med 1 januari 2002 beviljas ett tilläggsstöd för tackor inom gränserna för det i bilaga II till fårförordningen fastställda totalbeloppet. Tilläggsstöd beviljas utan särskild ansökan för bidragsberättigande tackor. Tilläggsstödet hänför sig, enligt artikel 11.2 andra strecksatsen i fårförordningen, till en ökning av bidraget per tacka.

13 §
Överföring av besittningen av en hel lägenhet

Vid sådana överföringar av besittningen av en hel lägenhet som avses i artikel 50 i administrationsförordningen och som sker efter att stödansökan lämnats in betalas djurbidragen till den som övertar gårdsbruket.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 2529/2001; EGT nr L 341, 22.12.2001, s. 3
Kommissionens förordning (EG) nr 2550/2001; EGT nr L 341, 22.12.2001, s. 105
Kommissionens förordning (EG) nr 2419/2001; EGT nr L 327, 12.12.2001, s. 11

Helsingfors den 24 april 2002

Jord- och skogsbruksminister
Raimo Tammilehto

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.