317/2002

Given i Helsingfors den 17 april 2002

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets arbetsordning

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets arbetsordning (487/2001) av den 6 juni 2001 14 §, 16 §, 29 § 1 mom. och 30 § 2 mom. samt

fogas till 32 § ett nytt 2 och 3 mom. som följer:

14 §
Justitieförvaltningsavdelningen

Justitieförvaltningsavdelningen behandlar ärenden som gäller

1) domstolar och rättegångar,

2) utsökningsväsendet,

3) allmän rättshjälp,

4) allmänna advokatföreningen,

5) fria rättegångar,

6) den judiciella indelningen,

7) domarförslagsnämnden,

8) underhåll och utveckling av domstolsväsendets, åklagarämbetenas och exekutionsverkens data- och informationssystem,

9) rättsregistercentralen,

10) betalning av fria rättegångar och andra rättegångskostnader,

11) annan rättsvård, om den inte hör till kriminalpolitiska avdelningen.

16 §
Kriminalpolitiska avdelningen

Kriminalpolitiska avdelningen behandlar frågor som gäller

1) brottsutvecklingen samt uppföljning och bedömning av skador och kostnader till följd av brott,

2) förebyggande av brott och brottsbekämpning,

3) det straffrättsliga systemet och ansvaret,

4) verkställighet av straff,

5) brottsoffrens ställning,

6) åklagarfunktionen,

7) rådet för brottsförebyggande och Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, om inte ärendet skall behandlas av kanslichefen,

8) samarbete inom området för kriminalpolitik.

29 §
Ärenden som avgörs av allmänna avdelningen

Chefen för allmänna avdelningen avgör ärenden som gäller

1) de tekniska arrangemangen vid statliga val, kommunalval och folkomröstningar och andra valrelaterade ärenden som ankommer på justitieministeriet, med undantag av principiellt viktiga frågor,

2) personalärenden som enligt 26–28 § ankommer på allmänna avdelningen,

3) sporrande lönesystem, ändring eller komplettering av tjänstekollektivavtal, om inte saken är principiellt viktig eller ankommer på en annan avdelning,

4) tillsynen över partierna enligt partilagen samt granskning av bokföringen och medelsanvändningen,

5) beviljande av statsunderstöd, om de inte är principiellt viktiga eller ankommer på någon annan avdelning,

6) tryckfrihet,

7) intyg som avses i 3 § äktenskapsförordningen (820/1987) och beslut som avses i 2 § förordningen om tillämpningen av lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur (419/1929),

8) internationell rättsvård som enligt 17 § ankommer på internationella enheten, om de inte ankommer på ministern och om besvärsanvisning skall ges,

9) semesterordningen,

10) avskrivning av egendom och kontoavskrivningar,

11) allmän förvaltning, om frågan är gemensam för flera avdelningar och av ringa betydelse,

12) ministeriets övriga interna förvaltning, om inte ärendet skall avgöras av kanslichefen eller någon annan avdelningschef,

13) internationella enheten, informationsenheten och enheten för intern revision när det är fråga om personalärenden enligt 26–28 §, om inte ärendet skall avgöras av ministern eller kanslichefen.


30 §
Ärenden som avgörs av justitieför- valtningsavdelningen

Biträdande avdelningschefen avgör ärenden som gäller

1) löner, tjänstereglering och annan personaladministration rörande personalen vid ämbetsverk inom avdelningens verksamhetsområde samt löner och tjänstekollektivavtal rörande åklagarväsendets personal,

2) anskaffning och utrustning av lokaler samt anskaffning och underhåll av apparater vid ämbetsverken inom avdelningens verksamhetsområde.


32 §
Ärenden som avgörs av kriminalpolitiska avdelningen

Avdelningen avgör ärenden som skall avgöras av ministeriet och gäller åklagarväsendet, om inte ärendet enligt 30 § 2 mom. hör till justitieförvaltningsavdelningen.

Avdelningen avgör ärenden som gäller personalen vid Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, och som skall avgöras av justitieministeriet i enlighet med principerna i 26–28 §, om inte avgörandet av ärendena hör till statsrådet.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2002.

Helsingfors den 17 april 2002

Justitieminister
Johannes Koskinen

Kanslichef
Kirsti Rissanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.