312/2002

Given i Helsingfors den 18 april 2002

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om de grunder som tillämpas då lån godkänns som räntestödslån för ägarbostäder

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras rubriken, 1 och 2 §, 4 § 2 mom. och 6 § i statsrådets förordningen den 5 december 2001 om de grunder som tillämpas då lån godkänns som räntestödslån för ägarbostäder (1192/2001), samt

fogas till förordningen en ny 8 a §, som följer:Statsrådets förordningom de grunder som tillämpas då lån godkänns som räntestödslån för ägarbostäder och då boende väljs till delägarbostäder

1 §
Tillämpningsområde

Social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov som avses i 4 § 1 mom. lagen om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993) och 5 § 1 mom. aravalagen (1189/1993) och 11 § 2 mom. lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) skall bedömas på det sätt som bestäms i denna förordning.

Då boende väljs till räntestödbostäder tillämpas denna förordning endast då det är fråga om en delägarbostad som avses i lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder (232/2002).

2 §
Grunderna för stöd

Såsom grund för beviljande av stöd till ägarbostadslån och för val av boende till delägarbostäder skall anses det sökande hushållets bostadsbehov, förmögenhet och inkomster.

När ägarbostadslån godkänns som räntestödslån eller när boende väljs till delägarbostäder skall företräde ges de hushåll som har det mest brådskande behovet av bostad eller ombyggnad av bostaden, som är minst bemedlade och har de lägsta inkomsterna. Undantag från företrädesordningen kan i enskilda fall göras om detta med beaktande av ett hushålls speciella förhållanden och bostadssituationen på orten är särskilt motiverat.

4 §
Förmögenhet

Stöd får inte beviljas, inte heller får sökande väljas till boende i en delägarbostad, om hushållet har förmögenhet som skall beaktas, i en sådan omfattning att hushållet utan statens stöd förmår anskaffa en bostad som motsvarar dess behov eller bygga om sin bostad. I övrigt beaktas förmögenheten såsom en faktor som påverkar lånebeloppet.

6 §
Tabeller över maximiinkomster som godkänns då stöd beviljas

Om det sökande hushållets månadsinkomster, sedan de avdrag som avses i 5 § 2 och 3 mom. har gjorts, inte överstiger maximibeloppen enligt följande tabell, kan:

1) bostadslån för egen bostad godkännas som räntestödslån,

2) beviljas i 7 § 2 mom. aravalagen avsett lån för anskaffning av bostadsaktier som beviljas för inlösen av bostad (inlösningslån),

3) överföras ett ovan avsett inlösningslån som beviljats år 1996 eller därefter, eller

4) en sökande väljas till boende i en delägarbostad.

Antal personer
1 2 3 4 5 6
2 090 2 540 2 720 3 060 3 400 3 630

I Esbo, Helsingfors, Träskända, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby, Vanda och Vichtis tillämpas dock med avvikelse från tabellen i 1 mom. följande maximibelopp för inkomsterna:

Antal personer
1 2 3 4 5 6
2 320 2 940 3 260 3 650 4 050 4 360

Om det sökande hushållet består av makar av vilka ingendera har fyllt 40 år då ansökan lämnas in, tillämpas det maximibelopp för inkomsterna som bestäms i 1 och 2 mom. för ett tre personers hushåll eller, om hushållet omfattar ett barn, det maximibelopp som bestämts för ett fyra personers hushåll.

Om hushållet består av flera än sex personer höjs maximibeloppen för inkomsterna enligt 1 och 2 mom. med 170 euro för varje tilläggsperson.

8 a §
Brist på sökande till delägarbostäder som motsvarar förutsättningarna

Då det inte finns sådana sökande till delägarbostäder som uppfyller förutsättningarna enligt denna förordning, kan till boende väljas också andra sökande. Till boende skall härvid likväl utses den sökande vars förhållanden närmast stämmer överens med de förutsättningarna i denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2002.

Helsingfors den 18 april 2002

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överinspektör
Jorma Pietiläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.