296/2002

Given i Helsingfors den 19 april 2002

Lag om ändring av 30 § lagen om utlämning för brott

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 30 § lagen den 7 juli 1970 om utlämning för brott (456/1970) nya 2―4 mom. som följer:

30 §

Om den som utlämnats till Finland på sannolika skäl misstänks för att ha gjort sig skyldig till någon annan än en i utlämningsbeslutet avsedd gärning på vilken fängelsestraff kan följa och som har begåtts innan personen utlämnades till Finland, kan domstolen på yrkande av en häktningsberättigad tjänsteman bestämma att personen skall häktas i syfte att få en främmande stats samtycke till att personen åtalas för gärningen i fråga. Den som är misstänkt för brott får dock inte berövas sin frihet med stöd av detta häktningsbeslut förrän den främmande staten har gett sitt samtycke till att åtal väcks för den gärning som avses i häktningsbeslutet. Häktningsbeslutet förfaller om den främmande staten inte ger sitt samtycke till att åtal väcks.

Om den främmande staten har gett sitt samtycke enligt 2 mom. och den misstänkte har berövats sin frihet med stöd av det i momentet avsedda häktningsbeslutet, skall frågan om häktning av den misstänkte med stöd av 1 kap. 8 § tvångsmedelslagen (450/1987) föras till domstol för avgörande med iakttagande i tillämpliga delar av vad som föreskrivs i 13 och 14 § i nämnda kapitel. Om den misstänkte har berövats sin frihet av någon annan orsak, skall häktningsbeslutet så snart den främmande statens samtycke erhållits utan dröjsmål föras till domstol för handläggning.

I övrigt skall i fall som avses i 2 och 3 mom. i tillämpliga delar iakttas vad som i tvångsmedelslagen föreskrivs om handläggning av häktningsärenden.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2002.

RP 4/2002
LaUB 4/2002
RSv 31/2002

Helsingfors den 19 april 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.