295/2002

Utfärdat i Helsingfors den 11 april 2002

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om en allmän skyldighet att lämna uppgifter

Skattestyrelsen har ändrat 8 § och 14 § 1 mom. i sitt beslut av den 20 december 2001 (1463/2001) om en allmän skyldighet att lämna uppgifter:

8 §
Understöd

Utbetalaren skall anmäla till en fysisk person utbetalda stipendier, understöd samt stipendier och understöd (biblioteksersättningar) som avses i 1 § lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961), om beloppet av dessa understöd och stipendier som under ett kalenderår betalts till samma mottagare uppgår till minst 1 000 euro.

14 §
Värdepappershandel och inlösning av placeringsfonder

Värdepappersförmedlare som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989) skall lämna uppgifter om avslut som gäller aktier, depåbevis, warranter, placeringsfondsandelar eller teckningsrätter som han förmedlat eller gjort. Förmedlaren skall därutöver lämna uppgifter om standardiserade derivatavtal, om sådana derivatavtal enligt 10 kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen som skall jämställas med standardiserade derivatavtal samt om övriga derivatavtal enligt 10 kap. 1 b § värdepappersmarknadslagen. Avsluten skall anmälas för varje kunds vidkommande enligt köp och försäljning. I fråga om avsluten skall man anmäla avslutsobjekten och deras antal, datum för inköp och försäljning, köpesumman och kostnaden som kunden betalat samt den betalda överlåtelseskatten. Placeringsfonder skall anmäla motsvarande uppgifter om inlösen av fondandelar i placeringsfonder.


Detta beslut träder i kraft den 11 april 2002.

Beslutet tillämpas första gången på uppgifter som lämnas för år 2002.

Helsingfors den 11 april 2002

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.