284/2002

Given i Helsingfors den 12 april 2002

Lag om ändring av 17 kap. strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 17 kap. 6 § 2 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 563/1998, samt

fogas till 17 kap., sådant det lyder jämte ändringar, en ny 6 a § som följer:

17 kap.

Om brott mot allmän ordning

6 §
Motstånd mot person som upprätthåller ordningen

Med person som upprätthåller ordningen avses i denna paragraf


3) en väktare som avses i lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002), samt


6 a §
Bevakningsföretagsbrott

Den som idkar bevakningsrörelse utan auktorisation eller vid idkande av bevakningsrörelse tar emot ett i 9 § 1 mom. lagen om privata säkerhetstjänster avsett uppdrag för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet, skall för bevakningsföretagsbrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 69/2001
FvUB 24/2001
RSv 193/2001

Helsingfors den 12 april 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Ville Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.