277/2002

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 21 mars 2002

Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller transport av farliga ämnen på väg.

Dessutom tillämpas denna förordning på tankar i specialfordon som används för bränsletransporter i samband med flygverksamheten i enlighet med 4 § och 11 §.

Denna förordning gäller inte sådana transporter av ämnen i kategori 6.2, såsom flytgödsel eller motsvarande avfall, som utförs för eget bruk inom jordbruket.

2 §
Definitioner

Om inte något annat bestäms, avses i denna förordning och bilagorna till den med

1) förpackning förpackningar, IBC-behållare och storytterförpackningar som har godkänts för transport av farliga ämnen,

2) tankfordon ett fordon som är konstruerat för transport av vätskor, gaser, pulverformiga eller granulerade ämnen och har en eller flera fasta tankar,

3) tank tankfordon, avmonterbara tankar, batterifordon, MEG-containrar, UN-tankar och tankcontainrar,

4) fordon alla färdiga eller ofullbordade motorfordon som har minst fyra hjul och är avsedda för vägtrafik och vilkas största konstruktiva hastighet överskrider 25 km/h och trafiktraktorer samt deras släpvagnar; då bestämmelserna om förpackningar, tankar och tankcontainrar samt om märkning av dessa och av fordon tillämpas anses dock även jordbruks- och skogstraktorer jämte släpvagnar samt motorredskap vara fordon.

3 §
Bilagorna till förordningen

Bestämmelser om de ämnen och föremål vilkas transport är tillåten endast på särskilda villkor på grund av deras farlighet, eller vilkas transport är förbjuden, finns i bilagorna A―C.

Bilaga A innehåller allmänna bestämmelser samt bestämmelser om farliga ämnen och föremål.

Bilaga B innehåller bestämmelser om transportmedel och transport.

Bilaga C innehåller bestämmelser om transporter i fordon som transporterar personer, lokala transporter, transporter i buss och bestämmelser om övriga specialtransporter.

4 §
Tankar i tankfordon som används på flygplatser

På tankar som avses i 1 § 2 mom. tillämpas bestämmelserna i kapitel 6.8 i bilaga A. Krökningsradien hos tankens mantel får dock avvika från bestämmelserna i punkt 6.8.2.1.18 och 6.8.2.1.19 och tömningsrörets avstängningsventil från bestämmelserna i punkt 6.8.2.2.2, om den säkerhetsnivå som avses i nämnda punkter bevaras.

På inspektion och användning av tankarna tillämpas förutom 1 mom. också specialbe-stämmelserna om brinnande vätskor i kapitel 4.3 och 6.8 i bilaga A.

Tankfordonen skall förses med märkning-ar och varningsetiketter enligt bestämmelserna i kapitel 4.3, 5.3 och 6.8.

5 §
IBC-behållare och tankcontainrar som används för lagring och transport av motorbränslen inom jord- och skogsbruk, vid jordbyggnad samt i annan motsvarande verksamhet

Följande av de flyttbara cisterner som avses i handels- och industriministeriets beslut om brännbara vätskor (313/1985) anses uppfylla de konstruktionskrav som fastställts för IBC-behållare eller tankcontainrar då motorbränslen lagras eller transporteras i samband med jord- och skogsbruk, jordbyggnad eller annan motsvarande verksamhet:

1) flyttbara, lådformiga och cylindriska cisterner av stål som rymmer minst 0,45 m3 men högst 1,5 m3 enligt 44 § i nämnda beslut såsom IBC-behållare som avses i kapitel 6.5 i bilaga A ,

2) flyttbara, cylindriska cisterner av stål som rymmer minst 1,5 m3 men högst 3,0 m3 enligt 41 § i nämnda beslut och standard SFS 2733 såsom IBC-behållare som avses i kapitel 6.5 i bilaga A, och

3) flyttbara, cylindriska cisterner av stål som rymmer mer än 3,0 m3 enligt 41 § i nämnda beslut och standard SFS 2733 såsom tankcontainrar som avses i punkt 6.8 i bilaga A.

I 1 mom. 1―3 punkten avsedda IBC-behållares och tankcontainrars utrustning får vara förenlig med handels- och industriministeriets beslut som nämns i 1 mom., med undantag för avluftningsröret, som skall ersättas med en luftningsanordning. IBC-behållarna och tankcontainrarna får dock inte vara försedda med bottentömning eller bottenlastning. IBC-behållarna och tankcontainrarna kan förses med avrinningsbassäng.

På IBC-behållare och tankcontainrar som avses i 1 och 2 mom. tillämpas bestämmelserna om typgodkännande och periodiska besiktningar i fråga om IBC-behållare enligt kapitel 6.5 i bilaga A och i fråga om tankcontainrar enligt kapitel 6.8 i bilaga A. Av besiktningsskylten skall förutom de uppgifter som förutsätts i kapitel 6.5 och 6.8 dessutom framgå de uppgifter som förutsätts i handels- och industriministeriets beslut som nämns i 1 mom.

Ett TFÄ-besiktningsorgan typgodkänner de IBC-behållare och tankcontainrar som avses i 1 och 2 mom. Innan IBC-behållaren eller tankcontainern tas i bruk utför TFÄ-besiktningsorganet även de besiktningar och periodiska besiktningar som krävs.

Till övriga delar än de som avses i 2―4 mom. tillämpas på de IBC-behållare och tankcontainrar som avses i denna paragraf alla bestämmelser i bilagorna A och B.

6 §
Förvaring av handlingar som hänför sig till påvisande av förpackningars och tankars överensstämmelse med kraven

Besiktningsorganet skall i minst tio år förvara i bilaga A till denna förordning avsedda handlingar jämte bilagor som hänför sig till påvisande av att förpackningar och tankar stämmer överens med kraven.

7 §
Ruttbegränsningar

De ruttbegränsningar för transport av farliga ämnen som avses i 13 § 2 mom. lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) gäller sådana farliga ämnen jämte deras mängder som avses i kapitel 1.9 kategori A och B i bilaga A.

Ruttbegränsningarna anges med trafikmärken.

Oavsett ruttbegränsningar får farliga ämnen av särskilda skäl transporteras på ett begränsat område med ett tidsbegränsat tillstånd av chefen för polisdistriktet.

8 §
Undantag i fråga om räddningsuppgifter

Då det är fråga om brådskande räddningsuppgifter får undantag göras från bestämmelserna i denna förordning, om iakttagandet av bestämmelserna skulle försvåra räddningsverksamheten.

9 §
Undantag

Säkerhetsteknikcentralen kan i fråga om andra förpackningar och tankar än sådana som används för transport av radioaktiva ämnen på ansökan i enskilda fall, på de villkor som den anser nödvändiga, bevilja undantag från bestämmelserna i denna förordning. Likaså kan centralen på de villkor som den anser nödvändiga bevilja undantag från bestämmelserna gällande materialet på fordon och containrar som används för transport av explosiva varor.

Strålsäkerhetscentralen kan i fråga om transport av radioaktiva ämnen på ansökan i enskilda fall, på de villkor som den anser nödvändiga, bevilja undantag från bestämmelserna i bilagorna till denna förordning.

Kommunikationsministeriet kan i andra fall än de som avses i 1 och 2 mom. på ansökan i enskilda fall bevilja tillstånd att avvika från bestämmelserna i denna förordning.

Undantag som avses i 1―3 mom. kan beviljas endast om det finns särskilt tvingande skäl till avvikelse eller om iakttagandet av bestämmelserna medför oskäligt stora kostnader eller avsevärd olägenhet. Medgivande av undantag förutsätter även att den säkerhet som krävs kan uppnås på något annat sätt.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2002.

Genom denna förordning upphävs trafikministeriets beslut av den 1 oktober 1997 om transport av farliga ämnen på väg (660/1997) jämte bilagor och ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

11 §
Övergångsbestämmelser

De bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft får tillämpas till den 31 december 2002.

En i 4 § avsedd tank som har tagits i bruk före den 1 oktober 1997 får utan hinder av 4 § användas om tanken uppfyller de bestämmelser som gällde när tanken togs i bruk. Den periodiska besiktningen samt kontrollen av täthet och funktionsduglighet i fråga om tanken utförs dock enligt vad som anges i kapitel 6.8 i bilaga A till denna förordning då provtrycket överensstämmer med de bestämmelser som gällde den 30 september 1997.

Sådana i 5 § avsedda flyttbara cisterner som har tagits i bruk före den 1 januari 1999 och uppfyller kraven i de bestämmelser som gäller vid förordningens ikraftträdande får transporteras till den 1 januari 2005.

Tankar som med undantagslov godkänts för bruk före den 1 januari 1999 anses uppfylla kraven i de bestämmelser som gäller vid denna förordnings ikraftträdande. På dessa tankar tillämpas alla bestämmelser i bilaga A och B till denna förordning.

Med trafikmärke 318 enligt 21 § vägtrafikförordningen (182/1982), som när denna förordning träder i kraft anger transportbegränsning i fråga om farliga ämnen, kan till utgången av 2004 anges transportförbud för sådana farliga ämnen som avses i punkt 1.9.5.2 kategori A i bilaga A till denna förordning.

Med trafikmärke 318 som gäller transportbegränsning i fråga om farliga ämnen och som är i bruk när denna förordning träder i kraft kan tillsammans med tilläggsskylt 849 som är i bruk när denna förordning träder i kraft anges förbud mot genomfart vid transport av sådana farliga ämnen som avses i punkt 1.9.5.3 kategori B i bilaga A till denna förordning till utgången av 2004.

Kommissionens direktiv 2001/7/EG (32001L0007); EGT nr L 30, 1.2.2001, s. 43

Helsingfors den 21 mars 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Trafikråd
Seija Miettinen

Transport av farliga ämnen på väg

Obs! Filens storlek 11500 kb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.