275/2002

Given i Helsingfors den 27 mars 2002

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i förordningen den 23 december 1998 om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (1112/1998) 15 § och

ändras 4 och 5 § samt 13 § 3 mom. som följer:

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) fordon alla färdiga eller ofullbordade motorfordon som har minst fyra hjul och är avsedda för vägtrafik och vilkas största konstruktiva hastighet överskrider 25 km/h, och trafiktraktorer samt släpvagnar till sådana motorfordon och traktorer, med undantag av spårbundna fordon, jordbruks- och skogsbrukstraktorer jämte släpvagnar samt rörliga motorredskap,

2) transportenhet ett motorfordon eller en kombination av motorfordon och släpvagn, eller en trafiktraktor eller en kombination av trafiktraktor och släpvagn,

3) ministerium kommunikationsministeriet,

4) mottagare av körtillståndsprov en serviceproducent med vilken Fordonsförvaltningscentralen har ingått avtal enligt lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) om mottagande av förarexamina, tillsynen över förarundervisningen och om beviljande av körtillstånd.

Då Fordonsförvaltningscentralen tar emot körtillståndsprov, övervakar utbildningen för körtillstånd eller beviljar körtillstånd gäller för den i tillämpliga delar vad som i denna förordning bestäms om mottagare av körtillståndsprov.

5 §
Krav på körtillstånd

Förare av fordon som transporterar sådana farliga ämnen på väg som avses i 3 § 1 punkten lagen om transport av farliga ämnen skall ha ett körtillstånd, om de transporterar

1) farliga ämnen i ett fordon, vars fasta eller avmonterbara tank har en volym som överskrider 1 m3,

2) farliga ämnen i ett batterifordon, vars tankar har en totalvolym som överskrider 1 m3,

3) farliga ämnen i en tankcontainer med en individuell volym över 3 m3,

4) andra farliga ämnen än explosiva varor och radioaktiva ämnen i större mängder per transportenhet än de mängder som avses i punkt 1.1.3.6.3 (begränsade kvantiteter) i bilaga A till ministeriets förordning om transport av farliga ämnen på väg (277/2002) då fordonets största tillåtna totalmassa överstiger 3,5 ton,

5) explosiva varor i större mängder per transportenhet än de begränsade kvantiteterna, oberoende av fordonets största tillåtna totalmassa, eller

6) radioaktiva ämnen, som närmare definieras genom förordning av ministeriet, i större mängder per transportenhet än de begränsade kvantiteterna, oberoende av fordonets största tillåtna totalmassa.

Med avvikelse från 1 mom. behövs körtillstånd emellertid inte för sådana mindre transporter som anges närmare genom förordning av ministeriet.

13 §
Beviljande av körtillstånd samt förfallet körtillstånd

Körtillstånd beviljas med en giltighetstid av högst fem år från dagen för beviljandet eller från den dag då det körtillstånd som skall förnyas upphör att gälla.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2002.

Kommissionens direktiv 2001/7/EG (32001L0007); EGT nr L 30, 1.2.2001, s. 43

Helsingfors den 27 mars 2002

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Trafikråd
Seija Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.