253/2002

Given i Helsingfors den 4 april 2002

Statsrådets förordning om linbaneanläggningar för persontransporter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 47 § 1 mom. lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/1958), sådant detta lagrum lyder i lag 144/1993:

1 kap.

Färdigställande och idrifttagande av linbaneanläggningar

1 §
Syfte

Genom denna förordning genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/ 9/EG om linbaneanläggningar för persontransport.

Om den allmänna personsäkerheten gäller dessutom vad som föreskrivs särskilt.

2 §
Tillämpning

Denna förordning tillämpas på linbaneanläggningar för persontransport.

Förordningen tillämpas inte på

1) hissar som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/16/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hissar,

2) lindrivna spårvagnar av traditionellt utförande,

3) anläggningar för användning inom jordbruket,

4) tivoliutrustning och anläggningar på nöjesfält som är avsedda för fritidsändamål och inte som medel för persontransport,

5) anläggningar för användning inom gruvindustrin,

6) anläggningar som är ämnade för och används inom industrin,

7) linfärjor,

8) kuggstångsbanor, eller

9) anläggningar som drivs med kedjor.

3 §
Definitioner

I detta direktiv avses med

1) direktiv 2000/9/EG det direktiv som nämns i 1 § 1 mom.

2) linbaneanläggningar för persontransport anläggningar bestående av flera komponenter som konstrueras, ihopmonteras och tas i drift i syfte att transportera personer; där dessa anläggningar har uppförts transporteras personer i vagnar, kabiner, korgar eller stolar eller med släpanordningar som löper eller bärs upp med hjälp av linor längs en rörelsebana. Anläggningarna utgörs av

a) bergbanor och andra anläggningar vars vagnar går på hjul eller bärs av andra anordningar och förflyttas med hjälp av en eller flera linor,

b) linbanor vars kabiner, korgar eller stolar bärs upp eller förflyttas med hjälp av en eller flera linor, så som kabinlinbanor och stolliftar samt

c) släpliftar med vilka användarna, försedda med lämplig utrustning, släpas,

3) anläggning hela det på den valda platsen uppförda systemet bestående av infrastruktur och de delsystem som beskrivs i bilaga I till direktiv 2000/9/EG; infrastruktur som speciellt konstrueras för varje anläggning och som uppförs på platsen innefattar banans sträckning, uppgifter om systemet, de stationer och linjekonstruktioner som finns längs banan och som är nödvändiga för uppförande och drift av anläggningen, inklusive fundamenten,

4) säkerhetskomponent en grundkomponent, komponentgrupp, delutrustning eller fullständig utrustning och varje anordning som för att garantera säkerheten utgör en del av anläggningen och som anges i säkerhetsanalysen och som, om den inte fungerar eller fungerar på ett felaktigt sätt, innebär att människors säkerhet eller hälsa äventyras,

5) byggherre varje fysisk eller juridisk person för vars räkning anläggningen skall uppföras,

6) driftstekniska krav sådana tekniska bestämmelser och åtgärder som påverkar konstruktion och färdigställande och som är nödvändiga för säker drift,

7) underhållstekniska krav sådana tekniska bestämmelser och åtgärder som påverkar konstruktion och färdigställande och som är nödvändiga för underhållet i syfte att garantera driftsäkerhet,

8) europeisk specifikation en gemensam teknisk specifikation, ett europeiskt tekniskt godkännande eller en nationell standard som överför en europeisk standard, samt

9) delsystem de delsystem i en anläggning som räknas upp i bilaga I till direktiv 2000/ 9/EG.

4 §
Grundläggande krav

Anläggningar och deras infrastruktur samt delsystem och säkerhetskomponenter i en anläggning skall uppfylla de grundläggande krav som anges i bilaga II till direktiv 2000/ 9/EG och som är tillämpliga på dem.

5 §
Säkerhetsanalys och säkerhetsrapport

För en anläggning som planeras skall en säkerhetsanalys enligt bilaga III till direktiv 2000/9/EG genomföras.

På grundval av säkerhetsanalysen sammanställs en säkerhetsrapport innefattande de åtgärder som planerats för farliga situationer och en förteckning över de säkerhetskomponenter och delsystem som skall användas.

6 §
Säkerhetskomponenter

Innan en säkerhetskomponent släpps ut på marknaden skall

1) en överensstämmelsebedömning i enlighet med bilaga V till direktiv 2000/9/EG genomföras,

2) CE-märkning i enlighet med bilaga IX till direktiv 2000/9/EG anbringas på säkerhetskomponenten eller, om detta inte är möjligt, på en etikett som är fäst vid den, och

3) en EG-försäkran om överensstämmelse i enlighet med bilaga IV till direktiv 2000/ 9/EG utarbetas.

Överensstämmelsebedömningen av säkerhetskomponenter utförs av ett anmält organ som konstaterats vara behörigt.

7 §
Delsystem

Innan ett delsystem släpps ut på marknaden skall en EG-kontroll i enlighet med bilaga VII till direktiv 2000/9/EG genomföras och en EG-försäkran om överensstämmelse utfärdas på grundval av denna.

Det anmälda organet utfärdar ett EG-typintyg och bifogar den tekniska dokumentationen, som skall innehålla alla handlingar om delsystemens egenskaper, säkerhetskomponenternas överensstämmelse, driftsvillkor och driftsinskränkningar samt instruktioner för underhållet.

8 §
Anläggningar

En linbaneanläggning för persontransporter får färdigställas och tas i bruk, om

1) den uppfyller kraven i 4 §, och

2) säkerhetskomponenterna och delsystemen säkerställer att anläggningen inte äventyrar människors hälsa eller säkerhet när anläggningarna installeras och underhålls fackmässigt och används för avsett ändamål.

Vid behov kan det i enlighet med artikel 3.1 i direktiv 2000/9/EG fastställas särskilda villkor för idrifttagandet av en anläggning.

Byggherren skall överlämna de säkerhetsanalyser som gäller anläggningen och dess säkerhetskomponenter och delsystem, EG-försäkringarna om överensstämmelse och den tillhörande tekniska dokumentationen till den sakkunniginrättning som avses i 13 § och som är behörigt att utföra kontrollen.

2 kap.

Kontroller och övervakning av driften

9 §
Installationsbesiktning och återkommande kontroller

Innan en ny eller väsentligt ändrad linbaneanläggning tas i drift skall en installationsbesiktning utföras.

Med väsentlig ändring avses flyttning av en fast anläggning, väsentlig förlängning av transportsträckan eller väsentlig ökning av kapaciteten, ändring av drift- och styrsystemen samt ändring av draganordningarna och de transporterande anordningarna eller andra motsvarande ändringar.

Anläggningar som är i drift skall besiktigas regelbundet under driftsäsongen i årligen återkommande kontroller. Var fjärde kontroll skall dock oberoende av driftsäsongen göras under den tid då marken är bar.

Om inte något annat föreskrivs om kontrollerna i 11 § 2 mom., skall vid kontrollerna beroende på driften och driftsituationerna med femton till tjugo års mellanrum tillämpas oförstörande provningsmetoder. Sådana beståndsdelar som är viktiga för säkerheten och inte kan besiktigas på annat sätt skall nedmonteras.

10 §
Övervakning av driften

Linbaneanläggningens skick skall övervakas genom underhållskontroller som genomförs minst en gång i månaden och genom driftskontroller som genomförs dagligen.

I fråga om driftsäkerheten och övervakningen av driften gäller dessutom 1 och 2 kap. i statsrådets beslut om anskaffning, trygg användning och besiktning av maskiner och annan arbetsutrustning som används i arbete (856/1998), nedan driftbeslutet.

11 §
Besiktningsanvisningar

Till installationsbesiktningen och de återkommande kontrollerna av en linbaneanläggning hör konstruktioner, system och dokumentation som påverkar driftsäkerheten.

Vid installationsbesiktningen och de återkommande kontrollerna och övervakningen av driften skall tillverkarens instruktioner och nationell SFS-standard eller en europeisk specifikation som ersätter dessa tillämpas.

12 §
Ansvarig föreståndare för linbaneanlägg- ningar

En linbaneanläggning skall ha en ansvarig föreståndare. Endast en myndig person med visad behörighet för uppgiften kan verka som ansvarig föreståndare.

I fråga om visad behörighet gäller 70 § i driftbeslutet.

13 §
Sakkunniginrättning

Installationsbesiktningar och återkommande kontroller av linbaneanläggningar utförs av en sakkunniginrättning med visad behörighet för uppgiften.

I fråga om behörighetsvillkor för sakkunniginrättningar gäller 69 § i driftbeslutet.

14 §
Handlingar som skall förvaras

Kopior av de handlingar som avses i 7 § 2 mom., besiktningsprotokoll och eventuella andra uppgifter om driftsinskränkningar, underhåll, reparationer, justeringar och översyn skall förvaras i anslutning till anläggningen.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 maj 2002.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 27 juni 1968 angående tillämpning av lagen om skydd i arbete på linbanor av enlinetyp och besiktningen av dem (380/1968).

16 §
Övergångsbestämmelser

Färdigställande och idrifttagande av anläggningar som uppfyller de krav som gällde innan denna förordning trädde i kraft samt utsläppande av delsystem och säkerhetskomponenter på marknaden är dock tillåtet enligt de gamla bestämmelserna fram till den 20 mars 2004.

På besiktning av anläggningar som tagits i drift före i kraftträdandet av denna förordning tillämpas 9 § 4 mom. från och med den 1 januari 2006.

Den som före ikraftträdandet har varit ansvarig föreståndare för en släplift i minst fem år eller som genomgått Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:s behörighetsutbildning behöver inte särskilt bestyrka sin behörighet för denna uppgift.

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/9/EG; EGT nr L 106, 3.5.2000, s. 21

Helsingfors den 4 april 2002

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Äldre regeringssekreterare
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.